Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

När ska jag använda den här anmälan?

 • Tillbyggnad
 • Tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus (15 kvm)
 • En takkupa
 • Två takkupor
 • Komplementbyggnad
 • Komplementbostadshus
 • Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • Konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
 • Byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt
 • hiss
 • eldstad
 • rökkanal
 • anordning för ventilation i byggnader
 • en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt
 • byggnad
 • del av byggnad
 • Rivningsmaterialet innehåller farligt avfall
 • byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

Bilagor att lämna in med din anmälan

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö