Politik och demokrati

Kommunens politiker fattar beslut om en mängd frågor som påverkar dig som invånare. Det kan exempelvis gälla förskola och skola, äldreomsorgen eller hur gator, torg och parker ska utformas.

Vill du vara med och påverka? Läs mer nedan om olika sätt att väcka frågor och påverka i politiken.

Valresultat och mandatfördelning

Deltagandet i det senaste valet till kommunfullmäktige den 11 september 2022 var 90,20 procent. Det var en nedgång jämfört med tidigare val, 2018 var valdeltagandet 90,91 procent.

Du kan hitta mer information om valet 2022 på Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Mandat i kommunfullmäktige 2022-2026

Kristdemokraterna

10 (5 ersättare)

Moderata samlingspartiet

9 (5 ersättare)

Liberalerna

3 (2 ersättare)

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

9 (5 ersättare)

Miljöpartiet de gröna

2 (2 ersättare)

Vänsterpartiet

2 (2 ersättare)

Sverigedemokraterna

5 (2 ersättare)

Brobyggarpartiet

1 (2 ersättare)

Hur går det till att fatta beslut?

Det mest centrala verktyget som förtroendevalda politiker har för att förvalta sitt uppdrag och driva kommunen framåt är genom att fatta beslut. Ibland kan det ta väldigt lång tid att fatta ett beslut. Det kan bero på flera saker. Den främsta anledningen är att besluten måste vara rättssäkra och väl underbyggda. Därför måste ärenden beredas ordentligt, och detta kan ta tid. Ibland måste det göras en utredning för att man ska få ett underlag till beslutet; ibland kan beslutet fattas i en nämnd eller ett utskott, men ibland behöver det gå genom flera instanser för att senare beslutas om i fullmäktige, och så vidare. Vidare kan tid för slutgiltigt beslut förlängas om kommuninvånare väljer att överklaga beslutet.

Det finns ingen generell tidsfrist inom vilken beslut i allmänhet måste fattas. Vid handläggning av motioner och medborgarförslag ska dock nämnderna och styrelse om möjligt bereda ärendet så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år. Två gånger om året redovisas obesvarade motioner och medborgarförslag av kommunstyrelsen.

Ett ärende kan väckas på flera olika sätt. Det kan till exempel uppkomma som ett behov hos den löpande verksamheten i kommunen, eller för att kommunen enligt lag måste besluta om olika saker. Ärenden kan även uppkomma genom att en eller flera politiker väcker en motion, eller genom att en kommun- eller landstingsinvånare inkommer med ett medborgarförslag.

Kortfattat kan beslutsprocessen se ut enligt nedan. Exemplet gäller för motioner.

  1. Motionen inkommer till kommunen och diarieförs. Vid nästkommande fullmäktige anmäls den, och sänds vidare till kommunstyrelsen för beredning.
  2. Kommunstyrelsen går genom motionen och remitterar vidare den till den eller de nämnder som kan anses vara berörda av förslaget. Handlar motionen om skolan remitteras ärendet till barn- och utbildningsnämnden, och handlar den om något mer kommunövergripande remitteras den till flera olika nämnder.
  3. Väl hos nämnden börjar de handlägga motion för att framställa ett beslutsförslag åt fullmäktige. En tjänsteperson från nämndens förvaltning utses till handläggare av ärendet, och ansvarar för att upprätta en tjänsteskrivelse. Denna ska innehålla en sammanfattning av ärendet, en redogörelse för hur man har gått tillväga under beredningen, en förvaltningens bedömning och ett beslutsförslag. Är motionens förslag enkla att ta ställning till kan en tjänsteskrivelse sammanställas till nästa nämndsammanträde, men är frågan mer komplex behöver den utredas närmare, och det kan då dröja innan en tjänsteskrivelse kan sammanställas.
  4. När allt är klart tas ärendet upp till nämnden för beslut. Om nämnden är enig kan man besluta enhälligt (genom acklamation), och finns det skilda viljor röstar man om vilket beslut som nämnden landar i.
  5. Nämndens beslutsförslag skickas vidare tillbaka till kommunstyrelsen, som i sin tur bereder motionen på samma sätt som nämnden, men har då nämndernas förslag som underlag i sin handläggning. Kommunstyrelsen skickar därefter vidare sitt beslutsförslag till kommunfullmäktige.
  6. Kommunfullmäktige fattar beslut om motionen. Fullmäktige kan bifalla motionen (samtycka med den och acceptera förslaget), avslå motionen (avböja förslaget) eller återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
  7. Protokoll upprättas över vad som beslutades, och publiceras, så att kommuninvånarna kan ta del av beslutet, och alla handlingar diarieförs och sparas i arkivet.

Dialog och synpunkter

Vi är intresserade av dina synpunkter, positva såväl som negativa.

Som invånare i Öckerö kommun har du möjlighet att påverka kommunen på flera olika sätt, bland annat:

Har du förslag på förändringar och förbättringar är du välkommen att lämna dem till kommunen. Är det något som inte är bra i den service du får, vill vi gärna veta det för att kunna förbättras. Det finns många sätt att komma i kontakt med kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: