Kust och hav

Öckerö kommun ligger i Kattegatt. Kommunens yta består till största delen av hav. De södra delarna av kommunen ligger nära Göteborg och dess hamninlopp och de norra delarna sträcker sig upp mot Nordre älvs estuarium. Naturen på samtliga öar är präglad av det havsnära läget. Runt öarna finns alltifrån djupare stenstränder till mjuka sandbottnar.

Naturen i havet

I Öckerö kommun finns marina miljöer med höga naturvärden. Grunda havsvikar är livsmiljö för tång, musslor, snäckor, fiskar och en myriad av andra organismer. Här hittar fåglar mat och fiskyngel finner skydd från det öppna vattnet. Utmed kustlinjen finns flera olika bottentyper. Hårdbotten, det vill säga klippor och block, är den dominerande bottentypen. Hårdbotten finns framför allt på de vågexponerade bottnarna.

Här växer olika brunalger som sågtång, fingeroch skräppetare. I skyddade vikar är det vanligt med mjukbottnar av lera, organiskt sediment eller sand. Mjukbottnarna kan vara med eller utan vegetation. På vegetationsfria bottnar är det ofta gott om sandmask och nedgrävda sand- och hjärtmusslor. De lockar till sig såväl fiskar som fåglar på jakt efter mat. Bottnarna är också viktiga uppväxtområden för plattfisk. På de vegetationsklädda bottnarna dominerar ålgräs, men här växer också tråd- och skruvnate. Dessa undervattensängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för många olika marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Ålgräsängar är idag en hotad naturtyp. Till exempel har ålgräsets utbredning i Bohuslän minskat med cirka 60 procent sedan 1980-talet.

I havet är många av djuren knutna till bottnen. Till skillnad från djur på land är många av de marina organismerna fastsittande. De fångar upp mat och syre i vattnet och behöver därför inte förflytta sig. Vissa gräver ner sig i sedimenten, som sandmussla, hjärtmussla och sandmask. Andra, som till exempel anemoner, sjöpungar, blåmusslor och havstulpaner, sitter på allt från klippor och stenar till större brunalger. En rad andra djur är också knutna till bottnen på ett eller annat sätt, som hummer, havskräfta, torsk, kolja och rödspätta. Även i den fria vattenmassan lever en rad djur. Krabbor, musslor, koralldjur och sjöborrar tillbringar sin första levnadstid som frisimmande larver. Maneter har också ett larvstadie. Larverna utvecklas till fastsittande polyper. Från polyperna knoppas sedan de små maneterna av, som därefter driver omkring fritt i vattnet. Pelagiska fiskarter som sill och makrill lever hela livet i den fria vattenmassan. Det marina däggdjur som du har störst chans att få se i kommunen är knubbsäl. Har du riktigt tur, och havet ligger kav lugnt, kan du få se tumlare.

Vattendirektiv

Sedan år 2000 finns EU:s ramdirektivet för vatten som även kallas vattendirektivet. Vattendirektivet ska utgöra grunden för EU-ländernas kvalitet och tillgång på vatten. Direktivet bygger på att vatten inte bryr sig om några administrativa gränser och att vi därför behöver ha en helhetssyn på vatten där vi hjälps åt med förvaltningen av våra vatten. Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten alltså sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten och grundvatten. Vattenförvaltningsarbetet ska ske inom vattnets olika avrinningsområden och följas upp i sexårscykler. Vi är nu på väg in i den tredje cykeln som börjar 2016.

Målet med vattenförvaltningen

Målet är att uppnå en god vattenstatus. Det innebär att både tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. Vatten som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras.

Vill du veta mer om hur havet fungerar och vilka organismer som lever där: se under "länkar".

Nu finns filmen "Strömmar av plast - västerhavets dilemma" tillgänglig på webben. Filmen hade premiär under Västerhavsveckan och har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med VGR, länsstyrelsen i Västra Götaland, Ren kust-projektet, KIMO Sverige, Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Håll Sverige Rent med flera och syftar till att beskriva problematiken med marint skräp längs Bohuskusten. 

Muddring

Ett muddringsarbete kräver vanligtvis tre prövningar; strandskyddsdispens, tillstånd till/anmälan om vattenverksamhet och en anmälan om uppläggning av muddermassor.

De flesta fastigheter där muddringsarbete ska utföras ligger inom strandskyddat område. Strandskyddsdispensen prövas först och en ansökan lämnas till Bygg- och miljönämnden.
 
Om dispens från strandskyddet beviljas ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser. En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av Mark- och Miljödomstolen.
 
Uppläggning av muddermassor på land är anmälnings- eller tillståndspliktigt.

  • Vid uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till plan-, bygg och miljöenheten. Eventuellt krävs även här strandskyddsdispens.  
  • Vid uppläggning av mer än 1000 ton muddermassor på land krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd prövas normalt sett av Länsstyrelsen om det inte har samband med tillståndspliktig vattenverksamhet, då Mark- och miljödomstolen är  prövningsmyndighet.

Ska muddermassorna dumpas i havet måste en ansökan om dispens från förbudet av dumpning av avfall till havs, göras till Havs- och vattenmyndigheten.

Strandskydd

Strandskyddet finns till för att trygga allmänhetens tillgång till våra stränder och för att skydda växter och djur. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att fritt röra oss längs stränderna i biologiskt värdefulla miljöer. Strandskyddet tillkom redan 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet även till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Här finns strandskydd

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet längs alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser kan istället strandskyddet vara utökat till 200 eller 300 meter, vilket exempelvis gjorts längs stora delar av Bohuskusten, Vänern och Vättern.

Efter en översyn beslutade länsstyrelsen den 1 december 2014 om utvidgat strandskydd för Öckerö. Beslutet innebar att gränserna för strandskyddet på många ställen utökades så att större områden omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Kommunen överklagade detta beslut och under 2016 upphävdes det, dock bara på grund av ett formfel. Länsstyrelsen har nu kommit med nya tillfälliga beslut och ett nytt slutgiltigt beslut är på väg. Gränserna för strandskyddet är dock fortfarande desamma som de varit sedan 2014. Om du vill se hur gränsen för strandskyddat område går på någon plats i kommunen kan du kontakta kommunservice.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man söka dispens för att få tillåtelse till det man vill göra. Dispensen söker du hos Miljö- och hälsoskydd, se blankett till höger.

Förbjudna åtgärder


FörbjudetExempel


Bygga ny byggnad

Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu

Ändra byggnad eller en byggnads användning

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad

Förberedelsearbete

Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång

Åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet

Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på strandenStrandskyddsdispens

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet, så som t e x att bygga en brygga eller ett förråd. För att få dispens måste det finnas särskilda skäl. Vad som räknas som särskilda skäl, finns bestämt i kapitel 7 i miljöbalken. Åtgärden heller inte gå emot strandskyddets syften, vilket är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Beslut om strandskyddsdispens fattas i Öckerö kommun av Bygg- och miljönämnden, som sammanträder en gång i månaden.

Bygglov, dispens och andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva göra flera olika ansökningar eller anmälningar för samma åtgärd, t. ex. bygglov och strandskyddsdispens. Det är också viktigt att komma ihåg att en strandskyddsdispens kan behövas även om åtgärden in kräver bygglov. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt kapitel 11 miljöbalken. Dessa ärenden hanteras av Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland, så det är dem du ska kontakta om du vill ha hjälp att bedöma om ärendet är en vattenverksamhet.

Strandstädning

Bohuskusten drabbas ovanligt hårt av skräp från havet. Det beror på att skräp som flyter på Nordsjön driver med vindar och ytvattenströmmar till Skagerrak där skräpet samlas ute till havs. När vindarna är kraftiga, blåser det upp på de svårstädade stränderna utefter Bohuskusten. En del av skräpet kommer från besökare på Bohuskusten, men så mycket som 80 procent flyter hit från andra länder.

I Öckerö kommun har strandstädning pågått sedan 1992. Det är i huvudsak ett arbetslag från arbetsmarknadsenheten som under sommarhalvåret jobbar med strandstädning. De som städar för anteckningar om hur mycket skräp de tar hand om och vad de hittar. Öckerö kommun är också med i projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän, där Bohuskommunerna arbetar tillsammans för att få fram en långsiktigt struktur och finansiering för strandstädning.

Strandstädarkartan

En del i projektet Ren och Attraktiv kust är en karta där allmänheten kan rapportera platser där städbehov finns. Om du vill städa själv kan du även markera hämtbehov eller bara att du städat och tagit hand om skräpet själv.

Strandstädarkartan på webben Länk till annan webbplats.

Det går även att ladda ner appen Strandstädarkartan till Android eller Iphone.

Strömmar av plast

Filmen Strömmar av plast - västerhavets dilemma syftar till att beskriva problematiken med marint skräp längs Bohuskusten. Filmen hade premiär under Västerhavsveckan 2014 och har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med VGR, länsstyrelsen i Västra Götaland, Ren kust-projektet, KIMO Sverige, Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Håll Sverige Rent m. fl.

Se filmen Strömmar av plats - västerhavets dilemma Länk till annan webbplats.

Båtliv

Båtlivet är något som ger många avkoppling och under sommarhalvåret fylls vår skärgård av fritidsbåtar. Användningen av fritidsbåtar påverkar dock miljön på olika sätt. Det finns några saker du som båtägare behöver tänka på för att minska den negativa miljöpåverkan från din båt.

Läs mer om båtar på sidan Kemikalier

KIMO – tillsammans för ett renare hav

Öckerö kommun är medlem i KIMO, ett internationellt nätverk med syftet att bidra till utvecklingen av kustkommuner och att förbättra den marina miljön till nytta för kommande generationer. Nätverket består av över 80 medlemskommuner i åtta länder runt Östersjön och Nordsjön och representerar därmed mer än fem miljoner medborgare i Europa.

Inom KIMO arbetar vi aktivt med att påverka lagstiftare och beslutsfattare genom att driva projekt och uppmärksamma forskning som rör havsmiljön. Kontakter med regeringar och myndigheter, Europakommissionen och olika organisationer är en viktig del i arbetet. KIMO Sverige har till exempel arbetat mycket med olika typer av marint skräp genom handlingsplan mot utsläpp av mikroplast, att minska läckage av plastgranulat från konstgräsplaner, informationskampanjer om ballongsläpp och plastkonfetti och rapportering om mikrofibrer från textilier m.m.

På KIMO:s hemsida kan du läsa mer om arbetet

https://www.kimointernational.org/networks/sweden/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö