Särskilt boende

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

Kommunen erbjuder ett individuellt anpassat och utformat boende till dig som har ett särskilt behov. Det är äldreomsorgens biståndsbedömare som beviljar en plats på särskilt boende.

Äldreboende

Äldreboende är ett särskilt boende för äldre personer med ett större behov av hjälp och omvårdnad.

Vad erbjuder vi?

På boendet finns det personal dygnet runt som arbetar med de boendes behov av trygghet, social omsorg och vård. Verksamhetens mål är att stärka och tillvarata de boendes egna resurser och att se individens behov så att livet känns meningsfullt och tryggt.

Ansökan och bedömning

För att ansöka eller få ytterligare information kontaktar du äldreomsorgens biståndsbedömare. Du når dem via kommunservice 031- 97 62 00.

Demensboende

Ett demensboende är ett särskilt boende för dig som drabbats av demenssjukdom.

Vad erbjuder vi?

På demensboende finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose varje enskild individs behov, utifrån bemötande och förhållningssätt, vård och omsorg. Målet är att stärka och tillvarata individens egna resurser och förmågor och att arbeta individinriktat så livet känns meningsfullt och tryggt.

Ansökan och mer information

För att ansöka eller få ytterligare information kontaktar du äldreomsorgens biståndsbedömare om du är över 65 år socialkontoret om du är under 65 år. Du når båda verksamheterna via kommunservice 031- 97 62 00.

Demensboendet i Öckerö kommun heter Bergmans gruppboende. Bergmans gruppboende är ett boende med särskild inriktning för personer med demenssjukdom.

Korttidsboende

Korttidsboende är ett boende för dig som bor i eget boende men har behov av att vistas på korttidsplats vid enstaka eller återkommande perioder. Ett korttidsboende finns även till för personer som vårdas av anhöriga i hemmet och som har behov av avlastning.

Vad erbjuder vi?

På korttidsboendet finns det alltid personal närvarande och du kan få de hjälp­insatser du behöver. Du kan få hjälp av rehabiliteringspersonal att träna upp förmågor som att bland annat sköta sin personliga hygien, klä på sig, och förflytta sig. Alla situationer är viktiga träningstillfällen för att kunna bli så självständig som möjligt. Verksamheten utgår från att människan vill vara oberoende, använda sin egen vilja, förmåga och erfarenhet för att kunna leva ett aktivt liv.

Bedömning av behov

Biståndsbedömare inom äldreomsorgen gör en bedömning av ditt behov av plats på korttidsboende. Du når dem via kommunservice 031- 97 62 00.

Du kan behöva en plats för att du behöver växelvård, behöver vård i livets slutskede, saknar trygghet i det egna hemmet eller i en akut situation. Du kan vara i behov av en korttidsplats på grund av att du är anhörig som ger omsorg och vård och behöver avlösning.

Korttidsplats kan i undantagsfall erbjudas i akuta situationer, som till exempel att du vistats på sjukhus och inte kan återvända hem direkt trots omfattande insatser, dina hjälpbehov ökar och hemtjänstinsatserna blir otillräckliga eller att en vårdande anhörig blir tillfälligt sjuk.

Många gånger är det en anhörig som står för vården och omsorgen i hemmet. För att avlasta kan anhöriga erbjudas en korttidsplats. Det kan röra sig om en tillfällig insats eller regelbunden växelvård. Med växelvård menas att personen som är i behov av omsorg och vård vistas växelvis i sitt eget hem och växelvis på korttidsplatsen.

Svårt sjuka personer är ofta i behov av en individuellt anpassad vård och omsorg dygnet runt. Kommunen erbjuder vård i det egna hemmet eller korttidsplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö