Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brottsförebyggande arbete

Öckerö kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer i Rådet för hälsa och trygghet.

Brottsprevention

Det brottsförebyggande arbete, brottsprevention, innebär åtgärder som minskar riskerna att utsättas för brott eller som hämmar människors brottsliga och oönskade beteende. Brottsförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention.

Social brottsprevention har som mål att motverka att individer antingen börja begå brott i unga år eller motverka återfall i ny brottslighet efter avtjänat straff.

Situationell brottsprevention är insatser som syftar till att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situationsbundna och riktas mot tillfället, platsen eller sammanhanget där brottet begås. Det kan exempelvis bestå av avskräckning och försvårande av brott eller ökad bevakning.

Läs mer om våld, övergrepp och brott.

Medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Utgångspunkten för medborgarlöftena är bland annat att föra en dialog och lyssna på vad du som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna dig trygg och säker. Dina kunskaper och uppfattningar kommer vara ett bidrag till den gemensamma lägesbilden, vilken kommer att ligga till grund för ett antal medborgarlöften.

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Syftet med omorganisationen är att polis och kommun ska komma närmare medborgarna och lösa fler brott.

Under 2019 kommer Öckerö kommun tillsammans med polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte. En del i arbetet är att lyssna på vad invånare upplever som viktigt för att känna sig trygga och säkra.

Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

  • Minst tio trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Minst två av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning.
  • Identifiera olycksdrabbade vägavsnitt i kommunen och arbeta för att finna lämpliga åtgärder.
  • Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.
  • Genomföra minst en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas.

Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

  • Vid minst 6 tillfällen, utöver den vanliga verksamheten, genomföra polisiära trafikinsatser med olika fokus utifrån aktuell problematik.
  • Genomföra ett antal trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta vägavsnitten.
  • Öka samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen.
  • Aktivt arbeta tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken.

Publicerad den: 2019-04-01 17.08
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö