Drogförebyggande arbete

Kommunens vision med det drogförebyggande arbetet är att vuxenvärlden är överens om att nolltolerans gäller - ingen under 18 ska få tag i alkohol!

Öckerömetoden

Öckerömetodens mål är att minska alkoholkonsumtionen bland ungdomar genom att öka föräldrars och andra vuxnas restriktiva attityder och förhållningssätt till alkoholkonsumtion bland ungdomar. Metoden har beskrivits som en helhetslösning med lokala drogförebyggare i fokus. Uppföljning sker genom årliga lokala drogvaneundersökningar som återrapporteras till föräldrar, politiker och allmänhet. Fokus för metoden är alkohol, men målet är att indirekt påverka även annan drogkonsumtion och normbrytande beteenden. ANDT står för alkohol, narkotika, doping, tobak och kommunen arbetar för att förebygga bruk och missbruk tidigt. 

Nedan beskrivs grunderna i Öckerömetoden.

Genom årliga drogvaneundersökningar får de vuxna i samhället en samlad bild av hur läget gällande alkohol, tobak och narkotika ser ut. Drogvaneundersökningen återrapporteras, både direkt och via massmedia, till vårdnadshavare, politiker och allmänhet. Tanken med detta är att ge en stark lokal och aktuell förankring.

Statistiken kan sedan användas på föräldramöten där siffrorna skapar krismedvetenhet och mobiliserar en enhetlig föräldrakraft. Den kan också användas för att se trender över tid och det har visat sig att metoden är framgångsrik.

Målet är att medverka på alla föräldramöten i årskurs 7-9 i kommunen. Om behov finns kan även drogförebyggaren medverka i de lägre årskurserna och/eller gymnasiet. På föräldramötena ges konkreta tips på hur man som ungdomsförälder skall förhindra alkoholdebut. På varje föräldramöte presenteras också resultat av den senaste drogvaneundersökningen, anpassad efter målgrupp. Presentationernas tidslängd varierar och anpassas efter den tid skolan kan avvara vid varje tillfälle, men normalt brukar det vara omkring 10-30 minuter.

Nyhetsbrevet innehåller information om nuläget gällande ungdomar och droger i kommunen, tips om föreläsningar, böcker, tv-program och artiklar om relevanta ämnen samt uppmuntran till ett fortsatt restriktivt förhållningssätt hos föräldrarna.

Vill du prenumerera på nyhetsbrevet? Maila hakan.fransson@ockero.se

Öckerö kommun har under årens gång gjort flertalet olika insatser för att skapa ett drogfritt föreningsliv. Sedan 2010 är ett av kriterierna för föreningsbidrag att föreningar med ungdomsverksamhet skall ha en drogpolicy. Drogpolicyn ska vara känd och accepterad av föreningens ledare, medlemmar och föräldrar. Föreningarna har också uppmanats att se över sina hemsidor och bildgalleri så att det inte förekommer alkohol på några bilder. I samarbete med tillståndsenheten i Göteborg har det ordnats utbildning i alkoholhantering, där föreningarna fått information av vilka regler som gäller i samband med egna event eller uthyrningar av föreningslokalen m.m.

Samverkan med andra kommuner

För närvarande arbetar ett tjugotal kommuner enligt Öckerömetoden i varierad grad.

Tack vare att fler och fler kommuner är intresserade av Öckerömetoden och vill ha vår hjälp har vi nu anställt ännu en drogförebyggare. Vi hjälper gärna fler kommuner!

Kontakta oss för att höra om hur vi kan hjälpa er kommun.

Orolig förälder?

Bland länkarna till höger finns information och hjälp både för dig själv eller någon du är orolig för.

Den som har tips och synpunkter på det förebyggande arbetet som bedrivs i Öckerö kommun kan vända sig till drogförebyggarna som också gärna tar emot tips om langning, butiker som säljer tobak eller folköl till minderåriga osv.

Var kan jag få hjälp?

Är du orolig för ditt barn finns det hjälp att få. Vänd dig i första hand till elevhälsan på ditt barns skola eller socialtjänsten i kommunen på telefon 031- 97 62 00.

Du kan också vända dig till Mini-Maria på Hisingen Länk till annan webbplats. på telefon 031-367 93 15.
Mini-Maria finns till för att hjälpa ungdomar upp till 21 år som har frågor eller bekymmer rörande alkohol och droger. Mini-Maria ger också stöd till föräldrar. De har lång erfarenhet och specialistkunskaper om beroende och riskbruk.

Du kan också nå verksamheten digitalt via Mini-Maria online Länk till annan webbplats. - som app eller via datorn.

Föräldraföreningen Mot Narkotika Länk till annan webbplats. erbjuder stödsamtal, självhjälpsgrupper, provtagningar med mera. Besök deras hemsida eller ring på telefonnummer 031-12 89 01.

Samverkan kring unga - SSPF

SSPF står för socialtjänst, skola, polis och fritidsgårdsverksamhet och är ett forum för informationsutbyte och samverkansinsatser som finns i Göteborg och dess kranskommuner. Syftet med SSPF är att effektivare kunna samverka kring ett barn för att i ett tidigt skede erbjuda hjälp för att undvika att barnet hamnar i en ogynnsam utveckling.

Socialtjänsten, skola, polisen och fritidsgårdsverksamheten utgör alltid grunden i SSPF. I vissa situationer där det bedöms värdefullt och föräldrar gett sitt samtycke, kan även andra kopplas in. Målgruppen för SSPF är barn och unga i åldern 12-18 år.

SSPF bygger på att vårdnadshavarna (och ungdomar över 15 år) skriftligen godkänner att personal från de olika aktuella verksamheterna får lov att lösa sekretessen och prata öppet om barnet/ungdomen.

Evidens

Ett flertal kommuner har under de senaste åren använt sig av Öckerömetoden med positiv effekt. På senare tid har efterfrågan på evidensbaserade metoder blivit allt större. Öckerömetoden har under åren 2016-2019 medverkat i en studie vid Malmö universitet där en effekt tyvärr inte kunde påvisas.

Till studien från Malmö universitet Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: