Medborgarförslag

Har du en idé om hur vardagen i Öckerö kommun kan förbättras? Alla som är folkbokförda i Öckerö kommun har rätt att väcka medborgarförslag till kommunfullmäktige. På så sätt kan du påverka och förbättra den kommunala verksamheten och din närmiljö.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag kan röra alla typer av frågor som är av intresse för kommunen. Det kan lämnas av alla som är folkbokförda i Öckerö kommun, oavsett ålder, och är en viktig del i demokratin. Ett medborgarförslag är till för dig som har en idé till politikerna om hur Öckerö kommun kan utvecklas och förbättras.

Medborgarförslag behandlas först av kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, men kan överlämnas till en nämnd, som har ansvar för de frågor som förslaget berör. Ett och samma förslag får inte handla om olika frågor, men du får skicka in hur många förslag du vill.

Medborgarförslag är viktigt för att

  • Alla medborgare ges möjlighet att förändra och förbättra kommunen.
  • Det är en direkt länk mellan enskilda medborgare och politiken.
  • Alla medborgare får rätt att höras och tas på allvar även när de inte får rösta.

Vad ska ett förslag innehålla?

Förslaget ska handla om Öckerö kommuns verksamhet. Det vill säga det som kommunen har ansvar för och möjlighet att besluta om. Det är bland annat stadsplanering, miljö, turism, näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

I förslaget måste du tydligt berätta vilken åtgärd du vill att Öckerö kommun ska göra och beskriva vad du vill ska hända och varför. Tänk på att skriva så tydligt som möjligt så att andra kan förstå ditt förslag, var konstruktiv och ha en hänsynsfull ton.

För att handlingen ska anses vara ett medborgarförslag och i kommunen väckas som ett sådant måste följande villkor vara uppfyllda:

  • Innehålla namn, telefonnummer och adress
  • Innehålla konkreta förslag. I förslaget ska du tydligt förklara vilken åtgärd du vill att Öckerö kommun ska besluta om, och varför.
  • Handla om kommunens verksamhet. Kommunen kan inte besluta om något utanför dess befogenhet.
  • Begränsa sig till en fråga. Har du förslag i flera frågor kan du väcka flera medborgarförslag.

Det första kommunen gör när vi får in ett medborgarförslag är att granska det för att se så att det uppfyller kraven. Om villkoren inte är uppfyllda kontaktar vi dig och erbjuder möjlighet för komplettering.

När behandlas mitt medborgarförslag?

Ett medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde efter att det inkommit till kommunen. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Eftersom att medborgarförslaget kan komma att hanteras i flera nämnder under flera sammanträden kan det dröja innan beslut fattas och svar meddelas. Enligt kommunallagen ska svar om möjligt ges inom ett år.

Hur skickas ett medborgarförslag in?

Medborgarförslag kan skickas in med e-tjänsten via kommunens webbplats Länk till annan webbplats..

Medborgarförslag kan också skickas in via e-post, till:

kommun@ockero.se

Alternativt postas till:

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Förslaget ska märkas med ”Medborgarförslag”. När medborgarförslaget inkommit till kommunen är det en allmän handling och medborgarförslaget publiceras på webbplatsen. De personuppgifter som du lämnar in i medborgarförslaget behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö