Meny
Sök
Här är du:  

Måltider i äldreomsorgen

Kostenheten arbetar utifrån tre ledord: medvetenhet, matglädje och motivation.

Vi ansvarar för maten som serveras i kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.

1. Lagkrav, riktlinjer och beslut som styr vårt arbete

För livsmedelshygien och egenkontroll finns rutiner framtagna som följer svensk lagstiftning. Dokumentation av dessa delar har under 2017 digitaliserats och det system som används ägs av företaget Normor, som är ett certifierat företag inom branschen. 2017 har alla inom kostenheten deltagit på utbildning för hantering av systemet och vidareutbildning sker återkommande.

Fördjupade rutinhandlingar finns för alla kök i Normors system och delges alla anställda så att de kan arbeta utefter rådande lagar och föreskrifter. I systemet finns även rutiner för personliga hygienkrav, rutiner kring magsjukdom och utlandsvistelse som ska upprätthållas och efterlevas av alla anställda.

Vi följer gällande råd och riktlinjer som livsmedelsverket förespråkar samt följer lagkravet på en näringsriktig skollunch, som fördes in i skollagen år 2011. För att utföra detta använder vi oss bland annat av ett kostdatasystem vid namn Matilda.

Inom kommunen finns egna uppsatta mål som vi också arbetar kontinuerligt med gällande:

  • Minskat matsvinn
  • Ekologisk livsmedelsanväning*

* Vid senaste mätningen, som utfördes under 2017, hade vi uppnått 37% ekologiska inköp och i den nationella rankningen som sammanställs av Ekomatsligan hamnade vi på plats 37 av landets 235 kommuner.

2. Specialkost inom äldreomsorg

Allergier, sjukdomstillstånd och andra speciella behov kan uppstå för alla och vi i kostenheten bistår då med vår kompetens i samverkan med andra viktiga yrkeskårer för att möjliggöra en god och näringsriktig måltid.

Ansök om specialkostWord

3. Solhöjdens äldreboendes kök

Helheten av måltiden är extra viktig för våra boende på äldreboendet då många av dem inte har möjlighet att transportera sig runt på samma sätt som hemmaboende och vi vill ge dem en härlig upplevelse såväl till vardag som till helg.

Helgmåltider skall bjuda in till lite festligare stunder och vi strävar mot att få till en lite mer högtidlig känsla under dessa dagar på veckan. I detta arbete blir samarbetet med vårdomsorgspersonalen som är närmst våra äldre kommuninvånare avgörande. Denna yrkeskår är kökets förlängda arm ut till våra gäster genom värdskap, servering, sociala kontakterna med våra gäster och mycket mer därtill.

Oavsett ålder frambringar mat många minnen hos människor och ger en möjlighet för kost- & vårdomsorgspersonal att samverka kring helheten för att skapa en fin måltidssituation för våra äldre.

4. Riktlinjer för äldremåltiden

I de reviderade råden (Bra måltider i äldreomsorgen, 2018) har man lyft fram hur avgörande helhetssyn på måltiden är med syftet att främja aptit och således livskvalitet för våra äldre. Måltidsmodellen (se figur ovan) visar tydligt på alla pusselbitarna som måste finnas för att erhålla bästa resultat ur ett helhetsperspektiv. Detta möjliggörs i praktiken genom ett väl fungerande samarbete mellan kök och den omsorgspersonal som är närmst de äldre, då de båda yrkesgrupperna har lika många bitar som de ansvarar för. Delaktighet och inkluderande av de äldre är även det en otroligt viktig del i ett bra måltidsarbete, som vi tillsammans måste värna och samarbeta kring.

Detta gör vi delvis redan idag genom att ansvarig på äldreköket i Öckerö kommun kontinuerligt bjuder in representanter från alla avdelningar på äldreboendet. Syftet är att utöka samarbetet och kunna lyfta fram de äldres tankar, funderingar och önskemål.

Samarbetet kring måltiden är en ständig cykel där vi inom kostenheten och äldreomsorgen behöver ha ett kontinuerligt arbete kring och där vi alltid kan göra små saker för att hitta förbättringar. Med de nya råden har vi erbjudits ytterligare hjälp i arbetet genom att man kunnat presentera handfasta framgångsfaktorer baserat på forskning, vilka är:

Fem framgångsfaktorer för bra måltider i äldreomsorgen

  • Fokusera på individen
  • Satsa på kunskap och kompetens
  • Se till helheten − använd Måltidsmodellen
  • Tydliggör ansvaret och möjliggör samarbete
  • Sätt upp mål, prioritera måltiden och fråga efter resultaten

(för mer detaljerad info om varje punkt se sid. 9 i Bra måltider i äldreomsorgen) 

Måltidsordning inom äldreomsorg

Portionerna för äldre behöver vara mindre än en ordinär vuxen portion men trots detta vara energi- & näringstäta.

Sett på gruppnivå har äldre oftast mindre aptit än tidigare men samtidigt ett öket behov av protein och fett för att motverka sarkopeni och näringsbrist.

För att möta de äldres behov ligger fokus på att servera fler mindre och näringstäta måltider spridda över dagen.

Alla mål blir till följd av detta lika viktiga eftersom lunch och middag generellt sett tillsammans endast uppnår ungefär halva dagsbehovet.

Frukost och 3 mellanmål utspridda över dag och kväll bör eftersträvas för att främja en bibehållen näringsstatus.

Även dryck kan spela en stor roll för energiintaget total sett för en äldre.

Utöver fördelningen över dagen och portionsstorlek så följer grundråden för matlagning till äldre samma rekommendationer som gäller för alla vuxna vad beträffar livsmedelsval.

5. Mat till många med individuella behov

”Att stimulera aptit och främja matglädje bör därför ges högsta prioritet inom äldreomsorgen”

Utlåtandet ovan är hämtat från Bra måltider i äldreomsorgen och stödjer sig mot den forskning som idag påvisar fördelarna att äta bra hela livet sett ur såväl samhällsekonomiska insatser som för livskvaliteten på individnivå.

Ett förebyggande arbete för att minimera att någon hamnar i undernäring är att lägga fokus på måltidsarbetet för alla involverade yrkeskårer.

Äldre ligger som följd av sin ålder i en större riskzon för att drabbas av diverse näringsbrister. Orsakerna kan vara flera men för att nämna några kan svårigheter uppstå efter en operation, vid diverse sjukdomar, brister i den sociala gemenskapen som en måltid kan skapa men även att hen får en sämre upptagningsförmåga i tarmen.

Trots att maten som planeras och lagas till en stor grupp med individer är det just ur näringssynpunkt otroligt viktigt att se till de individuella behov som uppstår. Detta görs genom samarbete med flera andra viktiga professioner som arbetar med och runt våra äldre kommuninvånare. Dialogen mellan kök, vårdomsorgspersonal, ansvariga kontaktpersoner, sjuksköterskor och andra involverade yrkeskårer blir därför av största vikt för den enskilde personens näringsstatus och livskvalitet.

Utifrån samtalet kring behov och måltid tillagar kökets kockar allergi- och konsistensanpassad mat. Vi bistår också med att införskaffa näringsdrycker och sondmat då sjuksköterska/läkare ordinerat att detta behov finns.

6. Mat för framtidens äldre

Vi går en spännande framtid till mötes då det mångkulturella samhället även börjar ta plats på våra äldreboenden. Matkulturer från alla världens hörn möts och blandas upp i vår vardag. Detta dels på grund av att människor flyttar runt i välden i helt nya mönster men också för att kunskaper om olika matkulturer skickas på en sekund genom vår digitala värld.

Detta ger såväl utmaningar som möjligheter för kostpersonal vid matsedelsplanering och för omvårdspersonal vid själva måltidssituationen. Det kommer att ställas högre krav på oss att ha tillräcklig kunskap och förståelse för att kunna matcha tillbehör osv på ett bra sätt, för att kunna uppnå en god kvalitet och helhet av måltiden.

Ett exempel på ändrade tankar för oss i Sverige kan vara huruvida man skall servera söta desserter till alla äldre alternativt om man skall kunna erbjuda alternativa desserter. Detta med tanke på att man i andra delar av världen inte alls serverar söta desserter på samma sätt som man i vår historiska matkultur gjort.

Att mat är likvärdigt med kultur och tradition är troligtvis ingen nyhet för någon och detta faktum gör det också viktigt att kontinuerligt arbeta vidare för att möta de kommande önskemålen och behoven på bästa sätt.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Länkar

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt