Anmälan om installation av oljeavskiljare

Miljöbalken 2 kap., 15 kap. och 26 kap. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, 21 §.

Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall enligt Avfallsförordningen 2011:927 och därför ställs det enligt 55 § även särskilda krav på anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för vidarehantering.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö