Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

E-tjänster och blanketter

Din sökning * gav 35 träffar

Ämne

 • Barn och utbildning (2)
 • Besöka och uppleva (2)
 • Bo, trafik och miljö (35)
 • Företag och näringsliv (35)
 • Kommun och politik (2)
 • Kultur och fritid (2)
 • Omsorg och stöd (2)

Typ av service

 • Brandskydd (1)
 • Bygga nytt, ändra eller riva (6)
 • Cisterner (2)
 • Dialog och synpunkter (2)
 • Livsmedelsverksamhet (8)
 • Matförgiftning (1)
 • Miljöfarlig verksamhet (14)
 • Mitt boende (1)
 • Servera alkohol (1)
 1. Ansökan om förhandsbesked

  Planerar du att bygga nytt utanför detaljplanerat område. Då kan du behöva söka förhandsbesked innan du söker om bygglov. Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand

 2. Ansökan om rivningslov

  Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen. Du måste ha rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att

 3. Ansökan om marklov

  Marklov innebär att man får tillstånd att göra en betydande förändring av marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras med mer eller med mindre än 0,5 meter. Ansökningsblankett marklov Anmälan

  E-tjänst: Ansökan om marklov
 4. Ansökan om strandskyddsdispens

  Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man ansöka om strandskyddsdispens. Publicerad den: 2019-03-27 15.01 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail

 5. Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

  Enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §. Informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör på platsen. För vissa verksamheter finns krav på att en

 6. Anmälan om miljöfarlig verksamhet

  Miljöbalken 9 kap 6 §. Anmälan ska skickas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Publicerad den: 2019-03-27 13.36 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt

 7. Anmälan om krossnings- och sorteringsverk

  Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 4 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 10.50. Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter. Publicerad den: 2019-03-27

 8. Anmälan om uppläggning av avfall/återvinning av avfall för anläggningsändamål

  Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 29 kap miljöprövningsförordningen (2013:251). Kod 90.141 Återvinning av avfall för anläggningsändamål. Publicerad den: 2019-03-27

 9. Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

  Sanering ska anmälas till kommunen senast tre veckor innan saneringsarbetena påbörjas enligt 18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Publicerad den: 2019-03-27 13.41 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din

 10. Anmälan om driftstörning - avvikelse

  Enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll) Publicerad den: 2019-03-27 13.43 Vill du kontakta redaktören? X Namn Mail Din synpunkt eller fundering Kontakt Vänd dig till kommunservice