Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en ny lagstiftning i kraft i hela EU. Syftet är bland annat att stärka individers skydd för personuppgifter och att anpassa regelverket till det digitala samhället.

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen, på engelska GDPR som står för General Data Protection Regulation, ersätter personuppgiftslagen (PuL). Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen, men det finns bland annat större krav på att de som hanterar personuppgifter ska dokumentera hur lagstiftningen följs.

På samma sätt som idag kommer det att vara tillåtet att behandla personuppgifter om det finns ett lagligt stöd, eller med stöd av samtycke från de registrerade. Till exempel kan en person ge sitt samtycke till att få synas på bild på kommunens webbplats. Den som behandlar personuppgifter måste även ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna på rätt sätt. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet för att se till att reglerna följs.

Vad innebär det för Öckerö kommun?

Den nya dataskyddslagstiftningen innebär ett större ansvar för den som hanterar personuppgifter. Öckerö kommun har därför bland annat:

  • gjort en inventering över var personuppgifter finns, hur de hanteras och med vilken laglig rätt de används
  • utsett ett dataskyddsombud som särskilt bevakar att lagstiftningen följs
  • utbildat personal i hantering av personuppgifter och den nya lagstiftningen
  • skapat interna rutiner för bland annat att anmäla personuppgiftsincidenter

Hur arbetar kommunen med dataskyddslagstiftningen?

I kommunen pågår ett arbete för att vi ska kunna anpassa oss till den nya lagstiftningen. Vi ser den nya lagstiftningen som en möjlighet att på ett mer strukturerat sätt arbeta med hanteringen av personuppgifter. Målet är att hanteringen ska bli mer effektiv och att skyddet för den enskildas personuppgifter ska bli ännu bättre.

Har du frågor om kommunens arbete med GDPR?

Kontakta kommun@ockero.se

Här förklaras den nya dataskyddsförordningen (GDPR) övergripande på en minut och 34 sekunder. Filmen är skapad av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Senast uppdaterad:

Publicerad: