Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

Din sökning * gav 61 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (2)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (61)
 • Företag och näringsliv (35)
 • Kommun och politik (2)
 • Kultur och fritid (2)
 • Omsorg och stöd (3)

Typ av service

 • Avfall och återvinning (10)
 • Bostadsanpassning (1)
 • Brandskydd (1)
 • Bygga nytt, ändra eller riva (11)
 • Cisterner (2)
 • Dialog och synpunkter (2)
 • Djur (2)
 • Färdtjänst (2)
 • Kart- och mättjänster (1)
 • Livsmedelsverksamhet (8)
 • Matförgiftning (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (17)
 • Mitt boende (11)
 • Parkeringstillstånd (1)
 • Servera alkohol (1)
 • Vatten och avlopp (3)
 1. Ansökan om förhandsbesked

  Planerar du att bygga nytt utanför detaljplanerat område. Då kan du behöva söka förhandsbesked innan du söker om bygglov. Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand

 2. Ansökan om rivningslov

  Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen. Du måste ha rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att

 3. Beställning av nybyggnadskarta

  En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med nybyggnation eller ombyggnation av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Publicerad den: 2019-03-27 15.59 Vill du kontakta redaktören

 4. Ansökan om marklov

  Marklov innebär att man får tillstånd att göra en betydande förändring av marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras med mer eller med mindre än 0,5 meter. Ansökningsblankett marklov Anmälan

  E-tjänst: Ansökan om marklov
 5. Anmälan av kontrollansvarig

  Vid en ansökan om lov ska det framgå vem som ska vara kontrollansvarig. Vid vissa åtgärder, till exempel vid små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus och vid åtgärder som avser uthus, garage och andra små byggnader

 6. Ansökan om bygglov

  När du vill bygga ett nytt hus eller förändra en befintlig byggnad så behöver du först ansöka om bygglov hos kommunen. Du kan fylla i ansökan genom att använda e-tjänsten nedan eller skriva ut blanketten Ansökan om bygglov (pdf)

  E-tjänst: Ansökan om bygglov
 7. Ansökan om strandskyddsdispens

  Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens. Publicerad den: 2019-03-27 15.01 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail

 8. Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

  Det finns en husdjur som är mer eller mindre vanliga till exempel ormar, höns och gris som egentligen inte räknas som sällskapsdjur. Om du bor i tätbebyggt område kan det krävas

 9. Anmäl installation av värmepump

  Om du vill installera en värmepump i din fastighet måste du anmäla detta till kommunen. Till anmälningsblanketten ska det bifogas en situationsplan över den planerade anläggningen, som visar anläggningens läge i

 10. Grannes yttrande rörande värmepumpsanläggning

  Installation av bergvärme innebär att marken runt borrhålet gradvis kyls av. Rekommendationen är att avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter för att god effekt ska uppnås. Om borrpunkt eller