Väg 155, Torslanda-Öckerö

Här hittar du information om utvecklingen av väg 155, Torslanda-Öckerö.

Det här händer

Tidsplan över processen.

Juni 2021

 • Slutrapport för åtgärdsvalsstudien för väg 155, Torslanda-Öckerö, publiceras av Trafikverket.

Höst 2021

 • Åtgärdsvalsstudien går ut på remissen under hösten 2021 till inblandade aktörer. Under perioden fram till (preliminärt) december 2021 sker remiss av utredningens resultat, slutsatser och förslag. Öckerö kommun ska lämna svar på remissen senast 31 december 2021.
 • Patrik Benrick, projektledare på Trafikverket, deltar på Öckerö kommuns fullmäktige 28 oktober för att informera om slutrapporten av åtgärdsvalsstudien.
 • Remissen från Trafikverket gällande åtgärdsvalsstudien behandlas på Öckerö kommuns kommunfullmäktige 9 december 2021.

Vår 2022

 • En så kallad färdplan/överenskommelse ska tecknas mellan Öckerö kommun, Göteborgs stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen. Beslut om färdplanen planeras till våren 2022.

Öckerö kommun

Öckerö kommun kommer inte att ställa sig bakom ett förslag som innebär ett definitivt beslut om att bygga en fast förbindelse nu. Den politiska viljan och vår inriktning i färdplanen är en stegvis utbyggnad. Först finansiering och utbyggnad med ett tredje körfält på Hjuviksvägen och i nästa steg ett eventuellt beslut om fast förbindelse runt år 2035.

Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande

Öckerö kommun arbetar nu med en långsiktig färdplan tillsammans med övriga aktörer kring väg 155 för att möjliggöra förutsättningar för ett hållbart resande i vårt utvecklingsarbete.

För att trafiksituationen på väg 155 ska vara hållbar framöver behöver vi tillsammans med alla invånare arbeta långsiktigt för att ändra våra resvanor och resmönster. Det innebär bland annat att minska biltrafiken i förhållande till att vi fortsätter att utveckla vår kommun med fler bostäder och arbetsplatser.

Trafikverket

Slutrapport för åtgärdsvalsstudien

Trafikverket har på uppdrag av Västra Götalandsregionen, i enlighet med den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2018–2029, genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 155, delen Torslanda–Öckerö. Utredningen påbörjades i juni 2018. Nu är slutrapporten från Trafikverket klar. Här hittar du en sammanfattning av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Du hittar hela studien på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. Målsättningen är att genom fyrstegsprincipen identifiera åtgärder och kombinationer av åtgärder som skapar bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel.

 

Under hela utredningen har dialog skett i en projektgrupp med representanter från Västra Götalandsregionen, Trafikverket region väst, Göteborgsregionen, Öckerö kommun, Göteborgs Stad och Västtrafik. Regelbundna kontakter gällande förutsättningarna för färjetrafikeringen har skett med Trafikverket Färjerederiet och generellt gällande utvecklingen längs väg 155, delen Torslanda–Öckerö, har återkommande kontakt skett med Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Under 2020 etablerades en politisk referensgrupp, med politiska representanter från Västra Götalandsregionen, Öckerö kommun och Göteborgs Stad. Även Trafikverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län och Västtrafik har varit representerade. Syftet har varit att stegvis presentera, förankra och skapa förståelse för utredningens resultat samt att i dialog stegvis identifiera ståndpunkter och förutsättningar för att nå överenskommelser.

För att utforma en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö studeras inom åtgärdsvalsstudien tre huvudsakliga utredningsalternativ (UA); UA1, UA2 och UA3.

 • UA1 - Fokus på omställning av resbeteenden för pendlingsresenären inom befintligt transportsystem

Utredningsalternativ 1 handlar om att – inom ramen för dagens transportsystem – fokusera på åtgärder som skapar förutsättningar för att utnyttja transportsystemet mer effektivt och i tillräcklig utsträckning förändra dagens resvanor och resmönster. 

 • UA2 - Utöka dagens transportsystem med väg och vägfärjor

Utredningsalternativ 2 innebär att dagens transportsystem med väg och vägfärjor kvarstår, men med utökad kapacitet på Hjuviksvägen och på färjelederna (främst Hönöleden).

 • UA3 - etablera ett nytt transportsystem (fast förbindelse) som ersätter färjetrafiken

Fyra olika varianter har studerats; UA3 Ljusblå, UA3 Blå, UA3 Gul och UA3 Grön. De olika utredningsalternativen har studerats utifrån flera aspekter; åtgärder och utformning, kostnader, nyttor, genomförbarhet, tidsperspektiv och finansiering.

UA3 innebär att etablera en fast förbindelse mellan Öckerö och Hisingen, som på olika sätt ansluter till dagens väg 155. UA3 innebär att dagens färjetrafik – Hönöleden och Björköleden – upphör.

En viktig slutsats är att utvecklingen längs väg 155, delen Öckerö–Göteborg, är av mellankommunal karaktär. Väg 155 är den enda förbindelsen till områdena väster om Amhult i allmänhet och till Öckerö kommun i synnerhet. Bebyggelseplanering och resvanor i båda Göteborgs stad samt Öckerö kommun bidrar till trafiksituationen på vägen och båda kommunerna behöver vara en del av att finna långsiktigt hållbara lösningar för tillgängligheten.

 • Trafikverkets utgångspunkt är att inte gå emot någon berörd kommuns vilja. Trafikverket vill i samverkan nå överenskommelser för en långsiktig inriktning, med vilket avses en inriktning långt bortom år 2040.
 • Trafikverket efterfrågar ett (1) samlat beslut – till exempel i form av nedanstående förslag på färdplan – för en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö.
 • Trafikverket har inte för avsikt att öka kapaciteten på färjelederna utöver befintlig nivå. 
 • Utredningen föreslår att berörda parter – i första hand Öckerö kommun, Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen samt Trafikverket – gemensamt och utifrån utredningens slutsatser tar fram en färdplan för en långsiktig inriktning för väg 155, delen Torslanda–Öckerö.
 • Färdplanen bör fastställa att åtgärder inom UA1, som parterna bedömer skapar förutsättningar för ett ökat hållbart resande, ska genomföras i så stor utsträckning och så snart som möjligt. Färdplanen behöver även beskriva att parterna gemensamt och över tid ska följa upp och utvärdera utvecklingen inom trafikflöde, bebyggelse och resvanor.
 • Färdplanen kan utformas för en stegvis utveckling och kopplas till villkor avseende utvecklingen inom trafikflöde, bebyggelse och resvanor. En stegvis utveckling gällande alternativen inom UA3 behöver ta hänsyn till att tiden från beslut till idrifttagande uppgår till omkring 13–15 år och att dagens färjor bedöms kunna trafikera till som senast 2040–2045.
 • Utredningen bedömer sammantaget att UA3 Ljusblå är det alternativ som ger högst måluppfyllelse och som har bäst förutsättningar för att kunna genomföras. Detta givet att åtgärder vidtas så att intrångseffekterna längs befintlig väg 155 kan minimeras. UA3 Ljusblå möjliggör en stegvis utveckling.
 • En färdplan kan med fördel och om parterna är överens påbörjas under hösten 2021. Målsättningen är att kunna besluta om den under våren 2022. Trafikverket önskar ett samlat beslut senast innan slutet av 2024.

Frågor och svar

Trafikverket fick i uppdrag av Västra Götalandsregionen (VGR) – i enlighet med den regionala transportinfrastrukturplanen för Västra Götaland 2018–2029 – att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155 delen Torslanda–Öckerö, med start under 2018. ÅVS:en ska kunna utgöra underlag inför framtagandet av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2022–2033.

Senast uppdaterad:

Publicerad: