Miljötillstånd för reningsverket Pinan

Öckerö kommun planerar att söka nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan och anlägga nya överföringsledningar för avloppsvatten från Öckerö och Björkö till avloppsreningsverket på Hönö samt ny utloppsledning. För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden, inom Öckerö kommun, planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara 20 000 personekvivalenter. Viss ombyggnation av reningsverket är nödvändig. Nu är det dags för samråd inför kommunens ansökan om nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan.

Vy över Pinans reningsverk.

Under 2018 tog Öckerö kommun fram en ny översiktsplan, Utblick Öckerö, som beskriver hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. En del av utvecklingen sker i form av befolknings-utveckling och nybyggnad av bostäder. Enligt översiktsplanen kan Öckerö kommun komma att växa med ca 1 700 bostäder fram till 2040. Med ett antagande om i genomsnitt tre personer per bostad kan kommunens befolkningsmängd komma att uppgå till ca 18 000 invånare 2040. Detta kommer att innebära en ökad belastning på spill- och dricksvattensystemen, vilket medför att Pinans avloppsreningsverk behöver byggas ut och få ökad kapacitet från 14 000 till 20 000 personekvivalenter.

I samband med kapacitetsökningen behöver även utbyggnad av kommunens ledningsnät genomföras. Vid utbyggnaden av framtida VA-system är det önskvärt att studera ett längre tidsperspektiv, fram till 2060. Kommunens översiktsplan omfattar inte åren efter 2040 men det finns riktlinjer från politiskt håll på en tillväxt om 80–120 personer per år.

Skriftligt samråd

Enligt svensk miljölagstiftning ska den verksamhetsutövare som söker miljötillstånd samråda med bland annat myndigheter, närboende och närliggande företag för att ge dessa möjlighet att lämna synpunkter i ärendet.

Samråd är en del i processen att söka tillstånd och samrådet är till för att grannar och andra berörda ska få information och en möjlighet att bidra med synpunkter och upplysningar som kan vara värdefulla i tillståndsprocessen. Samråd hålls också med organisationer och myndigheter.

Samrådsunderlag

Det finns ett skriftligt samrådsunderlag framtaget med en mer utförlig beskrivning av Pinans avloppsreningsverk som det ser ut idag och de planerade förändringarna samt de nya ledningsdragningarna. Underlaget innehåller också förutsedd miljöpåverkan och vad som kommer att utredas.

Samrådsunderlag för nytt miljötillstånd för reningsverket Pinan Pdf, 3.4 MB.

Bilaga 1: Fastighetsförteckning vattenverksamhet Pdf, 1.2 MB.

Bilaga 2 Recipientutredning Pdf, 2.4 MB.

Sammanfattning av samrådsunderlaget

Öckerö kommuns VA-systemet idag

Öckerö kommun omhändertar idag sitt spillvatten i tre avloppsreningsverk, Pinan (Hönö) samt på Rörö och Hyppeln. Övriga öar avleder sitt spillvatten via ett system av pumpstationer och överföringsledningar till Pinans reningsverk. I stora drag leds spillvatten in till Pinan från tre olika håll, söderifrån från Fotö och södra Hönö, från Björkö, Grötö och Kalvsund i nordost, samt från Källö-Knippla, Hälsö, Öckerö och norra Hönö i nordväst.

Pinans reningsverk är byggt med mekanisk, biologisk och kemisk rening. Slammet avvattnas med slamskruvpress och körs iväg för ytterligare behandling utanför kommunen.

Befintlig utloppsledning för Pinan är en självfallsledning, som är cirka 300 m lång. Utsläpps­punkten för utloppsledningen bedöms vara god.

Öckerö kommuns VA-system i framtiden

För att möta den ökade spillvattenbelastningen i framtiden planeras för en uppgradering av Pinans reningsverk till att klara 20 000 Pe. Detta medför dels att åtgärder är nödvändiga på reningsverket, men även att förstärkningar behöver göras på ledningsnätet. Dimensionen på utloppsledningen från Pinans reningsverk behöver ökas och en ny ledningsdragning för ny utloppsledning kommer att sökas för.

I Figur 1 redovisas korridorerna för nya överföringsledningarna (röda linjer) och utloppsledningen (grön linje) som avses att sökas tillstånd för.

Figur 1 Skiss på överföringsledningar (röd linje) från Öckerö och Björkö till Pinans reningsverk samt utloppsledning (grön linje). Alternativa ledningsdragningar är markerade med orange linje.

Förväntad påverkan på miljön

Verksamheten vid ett reningsverk ger upphov till ett antal miljökonsekvenser där utsläpp till vatten är det mest signifikanta. Pinans reningsverk har sitt utsläpp cirka 200 m utanför reningsverket i Stora Kalvsundet. Den nya utloppsledningen kan komma att medföra att utsläppspunkten flyttas något men kvarstår i närområdet till det nuvarande utsläppspunkten.

Övriga miljöaspekter från reningsverk är lukt, buller, luftutsläpp, transporter och energifrågor. Dessa kommer att beskrivas och bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som bifogas tillståndsansökan. Där det är möjligt ska även åtgärder som kan minimera eller avhjälpa negativa effekter av verksamheten beskrivas.

I MKB:n kommer också bedömningar göras av hur verksamheten kan påverka andra intressen som till exempel riksintressen, Natura 2000, sjöfart, vattenbruk och badplatser.

Påverkan på omgivningen kan komma att uppkomma under ombyggnation av reningsverket samt vid nedläggning av ledningarna och etablering av landfästen. Påverkan kommer inte att kvarstå när utbyggnaden är klar. Det kan till exempel vara buller, damning och ökade transporter. Dessa aspekter kommer att tas upp i MKB:n och bedömas.

Synpunkter

Samrådet sker skriftligt men du är välkommen att höra av dig med frågor, synpunkter och upplysningar till Jennie Fälth, jennie.falth@ockero.se. Jennie finns även tillgänglig på telefonnummer 070-210 26 67 under följande tider:

 • 21 december 2020 kl. 15-17
 • 22 december 2020 kl. 10-12
 • 7 januari 2021 kl. 15-17
 • 8 januari 2021 kl. 10-12
 • 19 januari 2021 kl. 15-17
 • 21 januari 2021 kl. 10-12

Eventuella synpunkter ska skriftligen vara Öckerö kommun tillhanda senast den 29 januari 2021. Du som önskar information eller vill framföra synpunkter är välkommen att kontakta Jennie Fälth på Öckerö kommun på 070-210 26 67 eller jennie.falth@ockero.se
Dina inkomna synpunkter kommer att sparas och är en del av samrådsredogörelsen som kommer att biläggas den tillståndsansökan som lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Vad händer efter samrådet?

När samrådet är klart hanteras alla inkomna synpunkter och tas i beaktande när ansökan om tillstånd färdigställs. I ansökan ingår en teknisk beskrivning, en miljökonsekvensbeskrivning och de utredningar som ligger till grund för ansökan. Till ansökan bifogas också en samråds­redogörelse. Av den ska bland annat framgå vilken information som lämnats och en sammanfattning av de synpunkter och förslag som framförts från de berörda.

Tillståndsansökan lämnas in till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt och kungörs när den anses komplett. Det finns då möjlighet för dem som är berörda att yttra sig över ansökan. Mark- och miljödomstolen handlägger ansökan, yttranden och bemötanden och efter huvudförhandling beslutar de sedan om tillstånd kan lämnas och i så fall vilka villkor som ska gälla. Beslutet kan överklagas av sökande samt grannar och andra sakägare.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du kontakta:

Jennie Fälth

jennie.falth@ockero.se

Jennie finns även tillgänglig på telefonnummer 070-210 26 67 under följande tider:

 • 21 december 2020 kl. 15-17
 • 22 december 2020 kl. 10-12
 • 7 januari 2021 kl. 15-17
 • 8 januari 2021 kl. 10-12
 • 19 januari 2021 kl. 15-17
 • 21 januari 2021 kl. 10-12

Senast uppdaterad:

Publicerad: