Faderskap och föräldrarskap

Ni som fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap hos socialtjänsten.

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Barn har rätt att få veta sitt ursprung, de har rätt till försörjning och arv. En familjerättssekreterare på socialtjänsten behöver därför ta reda på vilka föräldrarna är till alla barn som föds i kommunen, i de fall det inte registreras automatiskt.

När barnet är fött får kommunen information från Skatteverkets folkbokföring. Socialtjänsten kontaktar den automatiskt tilldelade vårdnadshavaren (mamman) och bokar in en besökstid för fastställande av föräldraskap.

Först när föräldraskapet är fastställt får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. När ni fastställer föräldraskapet finns även möjlighet att anmäla att ni önskar gemensam vårdnad.

Tänk på att:

  • Båda föräldrar ska närvara vid fastställandet av föräldraskapet.
  • Båda föräldrar ska visa upp giltig legitimation under besöket.

Om ert barn blivit till genom assisterad befruktning ska ni även ta med en kopia på samtyckesblanketten till besöket.

Om ni inte bor tillsammans, eller om det råder osäkerhet om vem den andre föräldern är, kan en DNA-undersökning bli aktuell. Bedömningen om ett DNA-test är aktuellt görs av en familjerättshandläggare på socialtjänsten.

  • En socialsekreterare som arbetar med familjerätt gör en bedömning om utredningen ska innefatta en DNA-undersökning.
  • I enstaka fall avgörs föräldraskapet i domstol.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö