Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolskjuts

Vid behov ordnar kommunen skolskjuts för elever från förskoleklass till årskurs 9 samt särskolan.

Regler för skolskjuts

Rätten till skolskjuts bedöms efter:

 • Var eleven bor.
 • Trafikförhållanden.
 • Eventuella funktionsnedsättningar eller andra särskilda omständigheter.
 • Vilken årskurs eleven går i.

Kraven som måste vara uppfyllda för att få skolskjuts beskrivs i Regler för skolskjutsPDF

 • Elever som färdas med avgiftsbelagd färja till skola inom kommunen, eller som av någon anledning anvisas undervisning på annan skola
 • Elever i årskurs 7-9 boende på Björkö, Fotö, Hälsö, Rörö, Hyppeln och Knippla
 • Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Knippla
 • Elever i årskurs förskoleklass-6 boende på Hyppeln
 • Elever i årskurs 4-6 boende på Rörö

I Öckerö kommun får de elever som väljer annan skola (än sin hänvisningsskola) inom kommunen busskort under samma förutsättningar som de elever som går på sin hänvisningsskola.

Vid bedömningen om en elevs rätt till busskort ska utgångspunkten
vara den skola som eleven är inskriven på.

I Öckerö kommun får de elever som väljer en skola utanför kommungränsen inte rätt till skolskjuts om inte eleven har särskilda behov.

Rätt till skolskjuts på grund av särskilda behov beslutas i varje enskilt fall genom individuell prövning av varje elevs möjlighet att ta sig till och från skolan. Om medicinska skäl föreligger till grund för ansökan ska detta kunna styrkas med läkarintyg. Beslut om skolskjuts på grund av särskilda skäl tas av förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen.

Elev med särskilda behov som går i vanligt gymnasium är ej berättigade till skolskjuts (taxi eller specialfordon). De hänvisas till att ansöka om färdtjänst. Elever i den vanliga gymnasieskolan som uppfyller färdtjänstlagens krav har rätt att nyttja färdtjänst för resor till och från skolan. Öckerö kommun subventionerar inga färdtjänstresor till och från studier eller arbete. Ordinarie färdtjänsttaxa gäller.

Ersättning för att bekosta en del av resorna med Färdtjänst

Elever med särskilda behov som går på vanligt gymnasium och reser med färdtjänst till och från skolan och som har mer än 6 kilometer till skolan kan ansöka hos kommunen om ersättning för resor. Kommunen ersätter kostnaden för resorna upp till max 1/30 av prisbasbeloppet.

År 2020 är maxbeloppet 1566 kr/månad.

Elev som har fyllt 20 år kan ansöka hos försäkringskassan om Merkostnadsersättning. För elev under 20 år ansöker vårdnadshavaren.

Skolskjuts vid tillfälligt funktionshinder

En elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få transport till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan.

Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar både under skoltid och på fritiden. Försäkringen gäller också för ensamkommande barn och ungdomar. Vid olycksfall, anmäl skadan till Protector försäkringar.

Om ditt barn tillfälligt behöver skolskjuts på grund av medicinska skäl, till exempel planerad operation eller sjukdom, kan du ansöka om tillfällig skolskjuts. För att kunna göra det måste barnet vara skriven i kommunen och ha ett läkarintyg som styrker behovet av skolskjuts. Ansökan behöver inkomma med god framförhållning för att kunna hanteras i tid.

Ansök om skolskjuts eller busskort

Inför varje nytt läsår ska du göra en ny ansökan om skolskjuts eller busskort, då en ansökan gäller för ett läsår i taget. En elev som har rätt till busskort får detta på respektive skola efter att beslut om skolskjuts är fattat.

Ansökan för skolskjuts och busskort

Överklaga beslut om skolskjuts

Om du är missnöjd med beslutet om skolskjuts kan du överklaga.

Det finns två olika typer av överklaganden; förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning, beroende på om ditt barn går i sin grundplaceringgskola eller inte.

Förvaltningsbesvär

Du kan överklaga enligt förvaltningsbesvär om ditt barn går i sin grundplaceringsskola.

Vem får överklaga?

Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller. En elev får själv överklaga från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare med fullmakt som har rätt att överklaga.

Till vem skickar du överklagandet?

Överklagandet ska skickas per post till Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 475 80 Öckerö, eller via e-post till diarium.bou@ockero.se

Inom vilken tid ska du överklaga?

Ditt överklagande ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästkommande vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen ska vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Kommunen prövar om överklagandet har kommit in i tid. Handläggaren som fattat beslutet gör en bedömning om det finns anledning att ändra beslutet utifrån de uppgifter som inkommit i överklagandet. Om beslutet inte ändras skickar kommunen vidare beslutet och överklagandet till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens prövning av ärendet är fullständig och omfattar både lämpligheten och lagligheten i det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten kan fatta ett annat beslut än det du fått av kommunen.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs.

Laglighetsprövning

Du kan överklaga enligt laglighetsprövning om ditt barn går i annan skola än sin grundplaceringsskola.

Vem får överklaga?

Beslutet får överklagas av alla kommunmedlemmar, inte bara den som beslutet gäller.

Till vem skickar du överklagandet?

Överklagandet ska skickas per post till Förvaltningsrätten i Göteborg, Box 53197, 400 15 Göteborg eller via e-post till forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Inom vilken tid ska du överklaga?

Ditt överklagande ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-, jul-, nyårsafton räcker det att överklagan kommer in nästa vardag.

Vad ska ditt överklagande innehålla?

Överklagandet ska vara skriftligt och innehålla:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Är du vårdnadshavare eller annan företrädare ska du även skriva elevens namn, adress och personnummer.
 • Vilket eller vilka beslut som du överklagar och vilken ändring du vill ha.
 • Skälen till att du tycker att beslutet ska ändras.
 • Om du vill att förvaltningsrätten ska ta del av intyg eller andra dokument, ska ta du även skicka med dessa.
 • Skrivelsen skall vara undertecknad av eleven eller hans/hennes ombud. Om eleven har två vårdnadshavare krävs bådas underskrift.

Vad händer när du skickat in ett överklagande?

Laglighetsprövning är en begränsad form av överklagande som innebär att förvaltningsrätten tittar på om kommunen har fattat beslutet enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar däremot inte om beslutet är lämpligt. Förvaltningsrätten kan inte ändra beslutet men kan ogiltigförklara beslutet. Ett överklagat beslut ska upphävas om det inte har tillkommit i laga ordning eller om beslutet inte räknas som en angelägenhet för kommunen. Det ska också upphävas om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot någon författning.

Offentlighet och sekretess

Ditt överklagande och eventuella övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmän handling kan begränsas genom sekretess. Sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Om en domstol har upphävt kommunens beslut om skolskjuts, ska kommunen fatta ett nytt beslut i det enskilda fallet.

För dig som har skolskjuts med taxi

Har du skolskjuts finns det flera sätt att ändra och avboka dina resor. Det enklaste sättet är att ladda ner Västtrafiks app "Boka resa". I appen kan du se bokade resor och avboka resor, men du kan inte göra egna bokningar. I appen finns ditt reseschema för två veckor framåt.

Nedan kan du läsa mer om hur du gör för att hantera dina resor.

För att kunna använda appen "Boka resa" behöver du skapa ett konto på västtrafiks webbplats.länk till annan webbplats Du som vårdnadshavare behöver även läggas till som ombud.

Är du intresserad av att se bokade resor och avboka dem via appen eller har du frågor om den, ring kundservice 020-919090, val 4.

Som vårdnadshavare kan du göra tillfälliga ändringar i skolskjutsen till adresser som eleven finns registrerad på. Detta gör du genom att ringa till Västtrafik, Fasta resor på telefonnummer: 010-17 30 200

För att registrera en ny adress behöver du kontakta kommunservice: 031-97 62 00.

När du behöver boka av din resa på grund av till exempel sjukdom kan du göra detta på flera sätt. Tänk på att göra din avbokning så snart du har möjlighet. Resan måste avbokas senast en timme innan resans start.

Om du behöver göra permanenta ändringar av elevens resor måste du kontakta skolskjutssamordnaren i kommunen. Det kan till exempel vara en ändring i elevens schema.

Tänk på att skicka in din ändring i god tid innan den ska gälla då Västtrafik har en handläggningstid på åtta arbetsdagar för permanenta ändringar.

Om din taxi är försenad mer än 10 minuter så ska du ringa 010-17 30 200. Välj knappval #1

Ring 010-17 30 200 1 vecka före skolstart för att få elevens tid för skoltaxi

För dig som har skolskjuts med busskort

Om en elev förlorat eller råkat skada sitt busskort ges ett ersättningskort mot en administrativ avgift som motsvarar kostnaden för det som Västtrafik fakturerar kommunen.

Senast uppdaterad: 2020-12-29 15.26

Publicerad: 2019-06-08 09.02
Kontakt

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Västtrafiks beställningscentral för taxi

För avbokningar och tillfälliga ändringar

Måndag-fredag kl 06:30-17:00
Telefon: 010-17 30 200
Kvällar och helger
Telefon: 020-91 90 90

E-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se

Synpunkter på resan

Kontakta kundservice
Telefon: 020-91 90 90 knappval # 4

E-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se