Avfall och återvinning

Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hindrar du att farliga ämnen kommer ut i naturen. Du bidrar också till att det som är värdefullt återvinns så att naturresurser och energi kan sparas.

Vi har kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall men det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Ny lag om fastighetsnära insamling av förpackningar

Sveriges kommuner har tagit över ansvaret för att samla in hushållens förpackningar sedan 1 januari 2024, och från och med 1 januari 2027 ska förpackningar av papper, plast, glas och metall samlas in fastighetsnära.

Lagförändringen (förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar) innebär i korthet att Öckerö kommun på kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av flera sorters förpackningsavfall och samordna det med hämtning av rest- och matavfallet. Förpackningsinsamlingen är planerad att påbörjas under hösten 2025, men kan komma att senareläggas eftersom insamlingen påverkas av ombyggnationen av Öckerö återvinningscentral. Mer information kommer löpande.

Förpackningar från verksamheter

Verksamheter som delar avfallskärl med hushåll (så kallade samlokaliserade verksamheter) kan kostnadsfritt få sina förpackningar insamlade av kommunen när fastighetsnära insamling införs, men måste först anmäla det via mail till kretsloppsenheten: kretsloppsenheten@ockero.se

I mailet ska verksamheten ange:

 • Namn på verksamheten
 • Organisationsnummer
 • Hyresvärd
 • Adress på soprummet

Övriga verksamheters förpackningar ingår inte i kommunens ansvar utan dessa är hänvisade till privata aktörer som samlar in förpackningar, eller till Näringslivets Producentansvar vilka senast 2026 ska tillhandahålla en mottagningsplats per kommun. Mer information finns att läsa på NPA.se Länk till annan webbplats.

Avgifter och regler

Alla som bor eller äger en fastighet i Öckerö Kommun betalar avgift för avfallshantering. I avgiften ingår en fast kostnad (grundavgiften) och en rörlig kostnad för hushållsavfall.

Fr.o.m. 2023-01-01 kommer fritidsabonnemangen att tas bort, dessa kommer då att ersättas med ett året-runt abonnemang.

Renhållningstaxa 2024 för Öckerö kommun Pdf, 242.7 kB.

 • I grundavgiften ingår fakturering, information, upphandling, utveckling, kundkontakter, uppföljning och planering samt drift av återvinningscentraler för mottagning av hushållsavfall, farligt avfall, skrymmande avfall, kylmöbler, batterier, elektriska och elektroniska produkter med mera.
 • Den rörliga kostnaden är kommunens ersättning för hämtning och behandling av avfall.
 • För latrin är taxan beräknad på de faktiska kostnaderna för kärl, fordon, personal, tömning och slutligt omhändertagande.
 • För annat avfall än hushållsavfall tar kommunen ut de faktiska kostnader för omlastning och mellanlagring och den slutliga mottagarens behandlingsavgift.

På återvinningscentralen kan du som privatperson lämna avfall som uppstår i vardagen och vid enklare underhåll av ditt hushåll. Till exempel trasiga möbler, vitvaror, cyklar, gräsklippare, stekpannor, målarfärg och annat som du inte kan sortera hemma. Du kan även lämna in trädgårdsavfall som kvistar, löv och klippt gräs. Däremot räknas nedfallna träd och rötter inte till hushållsavfall. Mat- och restavfall ska du lägga i ditt avfallskärl hemma.

 

Avfall som uppkommer genom enklare underhåll och renovering, exempelvis ommålning, omslipning av golv, tapetsering, utbyte av förslitningsdetaljer eller reparation av enstaka fönster utgör hushållsavfall. Detta är åtgärder som har med normalt slitage att göra. Dessa kostnader täcks via renhållningsavgiften.

Det är viktigt att veta att återvinningscentralen inte är anpassad för att ta emot avfall från större anläggnings- eller byggarbeten. Verksamheter och företag betalar inte avfallstaxa som hushåll gör. Därför får de betala för sitt avfall. Detta gäller även privatpersoner med avfall vad gäller byggnationsarbeten samt iordningställande av tomtmark. Detta avfall räknas som verksamhetsavfall. Avgiften varierar beroende på avfallsslag och mängd. Även nedfallna träd och rötter är avgiftsbelagt.

Det är viktigt att veta att återvinningscentralen inte är anpassad för att ta emot avfall från större anläggnings- eller byggarbeten. Verksamheter och företag betalar inte avfallstaxa som hushåll gör. Därför får de betala för sitt avfall. Detta gäller även privatpersoner med avfall vad gäller byggnationsarbeten samt iordningställande av tomtmark. Detta avfall räknas som verksamhetsavfall. Avgiften varierar beroende på avfallsslag och mängd. För dessa kostnader måste vi ha full kostnadstäckning då renhållningavgiften inte får subventionera verksamhetsavfallet.

Avgifter för avfall till återvinningscentral Pdf, 121.4 kB.

Hämtning av avfall

Det bruna kärlet för matavfall töms jämna veckor. Det gröna kärlet för restavfall töms ojämna veckor. Ställ ut kärlet som ska tömmas senast klockan 6 på hämtningsdagen. Kärlet ska stå med handtaget mot vägen.

Hämtningsplatsen ska hållas fri från hinder samt snö och halkbekämpas. Ibland behöver vi meddela avvikelse direkt till dig, då hängs ett meddelande på kärlet om vad du som abonnent behöver åtgärda.

Mer information kan du läsa i Renhållningsordningen.

Ändring av tömningsdagar

Ibland är dagen för din soptömning ändrad på grund av helgdagar. När helgdagar infaller kan avfallshämtningen flyttas framåt eller bakåt i tiden. Låt kärlet stå kvar till dess att det blivit tömt. Vid ändring meddelas detta i Driftsmeddelanden.

Tömning av matavfall under sommaren

Tömning av matavfall sker varje vecka under perioden vecka 27-32.

Källsortering och återvinning

Källsortering innebär att du redan hemma sorterar ut avfall i olika fraktioner, till exempel tidningar, förpackningar av papper och plast, metall, samt småelektronik och batterier.

Förpackningar kan du lämna på återvinningsstationerna medan övrigt, inklusive farligt avfall måste du lämna in vid bemannade återvinningscentraler.

Sorteringsguide hittar du på sopor.nu Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

På våra fem bemannade återvinningscentraler tar vi emot övrigt avfall från hushåll och verksamheter. Där tar vi också emot avfall som omfattas av producentansvar såsom kyl och frys, spisar och övrigt elavfall. Kärrsvik är den återvinningcentral som tar emot flest olika avfallsslag. Alla som är bosatta eller äger fastighet i kommunen kan lämna avfall på Kärrsvik återvinningscentral.

Eventuella öppettider och vad du kan slänga på respektive central/station hittar du på respektive sida.

Återvinningsstationer

I kommunen finns elva återvinningsstationer där du kan lämna tidningar samt förpackningar av plast, metall, papper och glas. På vissa av återvinningsstationerna kan du även lämna småbatterier, matfett samt textil.

Matavfall

I kommunen samlas matavfallet in i separata kärl. Du sorterar ditt matavfall i de bruna papperspåsarna som kommunen lämnar ut en gång per år. Påsarna är mycket hållbara om du använder dem på rätt sätt. När din påse är fylld till den streckade linjen stänger du påsen. Tänk på att försluta den väl.

• Skal och kärnor
• Skinn och ben
• Fiskrens och skaldjursrester
• Kaffesump, även filtret
• Teblad, även tepåsen

• Matrester
• Möglig mat
• Hushållspapper, mindre mängder
• Äggkartong, någon enstaka i botten på påsen för att absorbera vätska
• Snittblommor och mindre krukväxter utan jord

 • Fyll papperspåsen lagom mycket så att matavfallet inte faller ur.
 • Förslut påsen väl!
 • Låt soppor, såser och matavfall med mycket vätska rinna av i vasken innan du slänger det.
 • Lägg lite hushållspapper eller en äggkartong i botten av påsen för att suga upp överflödig vätska.
 • Släng papperspåsen efter två-tre dagar, oavsett hur mycket matavfall du har samlat ihop.
 • Släng inte löst matavfall i det bruna avfallskärlet. Använd alltid de bruna påsarna.

När matavfall samlas in och bearbetas (rötas) blir det biogas. Biogasen kan användas som drivmedel i bilar och bussar, vilket bidrar till minskat behov av fossila bränslen som bensin och diesel. I rötningsprocessen bildas också en rest, biogödsel, som är ett miljövänligt alternativ till konstgödsel inom jordbruket.

Majspåsar för insamling av matavfall är inte tillåtet, då de avger plastrester som hamnar på våra åkrar.
Läs mer om biogasprocessen på biogasportalen Länk till annan webbplats.

 • Sanitetsartiklar som blöjor och bindor
 • Vinkorkar 
 • Glasspinnar, ätpinnar 
 • Cigarettfimpar, snus 
 • Aska 
 • Kattsand, spån eller spillning från husdjur
 • Fönsterkuvert

Matfett

Fett i avloppet är ett problem som inte bara kan orsaka dålig lukt och stopp i ditt eget kök. Det fastnar också i våra gemensamma ledningar och kostar stora summor i extra underhåll. Enklast är att vi alla gör rätt från början. Hjälp oss att hålla fettet borta från våra avlopp. En miljötratt gör det enkelt att ta hand om ditt överblivna matfett utan kladd och lukt. Miljötratten finns att hämta på återvinningscentralen.

Matfett är alltifrån smöret du steker i till mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater. Eller det som blev över efter den ugnsstekta kycklingen.

1. Skruva på miljötratten på en ren plastflaska. Spara korken inuti trattlocket.

2. Låt fettet/oljan svalna. Häll sedan över det i plastflaskan.

3. Ställ undan flaskan till nästa gång du behöver den.

4. Den fulla flaskan slänger du i närmaste insamlingsskåp för matolja.

Du hittar insamlingsskåp för matolja på Tappens återvinningsstation (Hönö), Björkö återvinningsstation (Framnäs) och Öckerö återvinningscentral (Kärrsvik).

Verksamheter som regelbundet hanterar livsmedel ska vara utrustade med en godkänd fettavskiljare enligt standard SS-EN 1825 1/2. Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är pizzerior, restauranger, caféer, livsmedelsbutiker, hotell, storkök m.fl. Fettavskiljaren ska tömmas och tillses regelbundet med tydlig lättillgänglig dokumentation enligt kommunens renhållningsordning. Besiktning och tömning ska bekostas av fastighetsägaren. Verksamheter kan ansluta sig till kommunens avtal med upphandlad entreprenör. Kontakta kommunens kretsloppsenhet på kretsloppsenheten@ockero.se för att teckna abonnemang.

I de undantagsfall där en verksamhet har fått godkänt med fettavskiljare under bänk ska fettet samlas på fat. Detsamma gäller spillfett efter exempelvis fritering vilket samlas upp i dunk eller liknande kärl och omhändertas. Verksamheten har möjlighet att själv lämna in sitt fett till Öckerös återvinningscentral. Kontakta personal på området för anvisad avlämningsplats för fett från verksamheter och för att ta emot ett kvitto.

Du kan hämta nya matavfallspåsar på återvinningscentralerna eller i Kommunservice.

Farligt avfall

Farligt avfall är farligt för miljön. Därför är det viktigt att materialet kommer till våra återvinningscentraler eller återvinningsstationer på Grötö och Kalvsund, för att vi ska kunna hantera det rätt. Köp miljövänliga produkter, använd inte mer än du måste och häll aldrig ut farligt avfall i toaletten eller avloppet.

Slam och latrin

Slam

Kommunen har en slambil som servar våra reningsverk och pumpstationer och vi kan i mån av tid även utföra privat tanktömning enligt gällande taxa.

Latrin

Generell hämtning av latrinkärl har upphört då det inte finns någon efterfrågan på den tjänsten. Latrinkärl kan dock hämtas, då till de faktiska kostnaderna enligt fastställd taxa.

Senast uppdaterad:

Publicerad: