Begäran om planbesked

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, måste du ansöka om planbesked.

Information

Bifoga en skiss över det planerade området och hur det är tänkt att användas, placering av byggnader, hushöjder, angöring, parkering m.m. Kartkopior som underlag för begäran kan beställas på samhällsbyggnadskontoret (endast i pdf-format).

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö