Kommunrevisionen

Kommunrevisionen granskar och bedömer på kommunfullmäktiges uppdrag hur Öckerö kommuns styrelse, nämnder och bolag fullgör sina uppgifter.

Uppdrag

Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom ramen för nämnderna och kommunstyrelsen. Granskningen sker enligt kommunallagen och är kontrollfunktion.

Frågor som revisorerna granskar:

  • Fullgör styrelse och nämnder fullmäktiges uppdrag?
  • Är den interna kontrollen som görs inom nämnderna tillräcklig?
  • Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt?
  • Sköts verksamheten på ett ekonomiskt effektivt sätt?
  • Är räkenskaperna är rättvisande?
  • Till revisorernas uppdrag hör även lekmannarevisionen avseende ändamålsenligheten i de kommunägda bolagens verksamhet som ett komplement till bolagens aktiebolagsrevision.

Revisionsrapporter

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontaktuppgifter till förtroendevalda

Namn

Parti

Uppdrag

Paul Magnusson

S

Ordförande

Annelie Sundling

KD

Vice ordförande

Håkan Beskow

M

Ordinarie ledamot

Jan Ek

SD

Ordinarie ledamot

Anna Ahlsell

L

Ordinarie ledamot

Senast uppdaterad:

Publicerad: