Meny
Sök
Här är du:  

Avgifter och regler

När ditt barn har plats i förskola och fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1425 kronor per månad. När ditt barn fyllt tre år är den högsta avgiften 1025 kronor per månad. De barn som endast deltar i allmän förskola 15 timmar per vecka under skolans läsår betalar ingen avgift. Avgiften betalas 12 gånger per år.

Avgift för förskola

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst
(brutto, inkomsttaket är 47 490 kronor) enligt följande, där barn 1 är det yngsta barnet i familjen:

Förskola 1-2 år
Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 425 kronor/månad
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 950 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 475 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka
15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1025 kronor/månad
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 683 kronor/månad
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 342 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola avgiftsfritt 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Är vistelsetiden mer än 15 timmar per vecka ges ett avdrag på barnets avgift för förskola. Vistelsetiden följer grundskolans läsårstider vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov- och studiedagar.

Avgift för fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag.

Fritidshem
Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 950 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 475 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 475 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Inkomstuppgift

För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Ny Inkomstuppgift ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Beräkning av avgifter

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster.

Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av omsorg, skickas delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Maxtaxa

Maxtaxa innebär att avgiften inte kan överstiga maxbelopp oavsett om vårdnadshavare väljer kommunal eller fristående verksamhet.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte. Uppsägning av platsen görs via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om vårdnadshavaren väljer att säga upp sin förskoleplats under föräldraledighet avslutas placeringen två veckor efter syskonets födelse. Barn som lämnat sin plats i samband med syskons födelse har förtur till förskoleplats när plats åter önskas efter uppehållet (se regler om turordning ovan).

Barn i fritidshem, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen.

Barn i fritidshem, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor. Därefter avslutas placeringen.

Debitering av avgiften

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader per år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran och att familjen mister sin plats i förskolan/fritidshemmet. Vid övergång från förskola till fritidshem blir första debiteringsdag 1 juli.

Kontakta

Öckerö kommun
Tel: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress:
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress:
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda och förtroendevalda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling. Tänk på att inte skriva känsliga uppgifter.

Kontakta oss
Jag förstår att Öckerö kommun är en myndighet och att det innebär att det jag skriver blir en allmän handling.

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö
Telefon: 031-97 62 00, fax: 031-96 91 87

Kommunhusets öppettider
Måndag: 08:00 - 18:00
Tisd - Torsd: 08:00 - 16:30
Fredag: 08:00 - 14:30

Logga in webbredaktör
För anställda
Om webbplatsen

E-post: kommun@ockero.se
Org.nr: 212000-1280
Bankgiro: 5294-9609

Kontakt