Öckeröseniorens A-Ö

Att vara senior i Öckerö kommun ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Kommunen vill stödja och underlätta för äldre personer att bo kvar hemma i det egna boendet.

Här finner ni information om den service kommunen erbjuder. Den vänder sig i första hand till dig som senior men också till anhöriga och övriga kommuninvånare som av olika anledningar behöver hjälp i det dagliga livet. Vissa beslut om insatser du får ta del av grundar sig på olika lagar som Kommunallagen, Socialtjänstlagen, LSS-lagen om stöd och service för dig som har funktionsnedsättning, Hälso- och sjukvårdslagen samt lokala politikers viljeinriktning.

Insatser och stöd A-Ö

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnare är till för att stödja familjemedlem, släkting eller vän som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående som på grund av långvarig sjukdom, ålder eller fysisk-/ psykisk- och/eller intellektuella funktionshinder inte klarar vardagen på egen hand.

Anhörigsamordnarens uppdrag är att:

 • Ge råd och stöd anpassat till den enskildes livssituation
 • Informera och vid behov hjälpa till att förmedla rätt kontakter som kan underlätta i vardagen
 • Erbjuda hembesök
 • Kartlägga behovet av utbildning och anordna temadagar
 • Samordna anhörigstödet i de olika verksamheterna som bedrivs inom äldreomsorgen
 • Ta emot synpunkter och klagomål för att utveckla kommunens anhörigstöd

Kontakta anhörigsamordnare via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Arbetsterapeut

Se avsnitt Kommunal primärvård

Avlösning i hemmet

Möjlighet finns till kostnadsfri avlösning i hemmet upp till 10 timmar/månad, för den som bor tillsammans med en person som är i behov av omvårdnad. Avlösning kan ges oavsett om man har hemtjänstinsatser / andra kommunala insatser eller inga insatser.

För avgiftsfri avlösning kontakta enhetschef via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Bistånd

Den som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra orsaker upplever svårigheter att klara av sin vardag på egen hand, kan enskilt eller tillsammans med anhörig/närstående lämna in en skriftlig eller muntlig ansökan till en biståndsbedömare.

När ansökan inkommit påbörjas en utredning som ser över den sökandes sociala situation, familjeförhållande, hälsosituation samt bostadssituation. Vanligt är att ett hembesök inplaneras. Om den sökande ger sitt samtycke kan vid behov sjuksköterska, arbets-terapeut och fysioterapeut medverka i utredningen.

Utredningen ligger till grund för det biståndsbeslut som fattas enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ samt Öckerö Kommuns lokala vägledningsdokument. Beslutet om beviljade insatser sändes skriftligen till den sökande. Vanligtvis tar det en vecka från ansökan till beslut.

IBIC (individens behov i centrum) används vid alla utredningar för personer i ordinärt boende. IBIC, är ett arbetssätt för personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktions-nedsättning utifrån socialtjänstlagen. Biståndsbedömaren bedömer behovet av hemtjänst, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning, hemtjänstbidrag, korttidsplatser, växelboende och särskilt boende.

Kontakta Biståndsbedömare via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Bergmans gruppboende

Bergmans är ett boende för personer med demenssjukdom. Det finns 32 lägenheter på Bergmans fördelat på 4 mindre enheter.

På Bergmans finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose den demenssjukes behov av särskilt bemötande och förhållningssätt, omsorg och vård. Målet är att stärka och tillvarata de boendes egna resurser och arbeta individanpassat så att livet känns meningsfullt och tryggt. Verksamheten bygger på den boendes delaktighet i vardagen. Matlagning, tvätt och städ utförs tillsammans med de boende.

Ansökan: Se avsnitt Bistånd

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning innebär att man individuellt anpassar bostäder, så att funktionshindrade personer kan bo kvar hemma, leva så normalt och självständigt som möjligt. Funktionshindret skall vara långvarigt eller bestående. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för bostadsanpassningsbidrag.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag lämnas till kommunen tillsammans med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

För mer information kontakta handläggare via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Dagverksamhet på Solhöjden

Dagverksamheten på Solhöjden erbjuder social gemenskap och aktivitet tillsammans med andra. Vi fikar och äter lunch tillsammans till självkostnadspris. Exempel på aktiviteter är promenader, trevlig samvaro, gruppträning till musik. Du har också möjlighet att få stöd av oss om du har ett eget träningsprogram för din egen rehabilitering.

Målsättning med verksamheten är:

 • Ge tillfälle till samvaro och en meningsfull dag
 • Ge avlastning för anhöriga
 • Öka möjligheten till att bo kvar i hemmet

Vi vänder oss även till dig som har minnesproblematik.

För mer information kontakta Dagverksamheten, tel: 031-97 64 36

Demenssjuksköterska

Demens är ett sjukdomstillstånd som ofta ger problem med minnet. Förutom minnet kan andra delar av hjärnans förmågor vara nedsatta, till exempel förmåga att orientera sig i tid och rum eller klara av att utföra vissa vardagliga moment. Alla problem med minnet behöver inte bero på demenssjukdom utan kan även bero på andra orsaker, så som depression, förvirringstillstånd och bristsjukdomar.

För att skapa klarhet är det därför viktigt att söka på sin vårdcentral om dessa problem uppstår hos en själv eller hos en närstående. Har du frågor kring glömska, demenssjukdomar eller vill ha någon att prata med:

Kontakta demenssjuksköterska via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Familjerådgivning

När man:

 • vill kunna tala bättre med varandra
 • känner att förändring är nödvändig
 • vill att samlivet skall fungera bättre
 • måste tala med någon

... då finns familjerådgivningen. Med fokus på relationer erbjuds samtalshjälp till par och familjer.

För mer information kontakta familjerådgivare, tel: 031-97 64 60

Fysioterapeut (sjukgymnast)

Se avsnitt Kommunal primärvård (Hemsjukvård)

Färdtjänst

Färdtjänst beviljas genom lag om färdtjänst. Den som på grund av sjukdom eller funktionshinder, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda kollektiva färdmedel, kan vara berättigad till färdtjänst. Tillståndet är tidsbegränsat och omprövas. Färdtjänst kan inte beviljas på grund av att allmänna kommunikationer saknas.

För mer information kontakta färdtjänsthandläggare via Kommunservice,

tel: 031-97 62 00

Genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver när och hur beställda insatser ska utföras och skrivas så att den enskilde och arbetskollegor får nödvändig information för att förstå planeringen och behoven för den enskilde. Detta är kunskap som stärker omsorgskontinuiteten och ökar möjligheten till flexibilitet.

Det som dokumenteras i genomförandeplanen handlar om sådant som ska göras utifrån ett eller flera uppsatta mål. Den journal som förs hos den som utför insatsen innehåller anteckningar om sådant som händer under genomförandet. Genomförandeplanen är därför en viktig utgångspunkt för vad som dokumenteras i journalen.

Hemtjänst

Hemtjänsten arbetar med både service och omvårdnad. Med service menas insatser som hjälp med tvätt och städ. Med omvårdnad menas hjälp med att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att komma ut på promenad. Målsättningen är att underlätta för personer att kunna bo kvar i sitt hem under trygga och säkra förhållanden.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Den som har hemtjänst sedan den 1 juli 2023 har rätt till en fast omsorgskontakt. Syftet med fast omsorgs-kontakt är att den enskilde individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser. Huvudregeln är att fast omsorgskontakt alltid ska erbjudas, om det inte bedöms uppenbart obehövligt. En fastomsorgskontakt ska vara en undersköterska. Ansöka om hemtjänst: se avsnitt Bistånd

Hemtjänstbidrag

Hemtjänstbidraget är en ekonomisk ersättning som kan beviljas främst till personlig omvårdnad i hemmet. Det är bistånds-bedömaren som utreder och fattar beslut om en person är berättigad till hemtjänstbidrag. För att bli beviljad hemtjänst-bidrag krävs att personen har ett stort omvårdnadsbehov eller tillsynsbehov. Hemtjänstbidraget kan kombineras med andra insatser såsom hemtjänst och hemsjukvård.

Ansökan om hemtjänstbidrag: se avsnitt Bistånd

Hjälpmedel

Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska utreder behovet av och förskriver hjälpmedel till personer på särskilt boende, för personer i boende med behov särskilt stöd, personer som vistas på korttidsplats samt personer i det egna hemmet som är inskrivna i kommunal primärvård. När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det återlämnas. Hjälpmedlen blir avregistrerade när de återlämnas. Det finns två återlämningsplatser i vår kommun:

Solhöjden södra äldreboende, Solstigen 2, Öckerö. Ingång via dörr på baksidan av nya huset. Följ anvisningar på plats.

Vardagar kl 07:30 – 16:00, tel: 031-97 64 50

Närhälsan Rehabmottagning, Sockenvägen 2 Öckerö. För kontakt angående aktuella öppettider, tel. 010-473 37 90

Om du inte har möjlighet att själv transportera dina hjälpmedel till återlämningsplatsen kan du kontakta din föreskrivare.

Kommunal primärvård (hemsjukvård)

I den kommunala primärvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster). Bor du på kommunens äldreboende, boende för personer med funktionsnedsättning eller vistas på korttidsplats är du automatiskt inskriven i kommunal primärvård. Du som bor i eget boende kan ha rätt till kommunal primärvård om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral eller rehabmottagning på egen hand eller med stöd. Det är den legitimerade personalen som bedömer om du har rätt till kommunal primärvård. Bedömningen sker efter remiss från din läkare eller vid en vårdplanering. Genom den kommunala primärvården kan du få hjälp med medicinska bedömningar och behandlingar, rehabilitering, bedömning av hjälpmedelsbehov och vård vid livets slut. Den kommunala primärvården är avgiftsbelagd enligt kommunens fastställda taxa.

Kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut vardagar 08:30 – 15:00,

tel: 031-97 64 50

Kontakt med sjuksköterska via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Korttidsboende

Kommunens korttidsboende är beläget på Öckerö, Solhöjden Södra (nya Solhöjdenhuset). Korttidsboende finns för dig som på grund av skada, sjukdom, psykisk eller sociala skäl har tillfälligt utökat behov av stöd i vardagen som inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsboendet kan också erbjudas regelbundet som växelvård för att avlasta anhöriga. Vi erbjuder även god omvårdnad och trygghet i livets slutskede. Korttidsboendet bemannas av omvårdnadspersonal dygnet runt. Om det finns behov får du också träffa sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Under din vistelse på korttidsboendet får du stöd att få tillbaka, behålla eller förbättra din förmåga att klara dig i vardagen. Under din tid här gör vi en samlad bedömning av ditt behov av hjälp och stöd. Både under tiden på korttidsboendet och inför din hemgång.

För ansökan kontakta biståndsbedömare via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Ledsagning

Med ledsagning avses att personen får stöd att ta sig till och från så kallat samhällsbesök. Det kan vara exempel besök till vårdcentral, sjukhus, tandläkare, optiker eller transport till och från daglig verksamhet. Behov av ledsagning finns om personen är i behov av särskilt stöd på grund av väsentliga svårigheter och med anledning av ett funktionshinder att själv genomföra resa till och från samhällsbesök. Ledsagning kan beviljas separat vid varje behovstillfälle. Det är biståndsbedömaren som fattar beslut.

För ansökan om ledsagning: Se avsnitt Bistånd

Matdistribution

Hemtjänsten levererar färdiglagad mat från Solhöjdens kök till de personer som inte själva klarar att laga sin middagsmat. Lokala avvikelser kan förekomma på olika öar.

Ansökan: Se avsnitt Bistånd

Sjuksköterska

Se avsnitt Kommunal primärvård (Hemsjukvård)

Solhöjdens äldreboende

Solhöjden ligger på Öckerö och är ett särskilt boende för äldre. Solhöjden har förutom lägenheter för permanent boende även korttidsplatser. Det finns personal dygnet runt med uppgift att tillgodose den boendes behov av trygghet, social omsorg och vård. Verksamhetens mål är att stärka och tillvarata den boendes egna resurser och att se individens behov så att livet känns meningsfullt och tryggt. Solhöjden har ett eget kök där all mat tillagas. Frisör och fotvård finns i huset.

Ansökan: Se avsnitt Bistånd

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett larm för personer som bor i sitt hem. Trygg-hetslarmet är kopplat till trygghetscentralen och kan användas dygnet runt. Larmet aktiveras genom ett tryck på larmknappen eller på larmapparaten. Signalen går då vidare till trygghetscentralen och du kan tala med personal och berätta vad du behöver hjälp med. Trygghetscentralen larmar därefter ut hemtjänstens personal för att de skall kunna hjälpa dig med det du behöver hjälp med. Om man inte får talkontakt med dig så larmas hemtjänstens personal ut med högsta prioritet.

Trygghetslarmet kan användas som en klocka på armen eller hängas runt halsen som ett halsband. Det går att använda vid dusch och tål vatten.

Du behöver inte ha några beviljade insatser för att få trygghetslarm.

För mer information kontakta biståndsbedömare via Kommunservice,

tel: 031-97 62 00

Information och Folkhälsa

Aktivitetskatalog

I kommunens aktivitetskatalog hittar du ett urval av utbud för fysisk aktivitet samt hälsofrämjande verksamheter som finns lokalt. Här finns tips på saker att göra på egen hand, sådant kommunen arrangerar samt ett stort utbud av aktiviteter som föreningslivet och olika anläggningar erbjuder. Här kan du till exempel hitta information om utomhusgym, motionsslingor, Hitta ut, idrottsföreningar och seniorföreningars egna utbud.

För mer information gå in på kommunens websida: Lokal aktivitetskatalog | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Boken kommer (bibliotekservice)

”Boken kommer” är en service för dig som på grund av synskada, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan komma till biblioteket själv. Tjänsten innebär att en bibliotekarie kommer hem till dig med de böcker du vill låna och hämtar dem när du läst färdigt.

För mer information kontakta biblioteket via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett ekonomiskt bidrag för att kunna betala månadshyra eller månadsavgift för sin bostad. Om man är pensionär kan man söka bostadstillägg från det att man fyller 65 år och tar ut hela sin allmänna pension.

För ansökan och mer information kontakta Pensionsmyndigheten,

tel: 0771-776 776

Broddar

Öckerö kommun erbjuder dig som är 65 år eller äldre kostnadsfria broddar för att förhindra halkolyckor och främja utevistelse även under vintern. Du eller en anhörig kan hämta ut broddar på bland annat kommunhuset. Utdelning sker under vinterhalvåret och så länge lagret räcker.

Cykling utan ålder

Med frivilliga cykelpiloter och anpassade lastcyklar erbjuds äldre att komma ut till havet, ned till hamnen, få uppleva årstiderna, åka förbi kära platser, stanna till vid ett kafé eller bara få känna vinden mot ansiktet och i håret. Med initiativ mellan Öckerö-öarnas Röda kors, föreningen ”Cykling utan ålder” och lokalt samarbete med kommunens äldreboende finns möjlighet för äldre att komma ut på cykelturer.

Läs mer om föreningen: www.cyklingutanalder.se Länk till annan webbplats.

Digitalt stöd i hemmet

Digitalt stöd i hemmet hjälper dig som är 70+ eller beviljad hemtjänstinsats, som är ny på digitala tjänster och verktyg, att efter bästa förmåga komma igång. Genom att erbjuda digitalt stöd i hemmet hoppas Öckerö kommun kunna bidra till att motverka ofrivillig ensamhet. För mer information kontakta Digitalt stöd, tel: 031-97 88 89

eller via epost: digitaltstodihemmet@ockero.se

Föreningsregister

Vill du utöva en rolig aktivitet tillsammans med andra genom en förening? Via kommunens hemsida finns ett föreningsregister där du kan hitta information om bidragsberättigade föreningarna i kommunen. Till exempel hembygdsföreningar, kulturföreningar, handikappföreningar, religiösa föreningar, pensionärsföreningar och idrottsföreningar. Fritid och kultur | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Hemfixarna

Tjänsten riktar sig till dig som är 67+ eller funktionshindrad. Vi hjälper dig med enklare praktiska uppgifter som till exempel sätta upp brandvarnare, byte av lampor, byte av gardiner mm. Vi utför även säkerhetskontroller för en säkrare hemmiljö. Tjänsten är kostnadsfri.

Vill du få hjälp av en hemfixare eller bli volontär kontakta Kommunservice,

tel: 031-97 62 00

Rådgivning om matvanor

Hälsosamma matvanor är viktigt genom hela livet. Via vår rådgivningstelefon om kost och hälsa kan du ställa dina frågor och få konkreta råd och stöd för att må bra i vardagen. För den som är över 65 år finns anpassade råd eftersom behoven kan ändras och aptiten minska.

Kontakta kommunens dietist via Kommunservice, tel 031-97 62 00

Rörelseträning för vuxna

Rörelseträning för vuxna är till för dig som är senior, som rehabiliterar dig eller gillar att träna i ett ostressat tempo. Träningen anpassas efter dina förutsättningar och du får guidning och tid att hitta rätt i varje övning. Vi fokuserar på balans, smidighet och funktion. Träningspassen är utomhus och leds av kommunens aktivitetssamordnare. Ingen anmälan och kostnadsfritt.

Läs mer på kommunens websida: Rörelseträning för vuxna | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senior sport school

Senior sport school är en idrottsskola för dig som är 60+. Arrangör är Riksidrottsförbundet RF-SISU Västra Götaland och Öckerö kommun, tillsammans med det lokala föreningslivet. Du får prova på olika fysiska aktiviteter hos våra lokala idrottsföreningar, delta i tematräffar med fokus på hälsa, laga hälsosam mat och ta del av intressanta föreläsningar. Senior Sport School pågår i 12 veckor och gruppen träffas två gånger i veckan.

För mer information kontakta kommunens föreningssamordnare via Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Träffpunkten

Träffpunkten är en samlingsplats för alla seniorer i Öckerö kommun. I verksamheten finns en stor samlingssal, café, hobbyrum och studierum. Det hålls bland annat bingo, dans, sång och musik samt cykla utan ålder. Information över veckans aktiviteter kan hämtas på Träffpunkten Solhöjden 1, Öckerö och Träffpunkten | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta Träffpunkten, tel: 031-97 63 65

Öckerö fastigheter AB - Boplats

Öckerö fastigheter annonserar ut lägenheter via Boplats. Alla lägenheter förmedlas enligt kötid.

Kontakta Boplats kundtjänst, tel: 031-100 250

eller via websida: www.boplats.se Länk till annan webbplats.

När jag inte är nöjd

-vart vänder jag mig då?

Socialnämnden

Om du anser att du har fått ett biståndsbeslut som innebär att du helt eller delvis inte beviljats det bistånd du har ansökt om eller om du anser det finns andra skäl att bestrida beslutet, kontakta i första hand din biståndsbedömare. Om du vill överklaga beslutet skall du inom tre veckor lämna in ett skriftligt överklagande till kommunens socialnämnd. Beslutsfattaren i det aktuella ärendet bedömer därefter om det finns skäl att ändra beslutet. Om beslutet inte ändras på det sätt som du begärt skall din överklagan vidarebefordras av kommunen till Förvaltningsrätten. Det är den instans som kommer att pröva ärendet. Även Förvaltningsrättens beslut kan överklagas.

Se avsnitt Bistånd i denna broschyr eller kontakta Socialstyrelsen i Västra Götalandsregionen, tel. 0752-47 30 00

Handlar ditt ärende om missnöje med genomförandet av beslutad insats, kontakta i första hand enhetschef inom den organisation ärendet gäller.

För information om vem som är Enhetschef, kontakta

Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Patientnämnden

Har du synpunkter och klagomål på Hälso- och sjukvården och tycker att du inte får gehör för dessa när du pratar med personalen i kommunen, då kan du vända dig till patient-nämnden. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal helt kostnadsfritt kan vända sig. Patientnämndens utredare lyssnar på dina synpunkter och ger dig råd och information om de möjligheterna som finns.

Patientnämnden i Göteborg, tel: 010-441 20 00

Synpunkter

Tycker du att vi gjort fel, känner du att du inte fått ett bra bemötande?

Alla synpunkter är värdefulla. De säger oss vad du tycker om våra tjänster. Dina synpunkter ger oss möjlighet att förbättra vår service, både för dig och för andra. Vi vill gärna att du skriver ner synpunkter, förslag, beröm och/eller klagomål och skickar dem till oss. Det finns även information om detta på kommunens hemsida: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt! Om du inte vill skriva kan du föra fram dina åsikter till Kommunservice, tel: 031-97 62 00

Har du mer frågor?

Om du har frågor som inte blivit besvarade i denna broschyr kan du kontakta Kommunservice, tel 031-97 62 00 eller gå in på kommunens hemsida: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Om du önskar informationen i brochyrform finner du den för utskrift här:

Öckeröseniorens A-Ö Pdf, 996.2 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Om du önskar informationen Öckeröseniorens A-Ö
i brochyrform finner du den för utskrift här:

Öckeröseniorens A-Ö Pdf, 996.2 kB.