Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet. Det är ett samhälle där människor lever ett gott liv och allas lika värde står i centrum. Tolerans, tillit och delaktighet är viktigt för social hållbarhet.

Kommunens arbete berör social hållbarhet på flera sätt, bland annat inom skola, vård och omsorg. En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Detta grundas i mänskliga rättigheter och icke-diskriminering. På den här sidan kan du läsa hur vi arbetar kommunövergripande med strategiska frågor som rör social hållbarhet och folkhälsa.

Värdegrund

Öckerö kommuns vision är att vara en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen. Visionen förutsätter en gemensam värdegrund om allas lika värde som innebär att:

  • Öckerö kommun värnar om demokrati, jämställdhet och mångfald. Vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former och vi är för alla människors lika värde. Varje människa har ett unikt och okränkbart värde.
  • Öckerö kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet. Det kräver att både kommunen och medborgarna tar ansvar så att alla kan trivas och känna sig välkomna på alla våra öar.
  • Kommunens verksamheter ska bygga på medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och värdighet.

Folkhälsan har i uppdrag att ta fram en värdegrundsstrategi som ska lägga grunden för allt arbete i kommunen. Strategin ska syfta till att främja människors lika värde och skapa trygghet för våra invånare, anställda, företagare och besökare.

Folkhälsa

En viktig del i att uppnå social hållbarhet är att arbeta med folkhälsa. Folkhälsa handlar om att förbättra hälsa och förebygga ohälsa för människor som grupp. Inom folkhälsoområden arbetar vi för olika målgrupper, för olika typer av hälsa och olika insatser.

Här kan du läsa mer om Öckerö kommuns folkhälsoarbete.

Drogförebyggande arbete

Kommunens vision med det drogförebyggande arbetet är att vuxenvärlden är överens om att nolltolerans gäller - ingen under 18 ska få tag i alkohol!

Här kan du läsa mer om drogförebyggande arbete i Öckerö kommun

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att alla, oavsett könstillhörighet, ska ha samma möjligheter och förutsättningar i alla aspekter av livet. Öckerö kommun har en viktig roll i att vara en pådrivande aktör för jämställdhet inom den egna organisationen såväl som i det omgivande samhället.

Här kan du läsa mer om Öckerö kommuns arbete med jämställdhet.

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grunden för fred, frihet, demokrati och hållbar utveckling. Det är också regler för rättigheter som varje människa har. Mänskliga rättigheter gäller för alla människor, alltid och överallt. Öckerö kommun som statlig aktör har en viktig roll i att uppfylla och skydda de mänskliga rättigheterna.

Här kan du läsa hur vi arbetar för att uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Senast uppdaterad:

Publicerad: