Vad händer nu?

Detaljplanen för Öckerö Nya Centrum har varit ute på granskning under tiden 28 september – 19 oktober 2018. I tidplanen nedan kan du se den uppskattade fortsättningen av projektet.

Vad beaktas vid framtagandet av en detaljplan?
I arbetet med att ta fram en detaljplan ska kommunen pröva om planområdet är lämpligt för exempelvis bostäder, kommersiella ytor och hotell. Det görs genom en rad olika utredningar och ställningstaganden, både politiska och tjänstemannamässiga. Tjänstemännen tar beslut utifrån deras profession, exempelvis om man behöver en bergteknisk utredning för planområdet. Politikerna beslutar bland annat om att detaljplanearbetet ska starta och när detaljplanen ska ut på samråd. Det är viktigt att komma ihåg att detaljplaneprocessen är en demokratisk process och där våra folkvalda politiker har beslutanderätten.

När både de kommunala tjänstemännen och kommunens förtroendevalda anser att detaljplanen är färdig går detaljplanen upp för antagande hos Kommunfullmäktige.

När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft är planens bestämmelser styrande vid bygglovsgivning. Nedan redogörs det för varje steg innan detaljplanen för Öckerö nya centrum vinner laga kraft och i vilka skeden som du vara med och kan tycka till om förslaget.

 

Planprogram

Som en del av detaljplaneprocessen kan kommunen välja att göra ett planprogram. Skillnaden mellan ett planprogram och en detaljplan är att planprogrammet inte är juridiskt bindande, utan enbart vägledande.

Ett planprogram har tagits fram för Öckerö hamnplan med omnejd. Under processen att ta fram planprogrammet samlade kommunen in information via så kallade workshops med kommunens förtroendevalda, med verksamhetsutövare runt hamnplanen samt med barn från Minnestensskolan. Planprogrammet antogs av Öckerö Kommunfullmäktige under år 2011 och intentionerna i detta program ligger till grund för vidare arbete.


Planbesked
För att kunna påbörja en detaljplan så måste kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ge positivt planbesked, vilken instans beror bland annat på om planförslaget kan komma att få stor betydelse för kommunen som helhet eller om förslaget strider mot översiktsplanen. Öckerös kommunfullmäktige gav positivt planbesked för att påbörja en detaljplan för Öckerö nya centrum den 11 juni 2015. Ett positivt planbesked från politiken innebär att kommunens planenhet påbörjar arbetet med detaljplanen.

Vid påbörjan av en detaljplan hålls interna och externa startmöten med kommunens tjänstemän och exploatören. Det för att samla in så mycket information som möjligt om platsen. Därefter förs en diskussion inom kommun om vilket underlag som saknas för att kunna bedöma markens lämplighet. Det underlag som saknas tas fram genom kompletterade utredningar. Detaljplanen för Öckerö nya centrum är en stor och komplex plan, därför har det tagits fram många utredningar. Under hösten 2015 och våren 2016 framställdes ett utformningsförslag för den tidiga medborgardialogen.


Tidig medborgardialog
Öckerö kommun har valt att ha en så kallad tidig medborgardialog i planarbetet för Öckerö nya centrum. Anledningen till det var att kommunen gärna ville få in synpunkter på vad som var bra och vad som kunde förbättras i utformningsförslaget. Den tidiga medborgardialogen pågick från april till juli 2016. Skriftligt inkomna synpunkter finns sammanfattade under rubriken "Medborgardialog och synpunkter".länk till annan webbplats


Samråd
Enligt plan- och bygglagen ska alla detaljplaner samrådas med berörda. Under samrådsskedet kan du tycka till om det samrådsförslag som kommunen har tagit fram. Förslaget kommer vara utställt på flera platser i kommunen, bland annat på kommunhuset och på kommunens hemsida. Kommunen kommer också att annonsera i tidningen när det är dags för samråd. Det är viktigt att komma ihåg är att du måste lämna in dina synpunkter skriftligt. Detaljplanen för Öckerö nya centrum var ute på samråd under våren 2017.

Efter samrådet samlar kommunen in alla skriftliga synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse och justerar planförslaget utifrån inkomna synpunkter.


Granskning

Det reviderade planförslaget går sedan ut på granskning. I detta skede har du åter igen möjlighet att yttra dig om förslaget. Även denna gång är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt till kommunen. Efter granskningen samlar kommunen in alla skriftliga synpunkter och sammanställer dessa i ett granskningsutlåtande. Därefter görs eventuellt mindre justeringar av förslaget och sedan går detaljplanen upp för antagande i Kommunfullmäktige.


Antagande
Planen förväntas gå upp för antagande till Öckerö kommunfullmäktige. Detaljplaner måsta alltid antas av kommunens förtroendevalda.

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunfullmäktiges beslut. Du kan bara överklaga om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller under granskningen.


Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat. Kommunen meddelar när planen vunnit laga kraft genom en annons i tidningen och på kommunens hemsida.

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft först när den överprövande instansen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte överklagas. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen inte vinner laga kraft.

 

Val länkar Så här har vi tänkt oss Gör din röst hörd Vad händer sen? Vanliga frågor