Lämna synpunkter och klagomål

Här kan du som kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens verksamheter.

Vi vill bli bättre! Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service, både för dig och för andra. Vi vill gärna att du skriver ner dina synpunkter och förslag och skickar dem till oss.

Klagomål och synpunkter får lämnas anonymt. Återkoppling och hjälp kan dock endast ges om namn och telefonnummer eller e-postadress anges.

  1. De klagomål som lämnas via formuläret nedan skickas till Kommunservice i Kommunhuset.
  2. Kommunservice meddelar avsändaren att klagomålet har tagits emot. 
  3. Kommunservice vidarebefordrar klagomålet till diariet för den verksamhet synpunkten gäller. 
  4. Registratorn diareför/registrerar synpunkten/klagomålet och bedömer vem som ska hantera ärendet. 
  5. Om du begärt svar kontaktas du av den som utsetts att svara. Detta ska ske skyndsamt. Kopia på svar skickas för diarieföring. 
  6. Klagomål som bedöms som allvarliga lämnas till ansvarig förvaltningschef samt ordförande för nämnden.
Vilket verksamhetsområde gäller din synpunkt?
Vilket verksamhetsområde gäller din synpunkt?

Hur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Hur vill du bli kontaktad?Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan också vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Till information om patientnämnden Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö