Vanliga frågor

Varför vill kommunen planera och bygga Öckerö nya centrum?
För att en kommun ska kunna utvecklas krävs ett välfungerade och attraktivt centrum med bostäder och kommersiella verksamhetsytor. Syftet med Öckerö nya centrum är att tillskapa ett nytt centrum för kommunens medborgare där du ska kunna få den service du behöver, samtidigt som det skapas fler arbetstillfällen på öarna. Att både kunna bo och arbeta på öarna är en viktig faktor för en hållbar utveckling.

Kommunen ser också ett stort behov av att producera fler lägenheter i kommunen. Det gör att du får större möjlighet att välja vilken typ av boende som passar för just din livssituation.

När kommer jag kunna lämna mina synpunkter på förslaget?
Du har tidigare haft möjlighet att lämna synpunkter i den tidiga medborgardialogen och under samrådet. Du har nu även möjlighet att lämna synpunkter under granskningen. Det är viktigt att du lämnar in skriftliga synpunkter till kommunen för att de ska kunna hanteras på bästa sätt. På kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla finns tydliga instruktioner på hur du lämnar in dina skriftliga synpunkter.

Spelar det någon roll vad vi medborgare tycker?
Öckerö kommun tycker det är viktigt att få in så mycket synpunkter som möjligt från er medborgare. Du har rätt enligt plan- och bygglagen att lämna in skriftliga synpunkter under både samråd och under granskning. Inkomna yttranden under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som redovisas i granskningshandlingarna. Efter granskningen sammanställs ytterligare inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. De synpunkter som inte kan tillgodoses i det slutgiltiga planförslaget redogörs och besvaras i granskningsutlåtandet. På så vi ska du vara trygg med att samtliga synpunkter redogörs för och beaktas i planarbetet.

När kommer Öckerö nya centrum att vara på plats?
I och med att det är så många faktorer som påverkar är det är alltid svårt att bedöma hur lång tid ett projekt tar att genomföra. Om allt går utan fördröjning skulle den nya detaljplanen kunna antas av Kommunfullmäktige under första kvartalet 2019. Byggnationen skulle då kunna inledas under 2019 och första inflyttningen sista kvartalet 2020. Vi bedömer utbyggnadstakten till ca 7-10 år.

Vad händer med de byggnader som finns inom planområdet idag?
Om detaljplanen för Öckerö nya centrum vinner laga kraft kan bygglov ges för nya byggande på hamnplan och Skärhamnsås. Det innebär att befintliga byggnader kommer att tas bort och ersättas med nya.

Vad kommer de nya bostäderna att kosta?
I detta skede av processen arbetar man med planer som redovisar möjligheter för olika typer av byggnation. Prissättning och hyresnivåer kommer i ett senare skede, när man har gjort beräkningar på vad det kommer att kosta att uppföra byggnationen. Klart är dock att man avser att bygga både större och mindre bostäder, med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Vad är en detaljplan?
Se Boverkets hemsida.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det finns ju redan en detaljplan för hamnplan och Skärhamnsås, varför gör kommunen om den?
Gällande detaljplaner medger inte den byggnationen som kommunen nu tänker sig att bygga, därför måste planen ändras.

Vad är genomförandetid i en detaljplan?
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan, med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.

Val länkar Så här har vi tänkt oss Gör din röst hörd Vad händer sen? Vanliga frågor