Lämna synpunkter och klagomål

Här kan du som kommuninvånare lämna synpunkter på kommunens verksamheter.

Vi vill bli bättre! Alla synpunkter är värdefulla för oss. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service, både för dig och för andra. Vi vill gärna att du skriver ner dina synpunkter och förslag och skickar dem till oss.

Klagomål och synpunkter får lämnas anonymt. Återkoppling och hjälp kan dock endast ges om namn och telefonnummer eller e-postadress anges.

  1. De klagomål som lämnas via formuläret nedan skickas till Kommunservice i Kommunhuset.
  2. Kommunservice meddelar avsändaren att klagomålet har tagits emot. 
  3. Kommunservice vidarebefordrar klagomålet till diariet för den verksamhet synpunkten gäller. 
  4. Registratorn diareför/registrerar synpunkten/klagomålet och bedömer vem som ska hantera ärendet. 
  5. Om du begärt svar kontaktas du av den som utsetts att svara. Detta ska ske skyndsamt. Kopia på svar skickas för diarieföring. 
  6. Klagomål som bedöms som allvarliga lämnas till ansvarig förvaltningschef samt ordförande för nämnden.
Vilket verksamhetsområde gäller din synpunkt?
Vilket verksamhetsområde gäller din synpunkt?

Hur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Hur vill du bli kontaktad?Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Patientnämnden

Om du upplever att vården inte fungerar som den ska, vänd dig i första hand till berörd verksamhet. Du kan även vända dig till Patientnämnden med frågor, synpunkter eller klagomål.

Mer information hittar du på patientnämnden.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö