Brottsförebyggande arbete

Öckerö kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer i Rådet för hälsa och trygghet.

Brottsprevention

Det brottsförebyggande arbete, brottsprevention, innebär åtgärder som minskar riskerna att utsättas för brott eller som hämmar människors brottsliga och oönskade beteende. Brottsförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention.

Social brottsprevention har som mål att motverka att individer antingen börja begå brott i unga år eller motverka återfall i ny brottslighet efter avtjänat straff.

Situationell brottsprevention är insatser som syftar till att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situationsbundna och riktas mot tillfället, platsen eller sammanhanget där brottet begås. Det kan exempelvis bestå av avskräckning och försvårande av brott eller ökad bevakning.

Läs mer om våld, övergrepp och brott.

Medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Utgångspunkten för medborgarlöftena är bland annat att föra en dialog och lyssna på vad du som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna dig trygg och säker. Dina kunskaper och uppfattningar kommer vara ett bidrag till den gemensamma lägesbilden, vilken kommer att ligga till grund för ett antal medborgarlöften.

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell. Syftet med omorganisationen är att polis och kommun ska komma närmare medborgarna och lösa fler brott.

Trafiken är det område som återkommande lyfts fram som ett problem som skapar mest otrygghet. Främst handlar det om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Därför kommer vi långsiktigt fortsätta att arbeta med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet. För att öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2021:

 • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning. (Polis)
 • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturkalas och skärgården i advent. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik. (Nämnda aktörer)
 • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.
  (Öckerö kommun, Trafikverket)
 • Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Trafiken lyfts ofta som ett område som skapar otrygghet bland invånare. Medborgarlöftet 2020, ett åtagande mellan Öckerö kommun, Trafikverket och polisen, har därför fortsatt fokus på trafiksäkerheten. Följande insatser genomförs under 2020 för ökad trafiksäkerhet:

• Minst 15 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning. (Polis)
• Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik. (Nämnda aktörer)
• Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.(Öckerö kommun)
• Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
• Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället. (Öckerö kommun)

Eftersom trafiken är ett område som ofta lyfts fram som ett problem som skapar otrygghet bland invånare, har medborgarlöftet 2019 fortsatt fokus på trafiksäkerhet. Följande aktiviteter utlovas under 2019 för att minska trafikproblemen:

• Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafikonykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Minst en av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning.

• Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.

• Analysera, planera och genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder runt Hedenskolan på Hönö mot bakgrund av den trafiksäkerhetsvandring som genomfördes i januari 2019.


Uppföljning medborgarlöfte 2019:

Polisen har genomfört mer än sina 10 utlovade trafikinsatser. Det har resulterat i:

 • 814 utandningsprov varav 3 blåste positivt.
 • lagfört flera personer som kört utan körkort och skrivit ordningsböter.
 • Andra brott som rapporteras i samband med trafikinsatserna har varit brott mot knivlagen och omhändertagna registreringsskyltar.
 • Utöver detta polisen arbetat uppsökande när de patrullerat ute på öarna. Polis har bland annat besökt skolorna, näringsidkare och talat med ungdomar, samt jobbat med olika tips som löpande tagits emot.

Utifrån trafiksäkerhetsvandringen som genomfördes runt Hedens skola har följande åtgärder vidtagits:

 • Cykelpassage på Strandvägen har anlagts
 • Upphöjning av cykelbanan på Lökholmsvägen
 • Hastighetsdämpning med gångpassage vid busshållplats Hönö norra.
 • En uppfräschning av gång- och cykeltunneln under Öckerövägen gjordes, där klottersanering gjordes och belysning byttes. Gångtunnelns väggar och tak målades av elever från årskurs 6 på Hedens skola.
 • Under 2020 kommer en hastighetsdämpad gångpassage anläggas över Öckerövägen i höjd med Hedensbyväg.

Vad gäller informationsinsatser för att främja en god trafikmiljö har följande gjorts:

 • Inköp och utdelning av reflexer i kommunens alla skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibilotek och kommunhus.
 • Besök av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) som informerat om trafiksäkerhet för elever på mellanstadieskolor och för småbarnsföräldrar på kommunens familjecentral. 
 • Informerat vårdnadshavare om vilka regler som gäller för moped genom skoldatabasen.
 • Information om trafiksäkerhet har även publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier.


Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

 • Minst tio trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Minst två av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning.
 • Identifiera olycksdrabbade vägavsnitt i kommunen och arbeta för att finna lämpliga åtgärder.
 • Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.
 • Genomföra minst en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas.

Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

 • Vid minst 6 tillfällen, utöver den vanliga verksamheten, genomföra polisiära trafikinsatser med olika fokus utifrån aktuell problematik.
 • Genomföra ett antal trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta vägavsnitten.
 • Öka samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen.
 • Aktivt arbeta tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken.

Uppföljning medborgarlöfte 2017
• Polisen har genomfört sex trafikinsatser med fokus på fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Två av trafikinsatserna var inriktade på mopedkörning, bland annat triming. Polisen har även genomfört hastighetskontroller under året, samt kontroller av trafiknykterhet, både dag- och kvällstid.

• Öckerö kommun genomförde en trafiksäkerhetsvandring på Björkö tillsammans med femton Björköbor, som fick berätta om vad de upplever som brister i trafikmiljön och föreslå
åtgärder.

• Öckerö kommun har tillsammans med Hönö Motorklubb öppnat upp ett cykel- och mopedgarage som ska fungera som en mötesplats för ungdomar. Garaget bemannas av kunniga vuxna från motorklubben, som hjälper de unga med olika reparationer av mopeder och cyklar. Verksamheten innebär även dialog med ungdomarna kring fordonens utrustning och säkerhet.

• Öckerö kommun anordnade ett stormöte tillsammans med polis och ambulans för föräldrar till pojkar i årskurs 7– 9. Syftet med stormötet var att skapa en samsyn kring trafiksäkerhet.

• Ett utskick som informerar om vilka regler som gäller för moped har spridits via skoldatabasen till elevers föräldrar.

• Öckerö kommun och NTF har hållt lektioner i trafiksäkerhet för årskurs 8. Öckerö kommun har också informerat om trafiksäkerhet med fokus på moped på skolans föräldramöten.

• Löpande information och informationsfilmer om trafiksäkerhet har publicerats på kommunens hemsida samt på sociala medier.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö