Ansökan om förhandsbesked

Planerar du att bygga nytt utanför detaljplanerat område. Då kan du behöva söka förhandsbesked innan du söker om bygglov.

Ett förhandsbesked är inte ett medgivande till en byggnadsåtgärd. Ett förhandsbesked är i första hand ett medgivande till en nybyggnad på tomt utanför detaljplanerat område.

När ett förhandsbesked prövas så bedömer kommunen i första hand om en viss åtgärd eller byggnation kan tillåtas på platsen en så kallad lokaliseringsprövning.

För att bedöma om ett område är lämpligt för en viss typ av byggnation är det vanligt att kommunen begär att sökande kompletterar ansökan om förhandsbesked med utredningar som normalt görs i en detaljplaneprocess. Exempel på utredningar som kan komma att begäras är naturinventering, dagvattenutredning eller geotekniskundersökning med flera.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och kan inte förlängas. Under dessa två är Bygg- och miljönämnden bundna till sitt ställningstagande i förhandsbeskedet. Observera att efter ett postivit förhandsbesked måste även bygglov sökas innan byggnadsarbetet kan påbörjas.

  • Situationsplan i skala 1:500, där markavtryck på tänkt åtgärd redovisas

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö