Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

Ett beslut om förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Byggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får inte påbörjas innan du fått  bygglov.

När ska jag använda den här anmälan?

 • Tillbyggnad
 • Tillbyggnad till en- eller tvåbostadshus (15 kvm)
 • En takkupa
 • Två takkupor
 • Komplementbyggnad
 • Komplementbostadshus
 • Inredande av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
 • Konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs
 • Byggnadens planlösning påverkas avsevärt
 • Brandskyddet i byggnaden påverkas väsentligt
 • hiss
 • eldstad
 • rökkanal
 • anordning för ventilation i byggnader
 • en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt
 • byggnad
 • del av byggnad
 • Rivningsmaterialet innehåller farligt avfall
 • byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser

Bilagor att lämna in med din anmälan

Publicerad den: 2019-03-28 08.47
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö