Meny
Sök
Här är du:  

Stöd enligt LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

För dig med stora och varaktiga funktionshinder garanterar lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att du ska ha goda levnadsvillkor och få den hjälp du behöver i det dagliga livet samt kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. LSS är en rättighets-lag där målet är att du som är funktionshindrad ska få leva som andra.

Ansökan om stöd och service

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar eller målgrupper som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §. LSS personkrets delas in i tre grupper:

-personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
-personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom
-personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd

När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, enligt LSS 1§, därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt, enligt LSS 7§. De som inte omfattas av LSS personkrets kan få hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Stöd enligt socialtjänstlagenöppnas i nytt fönster

Varje insats prövas individuellt.

Vilket stöd kan jag få enligt LSS?

Rådgivning och stöd
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
Daglig verksamhet

Hur går en utredning till?

När du eller din ställföreträdare ansökt om insats kontaktas ni av kommunens LSS-handläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Ni kommer då att samtala om t ex ditt funktionshinder, din hälsa, ditt boende, din sociala situation och ditt behov av stöd. Därefter utreder handläggaren dina behov av sökt insats och gör en sammanlagd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska förhållandena.

Beslut

När handläggaren är klar med utredningen fattas beslut om de insatser du begärt. Du får en kopia av utredningen med beslutet.

Överklagan

Om du får du avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga.

Förhandsbesked

Om du planerar att flytta till Öckerö kommun kan du ansöka kom ett förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas i Öckerö kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan var bosatt i kommunen.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om den sökande till obehöriga.

Ansökan och kontakt

För att ansöka kontaktar du kommunens socialkontor.

Kontakta

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt