Brottsförebyggande arbete

Öckerö kommuns brottsförebyggande arbete sker i samverkan med andra myndigheter och organisationer i Rådet för hälsa och trygghet.

Brottsprevention

Det brottsförebyggande arbete, brottsprevention, innebär åtgärder som minskar riskerna att utsättas för brott eller som hämmar människors brottsliga och oönskade beteende. Brottsförebyggande arbete delas ofta upp i social och situationell brottsprevention.

Social brottsprevention har som mål att motverka att individer antingen börja begå brott i unga år eller motverka återfall i ny brottslighet efter avtjänat straff.

Situationell brottsprevention är insatser som syftar till att minska antalet möjliga brottstillfällen. Åtgärderna är situationsbundna och riktas mot tillfället, platsen eller sammanhanget där brottet begås. Det kan exempelvis bestå av avskräckning och försvårande av brott eller ökad bevakning.

Läs mer om våld, övergrepp och brott.

Medborgarlöften

Medborgarlöften handlar om gemensamma åtgärder, vilka ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten inom ett område under ett verksamhetsår. Utgångspunkten för medborgarlöftena är bland annat att föra en dialog och lyssna på vad du som bor och verkar i kommunen upplever som viktigt för att känna dig trygg och säker. Dina kunskaper och uppfattningar kommer vara ett bidrag till den gemensamma lägesbilden, vilken kommer att ligga till grund för ett antal medborgarlöften.

Medborgarlöften är en arbetsmetod som är en integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell.

Nedan kan du läsa årets och föregående års medborgarlöfte samt uppföljning av dessa.

För att öka tryggheten genomförde vi följande aktiviteter under 2023:

 • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska minst en trafikinsats inriktas på mopedkörning samt kontroll av A-traktorer. (Polis)
 • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturfestival och Arena arbetsliv. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet, kommunens båttrafik och andra aktörer.
 • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö. (Öckerö kommun, Trafikverket och andra aktörer)
 • Genomföra en trafiksäkerhets-/ trygghetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom att öka och utveckla vuxennärvaron i utemiljö (förenings- och nattvandring), erbjuda utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Trafiken är det område som återkommande lyfts fram som något som skapar otrygghet bland invånare i kommunen. Därför är insatser för en ökad trafiksäkerhet det vi långsiktigt fortsätter att arbeta med. Det handlar om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Antalet A-traktorer har under 2021 ökat, därför görs en riktad insats kring dessa. För att öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2022:

 • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska minst en trafikinsats inriktas på mopedkörning samt kontroll av A-traktorer. (Polis)
 • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturfestival och Arena arbetsliv. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet, kommunens båttrafik och andra aktörer.
 • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö. (Öckerö kommun, Trafikverket)
 • Genomföra en trafiksäkerhets-/ trygghetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom att öka och utveckla vuxennärvaron i utemiljö (förenings- och nattvandring), erbjuda utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Uppföljning medborgarlöfte 2022:

 • Polisen har genomfört tio riktade trafikinsatser inom ramen för medborgarlöftet, samt ett antal riktade insatser mot mopeder och a-traktorer. Utöver det har ytterligare trafikkontroller genomförts.
  Trafikkontrollerna har genomförts på flera olika platser i kommunen och vid flera tillfällen har Polisen uppmärksammat förare som är påverkade av alkohol. Detta har resulterat i anmälningar gällande rattfylleri. Vid de riktade insatserna mot a-traktorer var de flesta fordon som kontrollerades bristfälliga i någon mån. Detta resulterade bland annat i beslagtagna fordon, trafikböter samt kontakt med ungdomarnas föräldrar. Polisen har även medverkat vid Öckerö Pride och Arena arbetsliv.
 • Genom olika informations- och kommunikationsinsatser har trafiksäkerheten uppmärksammats:
  Inköp och utdelning av reflexer till kommunens skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibliotek och kommunhus.
  NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) har informerat om trafiksäkerhet för småbarnsföräldrar på familjecentralen.
  Vårdnadshavare och ungdomar i åk 8 har fått särskilt utskick om vilka regler som gäller för moped och a-traktorer genom skoldatabasen Unikum.
  20 personer har fått möjlighet att delta i projektet Vintercyklist som syftar till att få fler att cykla även vintertid. Deltagarna har fått gratis dubbdäck monterade i utbyte mot att de åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och rapportera hur de upplever att cykla vintertid i kommunen.
  Ytterligare inlägg om trafiksäkerhet har publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier under året.
  Personal från enheten Trafik och anläggningar har under året varit med och stått på olika platser för att inhämta vad invånarna tycker om trafiken.
 • Involverade parter som samverkat under 2022: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande), Connect Bus, Färjerederiet, Polisen, trafikingenjörer, anläggningsarbetare, folkhälsoutvecklare och säkerhetschef.
 • I augusti arrangerades en trafiksäkerhets- och trygghet vandring på Bustadvägen. Ett trettiotal personer deltog under vandringen. Bland de föreslagna åtgärderna som nu kostnadsberäknas och planeras inför, är bland annat: upphöjd, säkrare och bredare gång- och cykelbana, fysiska åtgärder för att sänka hastigheten i form av fartgupp och upphöjningar och bulleråtgärder.
 • Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) har tecknats mellan Öckerö kommun, Nattvandring.nu och Nattvandring Öckerö. Målet med partnerskapet är att bidra till att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela kommunen. Det innebär bland annat förbättrade möjligheter för föreningar och andra privatpersoner att engagera sig. Kommunen har uppmärksammat den nationella Krisberedskapsveckan i september och delat ut krislådor till vinnarna av tipspromenaden på temat krisberedskap. Kommunen har även erbjudit digitala utbildningstillfällen i Psykisk livräddning.

Trafiken är det område som återkommande lyfts fram som ett problem som skapar mest otrygghet. Främst handlar det om fortkörning och vårdslöst trafikbeteende av både bilister och mopedister. Därför kommer vi långsiktigt fortsätta att arbeta med ett särskilt fokus på trafiksäkerhet. För att öka tryggheten genomför vi följande aktiviteter under 2021:

 • Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning. (Polis)
 • Polis medverkar vid Öckerö Pride och kulturkalas och skärgården i advent. (Polis)
 • Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik. (Nämnda aktörer)
 • Genomföra 12 informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.
  (Öckerö kommun, Trafikverket)
 • Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
 • Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället genom utbildningar och informationskampanjer fortlöpande under året med minst en per kvartal. (Öckerö kommun)

Uppföljning medborgarlöftet 2021:

Polisen har genomfört sina 10 utlovade riktade trafikinsatser inom ramen för medborgarlöftet.

Polisen har medverkat vid skärgården i advent (Öckerö Pride och kulturfestival blev inställt pga pågående pandemi). Polisen har även medverkat vid Arena arbetsliv på Brattebergsskolan.

Flertalet informationskampanjer har genomförts på Färjerederiets färjor samt på Öckerö kommuns färjor. Broschyrer har delats ut gällande trafiksäkerhet, brottsförebyggande, information om brottsofferstöd, båtsamverkan med mera.

Kommunikationsinsatser har även gjorts på hemsida och sociala medier gällande trafiksäkerhet, vikten av att anmäla brott, skyldigheten om att ansöka om tillstånd vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Reflexer och broddar har delats ut.

Involverade parter som samverkat under 2021: NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande), Trafikverket, Polisen, socialkontoret, Öckerö kommuns båttrafik, folkhälsoutvecklare och säkerhetschef.

En trafiksäkerhets- och trygghetsvandring har genomförts kring Bergagårsskolan på Hönö.

Under vandringen framkom bland annat att elever upplever otrygghet längs Västra vägen, där det vid tillfället inte finns någon trottoar. Med utgångspunkt i de synpunkter som samlades in under vandringen kommer Västra vägen att byggas om på hela sträckan mellan Bergagårdsskolan och Klåva. Vägen förses med av separat gång- och cykelbana för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. Ett antal farthinder kommer också att byggas längs vägen. Byggnationen kommer genomföras i tre etapper och startar under 2022.
Utöver det startades pilotprojektet "Vandrande skolbuss", en metod för att minska morgonstressen genom att vuxna delar på hämtning och lämning med andra familjer i ditt närområde.

Trafiken lyfts ofta som ett område som skapar otrygghet bland invånare. Medborgarlöftet 2020, ett åtagande mellan Öckerö kommun, Trafikverket och polisen, har därför fortsatt fokus på trafiksäkerheten. Följande insatser genomförs under 2020 för ökad trafiksäkerhet:

• Minst 15 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning. (Polis)
• Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik. (Nämnda aktörer)
• Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.(Öckerö kommun)
• Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas. (Öckerö kommun)
• Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället. (Öckerö kommun)


Uppföljning medborgarlöfte 2020:

Polisen har genomfört 8 av sina 10 utlovade riktade trafikinsatser inom ramen för medborgarlöftet. Detta på grund av Covid-19 pandemins påverkan. Det har resulterat i:

Trafikkontrollerna har genererat i 31 ordningsbot gällande hastighetsöverträdelse, mobilanvändning samt omhändertagande av körkort.

Det har genomförts 145 stycken utandningsprov i samband med de 8 riktade trafikinsatserna.

Utöver detta har en riktad insats på mopedkörning genomförts vilket resulterade i 3 olovliga körningar och framförande av oregistrerat fordon och mopeder tagna i beslag för teknisk undersökning.

Totalt har det rapporterats 13 vårdslöshet i trafik, 12 olovliga körningar och 12 rattfyllerier i Öckerö kommun under 2020 vissa inom ramen för medborgarlöftet, andra där polisen blivit beordrade till platsen på grund av trafikolycka eller i annat ärende.

Polisen har i samband med att polis varit ute i Öckerö kommun varit runt på skolorna, besökt näringsidkare och talat med ungdomar och följt upp inkomna tips mm.

I samband med larm har polisen försökt vara kvar ute på öarna efter utfört arbete i syfte för att och synas och vara på de platser där polisen vet att allmänheten önskar polisens närvaro.


Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik:
Parterna har träffats några gånger under året för att diskutera utmaningar och möjligheter för en ökad trafiksäkerhet och trygghet.

Vad gäller informationsinsatser för att främja en god trafikmiljö har följande gjorts:

 • Inköp och utdelning av reflexer i kommunens alla skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibliotek och kommunhus.
 • Besök av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) som informerat om trafiksäkerhet för elever på högstadiet samt framtagande av en trafiksäkerhetsfilm riktad till föräldrar (istället för planerad Föräldrar Emellan-föreläsning på temat)
 • Informerat vårdnadshavare och ungdomar i åk 8 om vilka regler som gäller för moped genom skoldatabasen samt genom postade informationsbrev.
 • Två cykelfixardagar har genomförts i samarbete med fritidsgårdens cykel- och mopedgarage.
 • Möjlighet att som arbetsplats i kommunen delta i satsningen ”Cykelvänlig arbetsplats”
 • Information med budskap om trafiksäkerhet har även publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier under året.

I april arrangerades en trafiksäkerhetsvandring kring Kompassenskolan.

Under trafiksäkerhetsvandringen uppmärksammades bland annat att bilar parkerar på gång- och cykelbanan och att utformningen av parkeringen på Kaplanvägen föranledde flera backröresler. Efter trafiksäkerhetsvandringen anlades en upphöjd gång- och cykelbana längs Intagsvägen för att skapa en säkrare skolväg till Kompassen och Högåsens förskola. En trottoar anlades längs Kaplanvägen och parkeringen gjordes i ordning för att bli mer trafiksäker.

Belysningen i parken på Öckerö har bytts ut för att skapa en tryggare upplevelse för de som passerar genom parken på väg till skolan. Dessutom har en passage anlagts på Öckerövägen i höjd med Hedensbyväg som en del av 2019 års medborgarlöfte efter en trafiksäkerhetsvandring kring Hedenskolan på Hönö.


Som en del i att engagera civilsamhället har satsningen ”Föreningsvandring” startat och genomförts i samarbete med Vuxenvandrarna Öckerö, där föreningar som engagerar två personer att nattvandra under en kväll får ett extra föreningsbidrag på 1500 kr.

Dessutom har invånare delgivits möjlighet till att delta i webbutbildning om civilt- och totalförsvar (MSB och Försvarsmakten)

Eftersom trafiken är ett område som ofta lyfts fram som ett problem som skapar otrygghet bland invånare, har medborgarlöftet 2019 fortsatt fokus på trafiksäkerhet. Följande aktiviteter utlovas under 2019 för att minska trafikproblemen:

• Minst 10 trafikinsatser med fokus på trafikonykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Minst en av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning.

• Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.

• Analysera, planera och genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder runt Hedenskolan på Hönö mot bakgrund av den trafiksäkerhetsvandring som genomfördes i januari 2019.


Uppföljning medborgarlöfte 2019:

Polisen har genomfört mer än sina 10 utlovade trafikinsatser. Det har resulterat i:

 • 814 utandningsprov varav 3 blåste positivt.
 • lagfört flera personer som kört utan körkort och skrivit ordningsböter.
 • Andra brott som rapporteras i samband med trafikinsatserna har varit brott mot knivlagen och omhändertagna registreringsskyltar.
 • Utöver detta polisen arbetat uppsökande när de patrullerat ute på öarna. Polis har bland annat besökt skolorna, näringsidkare och talat med ungdomar, samt jobbat med olika tips som löpande tagits emot.

Utifrån trafiksäkerhetsvandringen som genomfördes runt Hedens skola har följande åtgärder vidtagits:

 • Cykelpassage på Strandvägen har anlagts
 • Upphöjning av cykelbanan på Lökholmsvägen
 • Hastighetsdämpning med gångpassage vid busshållplats Hönö norra.
 • En uppfräschning av gång- och cykeltunneln under Öckerövägen gjordes, där klottersanering gjordes och belysning byttes. Gångtunnelns väggar och tak målades av elever från årskurs 6 på Hedens skola.
 • Under 2020 kommer en hastighetsdämpad gångpassage anläggas över Öckerövägen i höjd med Hedensbyväg.

Vad gäller informationsinsatser för att främja en god trafikmiljö har följande gjorts:

 • Inköp och utdelning av reflexer i kommunens alla skolor samt tillgång till reflexer på bland annat bibilotek och kommunhus.
 • Besök av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetsfrämjande) som informerat om trafiksäkerhet för elever på mellanstadieskolor och för småbarnsföräldrar på kommunens familjecentral. 
 • Informerat vårdnadshavare om vilka regler som gäller för moped genom skoldatabasen.
 • Information om trafiksäkerhet har även publicerats på kommunens hemsida och på sociala medier.


Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

 • Minst tio trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Minst två av dessa trafikinsatser ska inriktas på mopedkörning.
 • Identifiera olycksdrabbade vägavsnitt i kommunen och arbeta för att finna lämpliga åtgärder.
 • Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö.
 • Genomföra minst en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas.

Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Öckerö kommun.

Följande utlovas:

 • Vid minst 6 tillfällen, utöver den vanliga verksamheten, genomföra polisiära trafikinsatser med olika fokus utifrån aktuell problematik.
 • Genomföra ett antal trygghetsvandringar med syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön och prioritera de särskilt utsatta vägavsnitten.
 • Öka samverkan med frivilligorganisationer som vill vara med och stötta ett gott trafikbeteende samt en ökad vuxennärvaro i kommunen.
 • Aktivt arbeta tillsammans med föräldrar för ett ökat engagemang för barns och ungdomars trafikkunskap och beteende i trafiken.

Uppföljning medborgarlöfte 2017
• Polisen har genomfört sex trafikinsatser med fokus på fortkörning och vårdslöst trafikbeteende. Två av trafikinsatserna var inriktade på mopedkörning, bland annat triming. Polisen har även genomfört hastighetskontroller under året, samt kontroller av trafiknykterhet, både dag- och kvällstid.

• Öckerö kommun genomförde en trafiksäkerhetsvandring på Björkö tillsammans med femton Björköbor, som fick berätta om vad de upplever som brister i trafikmiljön och föreslå
åtgärder.

• Öckerö kommun har tillsammans med Hönö Motorklubb öppnat upp ett cykel- och mopedgarage som ska fungera som en mötesplats för ungdomar. Garaget bemannas av kunniga vuxna från motorklubben, som hjälper de unga med olika reparationer av mopeder och cyklar. Verksamheten innebär även dialog med ungdomarna kring fordonens utrustning och säkerhet.

• Öckerö kommun anordnade ett stormöte tillsammans med polis och ambulans för föräldrar till pojkar i årskurs 7– 9. Syftet med stormötet var att skapa en samsyn kring trafiksäkerhet.

• Ett utskick som informerar om vilka regler som gäller för moped har spridits via skoldatabasen till elevers föräldrar.

• Öckerö kommun och NTF har hållt lektioner i trafiksäkerhet för årskurs 8. Öckerö kommun har också informerat om trafiksäkerhet med fokus på moped på skolans föräldramöten.

• Löpande information och informationsfilmer om trafiksäkerhet har publicerats på kommunens hemsida samt på sociala medier.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö