Utomhuspedagogik i förskolan

De kommunala förskolorna i Öckerö kommun har under 2023/2024 fokus på utomhuspedagogik. Målet är att är att kunskapen om undervisning utomhus ska öka och att varje barn ska ges möjlighet till undervisning i olika miljöer.

Utomhuspedagogik med stenar

Förskolans uppdrag

Utomhuspedagogiken ger möjlighet att upptäcka de vackra närmiljöerna och att utöka utomhusmiljön bortanför förskolegården. Vi ger barnen erfarenheter av olika miljöer och arbetar för att få in mer utomhusvistelser och undervisning utomhus.

Läroplanen för förskolan beskriver målen för barnens utveckling och lärande inom olika områden. Inom området hälsa och välbefinnande står det att;

barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. (Lpfö 18)

Kompetensutveckling för personal

De kommunala förskolorna arbetar med kompetensutveckling kring utomhuspedagogik kopplat till hållbar utveckling. Materialet de utgår från är bland annat boken Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan av Marie Fridberg och Susanne Thulin.

Vid uppstarten av ett nytt arbetsområde får personalen i förskolan läsa sig in på materialet och utvalda artiklar. Därefter möts de i kollegiala lärgrupper över förskolorna för diskussion, reflektion och konkret praktisk undervisning.

Undervisningsplaneringarna prövas först i arbetsgrupperna för att sedan ta det ut till barngruppen. Metoden gör att personalen får ta del av varandras planeringar och kan därmed inspireras av varandra för att senare erbjuda barnen en variation i undervisningen.

Arbetssättet med kollegial reflektion förankrad i forskning där pedagogerna delar och hjälper varandra skapar en röd tråd i barnens utbildning på våra förskolor.

I mötet med skogen eller stranden delas upplevelsen med barnen, erfarenheter som de kan bygga vidare på. Det lekfulla arbetssättet med vuxna och barn som medforskare skapar möjligheter för barnen att urskilja och uppfatta exempelvis matematik i skogen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: