Meny
Sök
Här är du:  

Våld i nära relationer

Lever du i en destruktiv relation? Känner du dig kränkt, otrygg eller rädd? Om du är eller har varit utsatt för hot eller våld kan du få hjälp och stöd från kommunen. 

Hitta på sidan:

 

Det är vanligt att känna skuld och skam om man blivit utsatt för våld. Ibland är det svårt att berätta för sin närmaste omgivning om hur man har det. Det är aldrig den utsattas fel och det finns hjälp att få.

Kontakt

Om du vill prata med någon om din situation ringer du Öckerö Kommunservice 031-976200 och ber att bli kopplad till socialkontorets jourtelefon. Hit kan du ringa under dagtid. Du kan du vara anonym när du ringer. På socialkontoret arbetar socionomer som har kunskap och erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer. De har tystnadsplikt.

Under kvällstid och helger ringer du till Göteborgs socialjour 031-3658700.

Är det en akut situation ska du alltid kontakta polisen 112.

Stöd till våldsutsatta

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild individ och det kan exempelvis handla om skyddat boende, samtalskontakt, gruppverksamhet, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen, hjälp till ett annat permanent boende, stöd i föräldrarollen och stöd i myndighetskontakter. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.

  • rådgivning och stöd
  • krissamtal
  • bearbetningssamtal
  • stöd i att ta kontakt med andra myndigheter
  • om du har barn, kan också de få möjlighet till samtal, för att bearbeta svåra upplevelser.

Här hittar du hjälp och mer information i Öckerö kommun:

Vad är våld?

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. Våld förekommer i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. I Sverige är det ett brott att använda våld mot sin partner eller sina barn.

I Sverige används både begreppet ”Våld i nära relation” samt ”Mäns våld mot kvinnor” för att beskriva det strukturella och tyvärr mycket vanliga våld som till största delen utövas av män mot kvinnor och barn. Det bredare begreppet ”Mäns våld mot kvinnor” täcker även in trakasserier, pornografi, kvinnoexploatering och andra former av förnedrande handlingar mot kvinnor där våldet inte sker i en nära relation.

Vad är en nära relation?

En nära relation är en relation där det finns känslomässiga band och en förväntan på förtroende. Det kan handla om såväl makar, sambor och partners som föräldrar, syskon, barn eller andra släktningar. Det kan även gälla andra personer som våldsutsatta har eller haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen får göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet.

När en person använder våld mot sin partner är det för att få makt och kontroll över henne eller honom. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera sin partner innan den börjar slå. Så småningom flyttas gränsen för vad som är accepterat i en relation. Det som från början kanske yttrade sig som en hotfull blick, straffande tystnad eller en elak kommentar utvecklas gradvis till olagliga handlingar som sexuella övergrepp, slag och sparkar, stryptag och inlåsning.

Definition av våld i nära relation

När en person använder våld i en nära relation kan det handla om flera olika typer av våld.

Fysiskt våld

Det kan handla om våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen.

Sexuellt våld

Det kan handla om att den som utövar våld bland annat tvingar sig sexuellt på sin partner och kräver att få ha sex. Partnern kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som man inte vill. Det kan även handla om våldtäkt samt våld riktat mot bröst och underliv. Från och med 1 juli 2018 säger lagen att sex måste grundas på samtycke. Detta innebär att den som blivit utsatt för sexuellt våld inte uttryckligen måste ha sagt nej för att det ska räknas som en brottslig handling. Det är vanligt att bli tyst, stelna eller inte säga något för de som blir utsatta för sexuellt våld och att man inte kan säga emot även om man vill.

Psykiskt våld

Det kan handla om att man hotar sin partner att man ska slå eller tvinga sig på sexuellt. Man kanske också hotar att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer som är viktiga för denne, som exempelvis barnen eller partnerns föräldrar.

Dessutom kan den som utövar våld kontrollera sin partner och använda nedsättande och kränkande ord för att bryta ned dennes personlighet. En annan typ av psykiskt våld kan vara att hindra partnern att trösta sina barn eller hindra denne att söka vård för egen del eller barnen

Materiellt våld

Det kan innebära att den som utövar våld förstör familjens gemensamma saker, partnerns personliga tillhörigheter och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera.

Ekonomiskt våld

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar så att denne måste be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt i hushållet medan den andra använder sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Digitalt våld

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med det ökande användandet av digitala kanaler som exempelvis webb, sociala medier och mobiltelefoner. Det kan exempelvis bestå i att utövaren skickar hotfulla mejl och sms, sprider rykten via sociala medier, kapar en persons Facebook- eller Instagramkonto eller laddar ner positioneringstjänst till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen, exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.

Kontakta

INFORMATION IN OTHER LANGUAGESlänk till annan webbplats

Information from the Police Authority in other languageslänk till annan webbplats

AKUT SOS: 112

Polisanmälan länk till annan webbplats: 114 114

BRIS länk till annan webbplats: 116 111

Jag vill veta - för barns rättigheter vid brott länk till annan webbplats

Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats: 020-50 50 50

Hedersförtryck.selänk till annan webbplats – om hedersrelaterat våld och förtryck

Terrafemlänk till annan webbplats – stödlinje på flera språk: 020-52 10 10

Öckerö kommun

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning: 031-96 22 65

Behandlingsenheten: 031-97 64 53

Familjerådgivningenlänk till annan webbplats : 031-97 64 60

Hönö vårdcentral: 031-712 76 60

Socialkontoret Öckerö: 031-97 62 00

Öckerö vårdcentral: 010-473 39 70

Göteborg

Sahlgrenska sjukhuset Växel: 031-3421000

Sahlgrenska Vuxenpsykiatriska mottagningen 031-343 63 00

Socialjouren länk till annan webbplats, kvällar och helger: 031-365 87 00

Kyrkans jourtjänst länk till annan webbplats: 031-800 650

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt