Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskada

Anmälan enligt 10 kap miljöbalken samt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Om tillsynsmyndigheten bedömer att efterbehandlingsåtgärderna kan leda till betydande skada eller olägenhet, kan myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att söka tillstånd för saneringsverksamheten hos länsstyrelsen.

Viktig information vid efterbehandling av förorenade områden finner man i Naturvårdsverkets rapporter 5976, 5977, 5978.

 

Kontakta oss för närmare upplysningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö