Ekologisk hållbarhet

Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna ska bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun ska få en tydlig miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida generationers livskvalitet ska öka.

Öckerö kommun jobbar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete genom att:

  • införande av en fossilfri fordonsflotta
  • drift av sin elbilspool
  • användning av förnybar energi för sina fastigheter och verksamheter genom ägande av två vindkraftsverk
  • utfasning av all fossilbaserad uppvärmning
  • energieffektivisering av fartygsflottan i form av färjorna.

Öckerö kommun har skrivit på Västra Götalands klimatstrategi om att bli fossilfritt fram till 2030 och stöttar regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Öckerö kommuns energiarbete

I energiplanen och energieffektiviseringsstrategin finns mål för kommunens arbete med energieffektivisering och förnybar energi.

Läs mer om kommunens energieffektiviseringsarbete här

2009 antogs ett regionalt klimatmål att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. I Västra Götalands region pågår detta klimatarbete i nuläget genom styrdokumentet Klimat 2030.

I klimat 2030 fastställs att alla behöver arbeta med arbetssätt som på olika sätt bidrar till samhällsförändring för att vi ska kunna ställa om till en attraktiv framtid i ett klimatsmart samhälle. Alla aktörer, både offentliga verksamheter, företag och privatpersoner måste dra sitt strå till stacken.

Omställningen omfattar alla delar av samhället och aktörerna behöver agera som föregångare, planera för en klimatsmart framtid, utveckla och sprida nytänkande innovationer och skapa attraktiva samhällen, byar och städer där det är lätt att välja det klimatsmarta alternativet.

Samtidigt är det viktigt att fokusera på de områden där kraftfulla insatser kan få störst effekt. Därför prioriteras tolv satsningar inom fyra viktiga fokusområden. Det handlar om satsningar där det finns en tydlig regional rådighet och där god klimatnytta kan förväntas. För mer information se länk Klimat 2030.

1991 fastställde riksdagen mål för hela miljöpolitiken för första gången: att skydda människors hälsa, bevara den biologiska mångfalden, hushålla med uttaget av naturresurser så att de kan utnyttjas långsiktigt samt skydda natur- och kulturlandskap. Det var början på miljömålsarbetet. Den 28 april 1999 fastställde riksdagen sedan 15 nationella miljökvalitetsmålen, idag är det 16 miljömål.

Syftet med miljökvalitetsmålens införande var att tydliggöra den miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Sveriges miljömålssystem innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal aktuella etappmål.

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."
– riksdagens definition av generationsmålet.

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är därför vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. Västra Götalands län har preciserat de nationella målen genom regionala tilläggsmål och antagit ett åtgärdsprogram som ska omsätta målen i aktiviteter.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö