Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarförslag

Har du en idé om hur vardagen i Öckerö kommun kan förbättras? Alla som är folkbokförda i Öckerö kommun har rätt att väcka medborgarförslag till kommunfullmäktige. På så sätt kan du påverka och förbättra den kommunala verksamheten och din närmiljö.

Medborgarförslag kan skickas in med e-tjänst, via "skapa ett medborgarförslag" till höger. Medborgarförslag kan också skickas in via e-post, till:

kommun@ockero.se

Alternativt postas till:

Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Förslaget ska märkas med ”Medborgarförslag”. När medborgarförslaget inkommit till kommunen är det en allmän handling, och medborgarförslaget publiceras på hemsidan. De personuppgifter som du lämnar in i medborgarförslaget behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

För att väcka medborgarförslag måsta du antingen vara folkbokförd i kommunen, eller vara en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen, men som enligt 5 § andra stycket folkbokföringslagen (1991:481) inte ska folkbokföras där. Du behöver inte ha uppnått en viss ålder och kan lämna in förslaget både som enskild person eller gemensamt med andra.

För att handlingen ska anses vara ett medborgarförslag och i kommunen väckas som ett sådant måste följande villkor vara uppfyllda.

 

Vad ska ett medborgarförslag innehålla? Medborgarförslaget ska

  • Vara skriftligt och undertecknat
  • Innehålla namnförtydligande, telefonnummer och adress
  • Innehålla konkreta förslag. I förslaget ska du tydligt förklara vilken åtgärd du vill att Öckerö kommun ska besluta om, och varför.
  • Handla om kommunens verksamhet. Kommunen kan inte besluta om något utanför dess befogenhet.
  • Begränsa sig till en fråga. Har man förslag i flera olika frågor bör man väcka flera olika medborgarförslag

Det första vi gör när vi får in ett medborgarförslag är att granska det för att se så att det uppfyller kraven. Om villkoren inte är uppfyllda kontaktar vi dig och erbjuder möjlighet för komplettering.

Ett medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde efter att det inkommit till kommunen. Berörd nämnd får sedan i uppdrag att utreda förslaget. Eftersom att medborgarförslaget kan komma att hanteras i flera nämnder under flera sammanträden kan det dröja innan beslut fattas och svar meddelas. Enligt kommunallagen ska svar om möjligt ges inom ett år.

Senast uppdaterad: 2020-12-30 15.46

Publicerad: 2019-03-28 10.23
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö