Anmäl behov av gemensam avfallsbehållare

Fastigheter som gränsar till varandra och består av högst två hushåll med tillsammans högst fyra personer kan ha en gemensam sopbehållare.

Den fastighetsägare på vars fastighet avfallskärlet placeras är ansvarig gentemot kommunen och debiteras hela renhållningsavgiften. Tillståndet för
gemensam behållare omprövas när ändrade förhållanden uppstår på en av fastigheterna till exempel ägarbyte.

En administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö