Lokala föreskrifter för avfallshantering

Information om samråd och utställning gällande revidering av lokala föreskrifter för avfallshantering i Öckerö kommun.

Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det i varje kommun finnas en renhållningsordning som ska innehålla lokala föreskrifter om hantering av avfall som gäller kommunen samt en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-10. Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade regeringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att genomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08- 01. En revidering av de lokala föreskrifterna är därför nödvändig.

Öckerö kommun är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av avfall under kommunalt ansvar. Med avfall under kommunalt ansvar avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Avfallsförskrifterna är utformade för att uppnå en ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt god avfallshantering.

Grunden är att alla fastigheter omfattas av det kommunala avfallsansvaret om det inte är uppenbart att det saknas behov av avfallshantering, till exempel uppenbart obeboeliga hus.

I föreskrifterna anges bland annat vilka kärl som erbjuds, vilka hämtningsintervall som ska gälla i kommunen och hur sortering av de olika fraktionerna av avfall ska ske. I förslaget anges också kommunens och fastighetsägarens ansvar gällande hämtning av avfallet samt placering och tillgänglighet.

Samråd och utställning

Kommunstyrelsen beslutade 23 mars att ställa ut förslagen och genomföra formellt samråd under minst fyra veckor. Samråd genomförs med berörda myndigheter och aktörer samtidigt som allmänheten också har möjlighet att granska förslagen och lämna synpunkter. Handlingarna finns på kommunens webbplats samt på samhällsbyggnads anslagstavla i kommunhuset på Sockenvägen 13, Öckerö. De finns även att läsa på Öckerö bibliotek.

Handlingar

Renhållningsordning för lokala föreskrifter för avfallshantering i Öckerö kommun Pdf, 544.5 kB.

Ändringarna är markerade med kursiv stil.

Synpunkter

Svaren ska ha inkommit skriftligt till Kommunstyrelsen, 475 80 Öckerö eller kommunstyrelsen@ockero.se senast den 29 april. Kommunfullmäktige ska därefter anta avfallsplanen och avfallsföreskrifterna som ska börja gälla under 2021.

Har du frågor?

Om du har frågor kontakta:

Johannes Wallgren, samhällsbyggnadschef

031-97 62 00 (växelnummer)

johannes.wallgren@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: