Skolskjuts

Enligt skollagen kan en elev i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på grund av färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Regler för skolskjuts

Skolskjuts i Öckerö kommun anordnas i första hand med busskort för resa med ordi-narie kollektivtrafik. Skolskjuts med taxi kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Rätten till skolskjuts gäller dock inte elever som väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat dem (anvisad skola) eller som går i annan kom-muns skola, utom i de fall då skolskjuts kan anordnas utan organisatoriska eller eko-nomiska svårigheter.

Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i Regler för skolskjuts Pdf, 828.7 kB.

Kriterier för beviljande av skolskjuts

Elev som är folkbokförd i Öckerö kommun har rätt till fri skolskjuts efter bedömning av något av följande grundkriterier:

 • Färdvägens längd
 • Trafikförhållanden
 • Elevs funktionsnedsättning
 • Annan särskild omständighet

Färdvägens längd

Varje kommun får själv fastställa vilka avståndskriterier som ska gälla för att en elev ska vara berättigad till skolskjuts. Med skolväg avses kortaste användbara trafiksäkra väg (gång- och cykelväg där detta finns) mellan skolan och bostaden där eleven är folkbokförd. Öckerö kommun tillämpar enhetliga principer för mätning av avstånd. Färdvägens längd mäts från bostaden
där eleven är folkbokförd till skolans huvudentré och utgår från en prövning i GIS (Geografic Information System). 

Skolskjuts medges när avståndet mellan elevens bostad och anvisad skola överstiger avståndet:

Årskurs

km

Förskoleklass - Årskurs 3

2 km

Årskurs 4-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km


Trafikförhållanden

Skolskjuts medges när färdvägen bedöms som trafikfarlig och riskfylld utöver det normala. Bedömningen trafiksäkerheten görs individuellt efter en sammanvägning av faktorer såsom barnet ålder, tillgänglighet så som att eleven behöver färdas över med avgiftsbelagd färja för att komma till skolan, tillåten hastighet, trafikflöde, förekomst av tung trafik, förekomst av enskild gång-/cykelväg, utformning av passager samt förekomst av trafiksignaler vid passager.

Funktionsnedsättning

Skolskjuts på grund av funktionsnedsättning medges när en varaktig funktionsnedsättning föreligger hos en elev och som gör att hen har väsentliga svårigheter att ta sig till och från skolan.
Det är vårdnadshavarens ansvar att presentera relevant underlag för bedömningen, sådant underlag kan bestå av ett medicinskt utlåtande från läkare, psykolog eller motsvarande. Underlaget ska vara aktuellt och ska beskriva hur funktionshindret påverkar elevens förmåga att ta sig till och från skolan utan skolskjuts.

Tillfällig funktionsnedsättning

Vid medicinska behov av kortvarig natur, som till exempel efter en planerad operation, kan beslut tas om tillfällig skolskjuts efter uppvisande av läkarintyg.

Annan särskild omständighet

En elev kan ha behov av skolskjuts på grund av annan särskild omständighet än vad som angetts ovan. Rätt till skolskjuts på grund av särskilda omständigheter beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Särskilda omständigheter ska styrkas med intyg.

Undantag från grundkriterier

Vinterskolskjuts

Trafikförhållanden ändras med årstid. 1 november till 31 mars kan vinterskolkort beviljas.

Eleven har rätt till skolskjuts med busskort i ordinarie kollektivtrafik om eleven är folkbokförd i något av dessa områden och går på en anvisad skola på en annan ö än hemön.

 • Elever på Fotö och Hälsö

Växelvis boende

Vid gemensam vårdnad och växelvis boende som grundas på avtal eller domstolsdom beviljas skolskjuts från vårdnadshavares bostad till anvisad skola och tillbaka, under förutsättning att en av vårdnadshavarna ska vara bosatta i upptagningsområdet till den kommunala skolan där eleven går och att den andra vårdnadshavaren är bosatt inom samma Öckerö kommuns geografiska område.

För att förutsättningarna för växelvis boende ska vara uppfyllda ska boendet vara av regelbunden karaktär, till exempel varannan vecka. Skolskjuts beviljas inte vid spontana enstaka övernattningar hos vårdnadshavare där eleven normalt inte bor. Ett växelvis boende anses ske när umgänge sker i sådan omfattning att det kan anses att barnet har två likvärdiga hem, det vill säga två bostäder. I sådant fall görs en individuell prövning av rätten till skolskjuts från respektive bostad till anvisad skola och mot bakgrund av gällande grundkriterier. Elevens folkbokföringsadress är inom Öckerö kommun och den sekundära adressen är inom Västrafiks Zon A. En förutsättning är att grundkriterierna för skolskjuts uppfylls.

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Om en elev i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola beviljats skol-skjuts gäller följande:

 • Om eleven regelbundet eller varaktigt vistas på ett korttidshem, är det att likställa med elevens hem.
 • Elever kan resa med skolskjuts till och från fritidshem om det sker i an-slutning till skoldagen.
 • Vid lov och beviljad korttidstillsyn gäller färdtjänst och inte skolskjuts.

Särskild undervisningsgrupp

Elev kan helt eller delvis få undervisning i särskild undervisningsgrupp. Eleven hör fortfarande till sin skolenhet men placeras i samråd mellan skolan och vårdnadsha-vare i särskild undervisningsgrupp. Om elev stadigvarande får undervisning i särskild undervisningsgrupp räknas den särskilda undervisningsgruppen som anvisad skola och rätten till skolskjuts bedöms efter kriterierna:

 • färdvägens längd
 • trafikförhållanden
 • funktionsnedsättning
 • annan särskild omständighet

Självvald skola utanför upptagningsområdet

En elev som är folkbokförd inom Öckerö kommun kan få fri skolskjuts trots att eleven väljer att gå i annan skola än den skola där kommunen annars skulle ha placerat ele-ven, eller om eleven går i annan kommuns skola. Fri skolskjuts ska beviljas, trots att eleven väljer att gå i annan skola än där kommunen annars skulle ha placerat eleven, eller om eleven går i annan kommuns skola, om eleven skulle haft rätt till skolskjuts enligt grundkriterierna till en anvisad skola och ekonomiska eller organisatoriska svårigheter inte uppstår. Färdvägens längd till närmast anvisad skola ligger till grund för beslut om kostnadsfri skolskjuts i dessa fall.

Olycksfall

Kommunen ansvarar inte för skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olycksfall. Kommunens försäkring av elever i förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola täcker kostnader för resor mellan bostaden och skolan i de fall eleven har ett sådant behov på grund av tillfällig funktionsnedsättning.

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts ska lämnas in inför varje nytt läsår. Det är vårdnadshavare som ska åberopa och styrka att omständigheter enligt ovan föreligger. Individuell prövning sker utifrån varje enskild ansökan.

Ansökan för skolskjuts och busskort

Bedömning och beslut

Beslut gällande skolskjuts fattas på delegation från Utbildnings- kultur- och fritidsnämnden.
Beslut om skolskjuts gäller som längst för ett läsår i taget.

Överklaga beslut om skolskjuts

I den nya skollagen (SFS 2010:800) har bestämmelserna kring skolskjuts utformats som en rättighet för eleven. Det innebär att beslut rörande skolskjuts kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Förvaltningsbesvär innebär att domstolen gör en fullständig överprövning av kommunens beslut där även de skälighets- och lämplighetsbedömningar som har gjorts av kommunen kan bli föremål för prövning.
Avslag på ansökan om skolskjuts på grund av organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat till, överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö