Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd enligt lag om stöd och service (LSS)

Öckerö kommun kan erbjuda dig som har en funktionsnedsättning olika former av stöd och service. Stödet innefattar så väl dig som har en funktiosnedsättning som dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Om du har en funktionsnedsättning finns det olika insatser du kan söka. Det kan vara hemtjänst, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice. Insatserna berättigas antingen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Genom dessa lagar har du rätt att ansöka om insatser och genom en individuell bedömning få ett beslut.

Vilka insatser omfattar lagen?

Det finns många olika typer av stöd att få om du har en funktionsnedsättning. Här följer en lista över vilka insatser som lagen omfattar. Klicka på rubriken för att läsa mer om varje insats.

Läs hela lagen om stöd och service, LSS, Riksdagens webbplats.länk till annan webbplats

En insats kan prövas både enligt LSS och enligt socialtjänstlagen (SoL). I första hand prövas den enligt LSS.

Kommunen är skyldig att informera om vad lagen innebär och de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Kommunen måste också följa upp stödet till de personer som lagen omfattar.

Rådgivning och annat personligt stöd kan vara en hjälp för dig med en funktionsnedsättning som är i behov av hjälpmedel, träning eller råd till anhöriga. Det är hälso-och sjukvården som ansvarar för att stödja dig med rådgivning och annat personligt stöd. De som hjälper dig kan till exempel vara fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer eller psykologer.

Personer med stora funktionsnedsättningar och som inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller LASS, lagen om assistansersättning.

Om behovet av stöd och hjälp av de grundläggande behoven är 20 timmar i veckan eller mer ska en LASS-ansökan lämnas till Försäkringskassan.

Efter beslut om personlig assistans har man rätt att själv välja vem som ska utföra assistansen. Det kan vara kommunens assistansverksamhet, privat företag/kooperativ eller om man väljer att vara egen arbetsgivare.

En ledsagare är en person som har till uppgift att underlätta för dig med funktionsnedsättning att komma ut, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå en promenad med mera.

Kontaktperson är ett icke professionellt stöd av någon med stort engagemang och intresse för andra människor. Det är en person som kan hjälpa till med sociala kontakter genom samvaro och som kan följa med på fritidsaktiviteter.

Det finns möjlighet kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar/månad, för den som bor tillsammans med en person som är i behov av omvårdnad.

Avlösning kan ges oavsett vilken insats man har eller om man har andra kommunala insatser eller ej.

Anhörig som är i behov av mer än 10 timmar/månad kan vända sig till en biståndsbedömare med sin ansökan.

Genom en korttidsvistelse utanför hemmet får du som har en funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och avkoppling, samtidigt som dina anhöriga får avlösning. Det finns olika verksamheter för korttidsvistelse utanför hemmet.

Korttidsvistelse enligt LSS kan vara:

  • Korttidshem - för alla åldrar
  • Stödfamilj - för barn och ungdomar

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få stöd med boende. Stödet riktar sig främst till dem som har ett stort behov av omsorg och hjälp i vardagen, men barn och ungdomar som går skola på annan ort kan också få stöd.

Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 18 år betalar du ett underhållsstöd till kommunen för ditt barns omvårdnad.

Kommunen erbjuder ett individuellt anpassat och utformat boende till dig som har ett särskilt behov. Det är biståndsbedömare på socialkontoret som beviljar en plats på särskilt boende.

Du som redan har ett stöd enligt LSS har rätt att begära en individuell plan enligt LSS § 10. Den upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från kommunen, Västra Götalandsregionen eller andra instanser.

Vem kan söka stöd?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §. LSS personkrets delas in i tre grupper:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd.

När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, enligt LSS 1§, därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt, enligt LSS 7§. De som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Hur prövas mina behov?

När du eller din ställföreträdare ansökt om insats kontaktas ni av kommunens LSS-handläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Ni kommer då att samtala om t ex ditt funktionshinder, din hälsa, ditt boende, din sociala situation och ditt behov av stöd. Därefter utreder handläggaren dina behov av sökt insats och gör en sammanlagd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska förhållandena.

Beslut

När handläggaren är klar med utredningen fattas beslut om de insatser du begärt. Du får en kopia av utredningen med beslutet.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga.

Förhandsbesked

Om du planerar att flytta till Öckerö kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Öckerö kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan var bosatt i kommunen.

Vad kostar det?

Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar den som bor i bostad med särskild service sin egen hyra och mat, sina egna resor och andra kostnader, medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

Hur ansöker jag om stöd?

För att ansöka om en stödinsats ringer du Kommunservice på 031-97 62 00 00 så lotsar de dig vidare till en biståndshandläggare inom LSS.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten lyder under tystnadsplikt och sekretess och får inte lämna ut uppgifter om den enskilda till obehöriga.

Ska detta vara med här?

Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans

Insatsen personlig assistans kan beviljas både statligt, via Försäkringskassan, och kommunalt. För att du ska ha rätt till assistans via Försäkringskassan krävs att du har minst 20 timmar grundläggande behov i veckan. För att du ska ha rätt till kommunal assistans krävs att du har minst 7 timmar grundläggande behov i veckan. Har du rätt till personlig assistans för de grundläggande behoven så kan du även få personlig assistans för de övriga personliga behoven, så som att få hjälp att komma iväg på fritidsaktiviteter.

Det finns fem grundläggande behov och de är:

Publicerad den: 2019-05-30 15.50
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö