Meny
Sök
Här är du:  

Folkhälsa och social hållbarhet

Hälsa

Begreppet hälsa har en vid innebörd och innefattar ett brett spektrum av uppfattningar, det har till exempel alltid både individuella och samhälleliga komponenter.
Världshälsoorganisationens (WHO) begreppsförklaring är kanske den mest kända definitionen, där hälsa beskrivs som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej blott frånvaro av sjukdom eller handikapp".

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, där såväl nivå som fördelning av hälsan är av stor vikt. Hälsa är en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället. En god folkhälsa innebär att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som möjligt bland olika grupper i samhället.

Folkhälsoarbete utgår från hälsans bestämningsfaktorer

Folkhälsoarbete utgår från faktorer som påverkar hälsotillståndet hos befolkningen, hälsans bestämningsfaktorer. Dessa faktorer utgörs bland annat av ålder, kön, arv, livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Genom att sätta fokus på alla de faktorer som enskilt eller tillsammans orsakar ohälsa betonas de olika samhällssektorernas ansvar för folkhälsan. Slutsatsen blir att hälsans bestämningsfaktorer går att påverka både på individnivå och genom politiska beslut. På detta sätt antas ett bredare hälsoperspektiv vilket i högre grad handlar om att främja hälsa i bred mening än att förebygga sjukdom. Folkhälsoarbetet syftar därmed ytterst till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen.

Social hållbarhet

Enligt Folkhälsomyndigheten är ett socialt hållbart samhälle ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Detta kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs. En annan förutsättning är att samhället bidrar till att alla människor är inkluderade – oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, bostadsort, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Social hållbarhet innebär också att samhället anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.

Kontakta

Folkhälsoutvecklare
Linn Wass

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt