Trafik, gator och resor

För din säkerhet och att du ska kunna färdas tryggt ser vi till att underhålla gator samt att röja från snö. Kommunen ansvar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av kommunens vägar.

Långa, tunga och breda transporter

Planerar du en lång, tung eller bred transport inom Öckerö kommun? Då ska du skicka in en dispensansökan till kommunen. I de fall där tranporten passerar en kommungräns ska du skicka din ansökan till Trafikverket i den region där transporten startar.

Förarens ansvar

Innan transporten påbörjas ska föraren förvissa sig om att färdvägen är framkomlig med hänsyn till vägarbeten och hinder i höjd- och sidled med mera. Väghållaren måste kontaktas ifall vägmärken tillfälligt måste flyttas. I varje dispensbeslut anges vilka villkor som gäller för den aktuella transporten. En förutsättning för dispens är att lasten är odelbar. Det är viktigt att ansökningsblanketten är fullständigt ifylld så att handläggningstiden blir så kort som möjligt.

Dispenser

Fordon som överskrider de gränsvärden som finns i Trafikförordningen 4 kapitlet vad gäller vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att kunna framföras.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens).