Anmälan om nedläggning av miljöfarlig verksamhet

Enligt miljöbalken 9 kap. 6 § och miljöprövningsförordningen (2013:251) 1 kap. 10 §.

Informera kommunen i god tid innan verksamheten upphör på platsen. För vissa verksamheter finns krav på att en sanerings- eller avvecklingsplan ska godkännas i god tid före avvecklingen. Ni behöver ta ställning till hur ni ska ta hand om och rengöra olika process- eller anläggningsdelar.

Checklista med några frågeställningar att gå igenom:

  • Hur tar ni hand om processutrustning (inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor)?
  • Hur avvecklar och rengör ni processavloppsvatten, eventuella rör, kanaler, reningsanläggningar, kemikalier och slam?
  • Hur tar ni hand om kemikalier, farligt avfall och annat avfall?
  • Om oljecistern eller oljeavskiljare finns, hur tar ni hand om och rengör dem?
  • Hur tar ni hand om utrustning för luftrengöring? Rengör ni ventilationen?
  • Hur tar ni hand om tryckluftssystem och elsystem (exempelvis transformatorer)?
  • Finns det aggregat med köldmedia? Hur tar ni hand om det?
  • Behöver väggar, golv och tak rengöras eller saneras?
  • Ska byggnader eller andra större anläggningsdelar rivas?
  • Finns förorenad mark, vatten eller vattenområde som behöver saneras?

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö