Färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor

Färdtjänst är en kompletterande kollektivtrafik som är till för dig med funktionsnedsättning. Vid resa utanför färdtjänstområdet måste du ansöka om riksfärdtjänst.

När du reser till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen är det en sjukresa

Färdtjänst under julhelgen 2022/23

Många vill resa med färdtjänst under jul, särskilt på julafton. Boka din färdtjänstrresa för julhelgen mellan den 1 och 16 december för en garanterad plats. Senare bokningar sker i mån av plats.

Resor under jul och nyår (24–26 december och 31 december –1 januari) kan bara bokas via telefon 020-91 90 90.

Gäller endast dig som reser färdtjänstresor med Västtrafik.

Om du planerar att resa utanför Öckerö kommuns färdtjänstområde och ska ansöka om riksfärdtjänst bör ansöka komma in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så snart som möjligt.

Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transport, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Vem har rätt till färdtjänst?

 • Funktionshindret får inte endast vara tillfälligt, utan ska vara bestående i minst 3 månader.
 • Du måste vara folkbokförd i Öckerö kommun.
 • Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt utbyggda eller att tiderna inte passar.
 • Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon.
 • Ett färdtjänsttillstånd kan vara begränsat vad gäller antalet resor per år och / eller begränsas till att vara giltigt endast under vintertid.
 • Om sökande av färdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
 • Resor till medicinsk vård eller behandling, tandläkare eller medicinsk rehabilitering.
 • Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Tjänsteresor.
 • Resor till grundskola och särskola, för vilka skolskjuts kan erhållas, samt resor i samband med utflykter, badresor, förskole- eller fritidsverksamhet.
 • Resor inom socialtjänsten.

Avgifter för färdtjänst

 • Egenavgift Vuxen gäller från den dag färdtjänstresenären fyller 20 år.
 • Egenavgift Barn: 0-7 år medföljer gratis.
 • Egenavgift Ungdom: 7 – 19 år enligt fastställd taxa för ungdom.
 • Medresenär betalar samma egenavgift som färdtjänstresenären.
 • Ledsagare åker gratis.
 • Ledarhund/ Servicehund medföljer gratis.

Inom dessa områden kan du åka färdtjänst

 • Öckerö kommuns färdtjänstområde innefattar resor inom Öckerö kommun. Resor till och från och inom kommunerna: Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille, Härryda, Ale, Alingsås, Stenungsund, Lerum, Lilla Edet och Tjörn.
 • I Öckerö kommun får inga resor ske till och från Kalvsund och Grötö.
 • I Göteborg får inga resor gå till och från Södra Skärgården.
 • Färdtjänst tillhandahålls de tider under dygnet som den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig inom Öckerö kommun.

Egenavgift för färdtjänst

Färdtjänstresenär betalar en fastställd egenavgift som varje år uppräknas efter den höjning som Västtrafik gör i den allmänna kollektivtrafiken.

Egenavgiften för en färdtjänstresa beräknas på hur långt resenären åker. Egenavgiften består av en startavgift som gäller för resa upp till 10 km. Därefter görs ett påslag för varje ny km.

 

Egenavgiften för en färdtjänstresa från och med 2023-01-15:
Vuxen 69 kr i startavgift 0-10 km + Ett påslag med 5 kr för varje ytterligare påbörjad kilometer Ungdom 52 kr i startavgift 0-10 km + Ett påslag med 4 kr för varje ytterligare påbörjad kilometer

Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst ska lämnas in på en av kommunens blanketter och vid behov tillsammans med ett läkarintyg. Läkarintyget ska styrka de uppgifter om funktionshindret som uppges i ansökan och som medför sökanden har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Läkarintyget får ej vara äldre än 1 år. Handläggaren kan behöva få in intyg från specialistläkare, fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut. När ett färdtjänsttillstånd tidsmässigt löpt ut behövs en ny ansökan vid önskemål om fortsatt färdtjänst, och vid behov ett nytt läkarintyg.

Extra subventionerade färdtjänstresor

Du som åker till arbete, studier eller daglig verksamhet enligt LSS beslut har rätt att ansöka om att betala en lägre avgift för dina resor till och från verksamheten. Studierna ska bedrivas på lärvux, komvux, gymnasium, högskola eller universitet inom Öckerö kommuns färdtjänstområde. Arbetet och den dagliga verksamheten ska även den ligga inom Öckerö kommuns färdtjänstområde.

Extra subventionerade färdtjänstresor innebär att du betalar kostnaden motsvarande ett periodkort 30 dagar med Västtrafik inom den zon du reser under 11 månader. Studerar du betalar du endast för de månader studierna bedrivs. Oavsett hur många reser du gör varje månad så betalar du avgiften. Öckerö kommun fakturerar dig i förskott för dessa resor.

Avbrott i resandet och betalningen måste inkomma kommunen två månader innan resorna

Gör du resor inom skoldagen/arbetsdagen så ska dessa bekostas av din arbetsgivare.

Subventionen gäller för 2 resor per dag under vardagar (ej lovdagar, lördag och söndag). Resan ska göras från bostaden till och från arbetet/DV eller skolan.

Här ansöker du med vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Ansökan görs varje år. Du behöver lämna in ett schema.

Studerar du behöver du även lämna in ett studieintyg som visar när du börjar terminen och när den slutar.

Utredning och beslut

Alla beslut om färdtjänst meddelas sökanden skriftligt. Beslutsbrevet visar att du får åka färdtjänst och beskriver tillståndets giltighet. Beslut om avslag, helt eller delvis, innehåller information om hur beslutet kan överklagas. Handläggningstiden är upp till 8 veckor från att ansökan kommit till kommunen. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan handläggningen ta upp till 3 månader.

 • Tillstånd för färdtjänst beviljas för viss tid. Tillståndshavaren ansvarar själv för att söka om nytt tillstånd när tillståndet löper ut.


Färdtjänsttillståndet får återkallas

 • Om förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns.
 • Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
 • Om tillståndsinnehavaren folkbokför sig i en annan kommun. Under en period av 14 dagar gäller tillståndet vid flytt.

Vanliga frågor och svar

Du behöver inte ta med ditt tillstånd. När fordonet kommer och hämtar dig ska du kunna visa upp giltig legitimation.

 • Du får hjälp in i och ut ur fordonet.
 • Du får hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
 • Du får hjälp med att sätta på säkerhetsbälte.
 • Du får hjälp till och från port eller ytterdörr (ledsagning, bagage och hjälpmedel)
 • Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. Denna hjälp utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan.
 • En trappklättrare erbjuds inte.
 • Liggande transport erbjuds inte.
 • Bärhjälp erbjuds inte.

Färdtjänst är en särskild form av allmän kollektivtrafik för funktionshindrade, vilket innebär att man inte alltid åker raka vägen till resmålet och att samåkning sker. Stopp under resan är ej tillåtet. Om du inte kan samåka kan ett särskilt beslut om ensamåkning sökas. Det krävs att du har en funktionsnedsättning som omöjliggör kontakt med andra människor. Behovet av ensamåkning ska styrkas med läkarintyg från specialistläkare.

Om du behöver mer hjälp under resan än vad föraren kan ge, kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. Behov av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som dig och kunna tillgodose ditt behov under hela resan. Ledsagaren betalar ingen egenavgift för resan. Även om kommunen har beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär det inte enligt lag att kommunen har en skyldighet att ordna en ledsagare.

 • Om särskilda skäl finns så kan ett färdtjänsttillstånd förenas med villkor om att en ledsagare SKA medfölja en tillståndshavare under resan.

Du får ta med dig en medresenär. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som dig och betalar samma egenavgift som dig. Du får ta med egna barn under 16 år vid färdtjänstresa, dock inte fler än att ni och eventuell ledsagare ryms i ett färdtjänstfordon.

 • Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som resenären behöver på resmålet får tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär.
 • Bagage som får tas med på resan är två bärkassar eller en resväska om max 20 kg.
 • Bilbarnstol tillhandahålles ej.
 • Rullstol tillhandahålles ej.
 • Sällskapsdjur får ej tas med.
 • Särskilt beslut krävs för att få ta med Ledarhund/Servicehund.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst under julhelgen 2022/23

Om du planerar att resa utanför Öckerö kommuns färdtjänstområde och ska ansöka om riksfärdtjänst bör ansöka komma in till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så snart som möjligt.

Vid resa utanför färdtjänstområdet måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Vem kan få riksfärdtjänst?

För att få riksfärdtjänst måste du uppfylla följande krav:

 • Du är folkbokförd i Öckerö kommun.
 • Ditt ändamål med resan är rekreation fritidsfritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
 • Din resa ska inte bekostas av stat, kommun eller landsting.
 • Din resa är inte en tjänsteresa eller ska bekostas genom föreningsverksamhet.
 • Du har ett funktionshinder som är så pass stort och varaktigt (minst 6 månader) att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt. Detta innebär att du inte ska kunna resa självständigt med allmänna kommunikationer och med den service transportföretag kan ge dig i form av ledsagarservice och handikappanpassade fordon och platser.
 • Din resa görs inom Sverige och utanför färdtjänstområdet.

Kan du genomföra en resa på egen hand med allmänna kommunikationer och den hjälp och service som trafikföretaget ger, är du inte berättigad till riksfärdtjänst.

I första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg med ledsagare.

Utredning och beslut

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst utreds och beslutas av kommunens färdtjänsthandläggare. På beslutet står resplanen, datum för resan och de färdsätt du kan få ersättning för. Du bokar själv din resa och köper dina biljetter efter att du fått beslut om beviljad riksfärdtjänstresa. Kommunen ansvarar inte för att en beviljad resa kan genomföras. Om en resa inte går att bokas på grund av platsbrist eller för att inte avgångarna passar, innebär inte heller någon skyldighet för kommunen att ordna resan på annat sätt. Kommunen har inte heller någon skyldighet att anordna resan. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av den enskilde.

Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Ersättning för resan

När du har genomfört din riksfärdtjänstresa så skickar du in kvitton för biljett och eventuella taxikvitton. Du ska bara skicka in kvitton för resan och med de färdsätt som står i ditt beslut. Kommunen ersätter merkostnaden för resan. Dels kostnaden för ledsagaren som måste följa med för att resan ska kunna genomföras på ett sätt som gör resan särskilt kostsam. Kommunen lämnar ut ersättning efter inlämning av kvitton och efter resan är utförd för den kostnad som överstiger egenavgiften för riksfärdtjänstresor. Kommunen lämnar ingen ersättning för resor som ej har genomförts. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av dig.

Merkostnad innebär att egenavgiften har dragits av från den kostnad som du har haft för din resa. Har du åkt taxi eller specialfordon som du har beställt via Västtrafik Kund och Resetjänst har du redan betalt egenavgiften i samband med resan och har därmed inga merkostnader.

Egenavgift

Vid resa med riksfärdtjänst ska du betala en viss avgift beslutat av regeringen (Förordningen 1997:782), den så kallade egenavgiften. Egenavgiftens storlek ska motsvara normala resekostnader med allmänna färdmedel och beräknas efter vägavståndet i kilometer. Resenärer under 26 år och studerande som har Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller något av Studentkårens studentkort som Mecenat och studentkortet betalar 70 % av egenavgiften.

Egenavgiftstabell

Vägavstånd i kilometer

Upp t.o.m. 25 år

26 år och uppåt

0 - 100

73 kr

105 kr

101 - 125

91 kr

130 kr

126 - 150

115 kr

165 kr

151 - 175

136 kr

195 kr

176 - 200

154 kr

220 kr

201 - 225

178 kr

255 kr

226 - 250

192 kr

275 kr

251 - 275

210 kr

300 kr

276 - 300

224 kr

320 kr

301 - 350

259 kr

370 kr

351 - 400

294 kr

420 kr

401 - 450

318 kr

455 kr

451 - 500

336 kr

480 kr

501 - 600

374 kr

535 kr

601 - 750

420 kr

600 kr

751 - 1 000

476 kr

680 kr

1 001 - 1 250

476 kr

680 kr

1 251 - 1500

490 kr

700 kr

Över 1 501

528 kr

755 kr

 

Sjukresor

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare.

Om du av hälsoskäl behöver resa med sjukresetaxi och inte kan resa med kollektivtrafiken, behöver du ett reseintyg. Kontakta din vårdgivare som kan skriva ett reseintyg om du har medicinska skäl att åka med sjukresetaxi. Reseintyg för sjukresetaxi krävs även om du har frikort för sjukresa.

För dig med färdtjänsttillstånd

Kommunalt färdtjänsttillstånd börjar gälla som reseintyg för sjukresa med taxi från och med 1 september 2022 och gäller till och med det slutdatum som angivits på ditt färdtjänsttillstånd. Du måste skicka en kopia på ditt färdtjänstbeslut till Sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen.

Om ditt färdtjänsttillstånd är registrerat hos Sjukreseenheten behöver du inte ett reseintyg för sjukresetaxi från vården under den period som ditt färdtjänsttillstånd gäller.

Skicka en kopia på ditt färdtjänsttillstånd till
Sjukreseenheten
Regionens hus
462 80 Vänersborg
E-post: sjukresor@vgregion.se (bifoga filen i PDF-format)

 

Om du har frågor om sjukresor kan du kontakta kundtjänst för sjukresor

Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12.

E-post: sjukresor@vgregion.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Handläggare färdtjänst
Telefon: 031-97 96 42

Öckerö kommunservice

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö