Meny
Sök
Här är du:  

Samhällsstörningar och kriser

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser samt hur kommunen arbetar under en pågående händelse.

 


Vad är en kris?
Begreppet kris kan betyda olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället. Vid en kris hotas grundläggande funktioner och värden som befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet, demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter.

Extraordinär händelse
Ibland används begreppet "extraordinär händelse". Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Exempel på extraordinära händelser kan vara stormar eller elavbrott.

Geografiskt områdesansvar
För att tydliggöra ansvarsförhållandena och underlätta för samordning är den svenska krisberedskapen uppdelad i geografiskt områdesansvar och sektorsansvar (för statliga myndigheter). Områdesansvaret är uppdelat på lokal, regional och nationell nivå. Vid en allvarlig händelse ska de områdesansvariga aktörerna ta fram en samlad lägesbild av situationen och ansvara för den samlade kriskommunikationen till allmänheten inom det geografiska området. Kommunen har det geografiska områdesansvaret för den lokala nivån.


Förebygga samhällsstörningar och kriser

Öckerö kommun arbetar kontinuerligt med att identifiera och analysera risker som kan resultera i samhällsstörningar och kriser. Detta sammanfattas i en så kallad risk- och sårbarhetsanalys som görs i samband med varje ny mandatperiod. I risk- och sårbarhetsanalysen görs bedömningar om hur samhällsstörningar kan komma att påverka samhällsviktiga verksamheter som exempelvis skolor, vattenförsörjning samt elnät. Ta del av kommunens Risk- och sårbarhetsanalys här.PDF

Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen tas ett program för krisberedskap fram innehållande lämpliga åtgärder som prioriteras för att förebygga samhällsstörningar och kriser. HärPDF kan du ta del av kommunens program för krisberedskap.

Arbetet under en händelse

Under en samhällsstörning eller kris krävs det ofta extra åtgärder och resurser från kommunen. Den kommunala krisledningen träder i kraft under en samhällsstörning eller en extraordinär händelse. Krisledningen ska se till att rätt åtgärder och resurser samordnas där de gör mest nytta. Krisledningen utgörs av kommunchef, samtliga förvaltningschefer samt kommunikatör och kommunsekreterare. Dessutom finns en politisk krisledningsnämnd som kan ta nödvändiga beslut i samband med krisen.


Krisinformation och kriskommunikation

Vid större kriser får du information via radio och TV, så kallad VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten. Läs mer om VMA här.länk till annan webbplats
Kommunens ansvarig för kriskommunikation är kommunikatören. Om det inträffar en kris i eller som berör Öckerö kommun, får du uppdaterad information via kommunens hemsida och kommunens sida på Facebook: www.ockero.se/facebooklänk till annan webbplats Denna information kommer också att meddelas via Sveriges Radio P4 Göteborg på 101,9 Mhz.
I händelse av kris upprättas också ett särskilt call-center för att avlasta kommunens telefonväxel. Du når detta via kommunens telefonnummer 031-97 62 00.

Ditt ansvar

Vid en samhällsstörning eller kris är det varje enskild individ som har det primära ansvaret att skydda sig själv och sin egendom. Individens ansvar handlar därmed om att själv bekosta olika åtgärder för att hantera och begränsa skador som kan uppstå vid en olycka. Läs mer om det personliga ansvaret under ”din säkerhet”.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt