Energieffektivisering

Kommunen har sedan flera år tillbaka haft ambitiösa mål på energiområdet. I visionen för 2025 nämns målet att all energi som förbrukas i kommunen år 2025 ska vara förnybar.

Vision för energiarbetet

Kommunens vision är att alla boende och verksamma i Öckerö kommun ska vara medvetna om behovet att minska sin energiförbrukning och känna sig motiverade att handla därefter.

För att underlätta detta har vi här samlat en del information i ämnet som är relevant för kommunens speciella förhållanden. Här kan du läsa om:

  • Energi- och klimatrådgivning. Kommunen erbjuder kostnadsfri energivägledning.
  • Energideklaration. Från förste januari 2009 ska alla villor som säljs förses med en energideklaration.
  • Energiplan. Fullmäktige antog hösten 2009 en ny energiplan.
  • Energiskola. Några grundläggande fakta som är bra att känna till.
  • Lokal produktion av el. Den politiska majoriteten har satt upp som mål att det under nästa mandatperiod lokalt skall produceras lika mycket el som det förbrukas i kommunen.
  • Mät din elanvändning. Ha koll på din elanvändning.
  • Uppvärmning. En stor del av vår energiförbrukning går åt till att hålla värmen.

Energifrågorna har länge varit aktuella, det moderna samhället bygger på tillgång till lättomvandlad energi och informationsflödet i ämnet är mycket stort. Den myndighet som har det övergripande ansvaret för dessa frågor är Energimyndigheten.

Energiplan

Gällande energiplan för Öckerö kommun antogs av fullmäktige i september 2009. Den består av två delar, ett faktaunderlag och ett handlingsprogram. Syftet med denna uppdelning är att handlingsprogrammet skall vara ett politiskt dokument av långsiktig karaktär, medan lägesbeskrivningen skall kunna uppdateras med jämna mellanrum och på så sätt användas för en uppföljning av de politiska besluten.

Handlingsprogrammet är tänkt att gälla fram till år 2020. Det ansluter sig till EU:s klimat- och energipaket, som antogs i december 2008. Lägesbeskrivningen ska ses som en faktakälla, där det ges en beskrivning av situationen i skrivande stund, den utveckling som lett dit fram och något om den förväntade fortsatta utvecklingen i kommunen. Dokumentet kommer att uppdateras med jämna mellanrum för att följa utvecklingen.

Energiplanen vill ge en helhetssyn över situationen i kommunen. Det innebär också att alla energislag och samtliga sektorer som använder energi behandlas här. Helhetssynen innebär att planen även behandlar områden där kommunpolitiken har ett begränsat eller indirekt inflytande över energianvändningen. Energiplanen fokuserar på den energi som förbrukas i kommunen och säger mycket lite om hur den produceras, vilket i stället behandlas i andra sammanhang.

Energieffektiviseringsstöd

Syftet med energieffektiviseringsstödet var att ta fram en intern strategi för att energieffektivisera de kommunala verksamheter och lokaler. Strategin består av en nulägesanalys över den kommunala energianvändningen under 2012 och en handlingsplan med mål som sträcker sig till 2020 för att förbättra det redan pågående energieffektiviseringsarbetet. Handlingsplanen förankrades i samtliga verksamheter samt Öckerö Fastighets och Bostads AB. För hela strategin se länk. Politiken antog följande mål med planen:

Energieffektiviseringsmål för transportsektorn

464 MWh motsvarande 15 procent minskning av energianvändningen av den land- och havsbaserade fordonsflottan jämfört med basåret 2012.

Energieffektiviseringsmål för fastighetssektorn

1 118 MWh motsvarande 15 procent minskning av energianvändningen i kommunens fastigheter jämfört med basåret 2012.

Energieffektiviseringsmål för drift av verksamheter

701 MWh motsvarande 15 procent minskning av energianvändningen för drift av kommunens verksamheter jämfört med basåret 2012.

Lokal produktion av el

Den politiska majoriteten har formulerat ett övergripande mål om att kommunen ska vara självförsörjande på el under nästa mandatperiod. Sett i det tidsperspektivet är det egentligen bara vindkraft som är tillräckligt väl utprovad och kommersialiserad för att kunna komma ifråga.

Därför påbörjades våren 2008 ett planarbete för att undersöka var det kan placeras större vindkraftverk i kommunen. Denna vindbruksplan (se höger spalt) skall utgöra ett tillägg till översiktsplanen. Vi förbrukar cirka 90 GWh el på ett år och en tumregel är att ett vindkraftverk producerar ungefär 2000 gånger märkeffekten i Wh/år. Det innebär att vindbruksplanen bör anvisa plats för 10-15 verk på cirka 3 MW vardera. Planen kommer fram till att  att täcka hela behovet är man hänvisad till en havsbaserad vindkraftspark. I planen föreslås denna placerad norr om Pölsan.

Vår granne Kungälvs kommun har också tagit fram en vindbruksplan (se höger spalt), där man bland annat också föreslår en havsbaserad vindkraftspark placerad strax norr om det läge som föreslås för vår kommun.

Det finns nu en omfattande erfarenhet av havsbaserad vindkraft. Den är dyrare att anlägga och dyrare att underhålla, men producerar mer el än motsvarande landbaserade verk. Den havsbaserade vindkraftpark som ligger närmast oss finns på Lillgrund söder om Öresund och består av 48 stycken 2,3 MW verk.

Elproduktion från sol har från 1 januari 2015 fått nya regler för stöd och skattereduktion. Med de senaste årens sjunkande priser har behovet av investeringsstöd minskat. Detta i kombination med skattereduktionen ger nu bättre ekonomiska möjligheter att dimensionera sin anläggning till att producera i nivå med elanvändningen på årsbasis. I grova drag producerar de vanligaste solcellerna ca 1000 kWh per 7 kvadratmeter och år. En installerad kW ger ca 1000 kWh/år för bra sollägen. Efterfråga kostnad per installerad kW för offerter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: