Digitala lärverktyg

Öckerö kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern teknik används som ett naturligt lärverktyg i skolarbetet. Enligt skollagen kapitel 10 § 10 skall alla elever ha kostnadsfri tillgång till lärverktyg. Kommun erbjuder därför eleverna att genom lån disponera ett personligt digitalt lärverktyg under sin studietid. Det digitala lärverktyget är avsett att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet.

Relger för lån och användning

I e-tjänsten får du läsa och godkänna reglerna för lån och användning av det digitala verktyget för lärande i skolan och hemmet för ditt barn. Du behöver gå igenom reglerna tillsammans med ditt barn.

Läs och godkänn Överenskommelse vid lån av digitalt lärverktyg i grundskolan Länk till annan webbplats.

Skada, stöld eller förlust

För det digitala lärverktyget gäller samma ansvarsfördelning mellan hem och skola som för annan utrustning i skolan. Om skador på lärverktyget eller tillbehör uppstår till följd av att du varit uppenbart oaktsam kan Öckerö kommun komma att kräva ekonomisk ersättning enligt Skadeståndslagen. Ersättningen beräknas utifrån verktygets ålder.

Blir lärverktyget stulet vid inbrott i skolan är det skolan som bär kostnaden. Går det digitala lärverktyget sönder eller skadas av en uppenbar olyckshändelse står skolan också för kostnaden.

Om det digitala lärverktyget skadas, eller på annat sätt förloras kan eleven, beroende på tillgång, få låna ett digitalt verktyg under tiden det egna verktyget repareras, återfinns eller ersätts.

Anmäl stöld och förlust

Tappar du bort lärverktyget eller om det blir stulet ska du omedelbart anmäla det till skolan. Händer det på skolområdet så gör skolan en polisanmälan. Händer det utanför skolområdet är det vårdnadshavaren som gör polisanmälan. Du lämnar sedan en kopia av anmälan till skolan.

Funktionsfel, service och underhåll

Om lärverktyget får något slags funktionsfel eller skada ska du omedelbart anmäla det till skolan. Uppstår fel eller skada på lärverktyget så finns det personal på skolan som kan hjälpa till så att lärverktyget skickas till service.

Vårdnadshavare/elev får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på det digitala lärverktyget och inte heller märka det enligt eget tycke. Skolan ansvarar för reparationer av det digitala lärverktyget. Vårdnadshavare/elev är skyldig att genast anmäla skador eller fel till skolan.

Vid behov har skolan rätt att få tillgång till lärverktyget för uppgradering av programvaror, service, funktionskontroll och underhåll.

Senast uppdaterad:

Publicerad: