Kust och hav

Öckerö kommun ligger i Kattegatt. Kommunens yta består till största delen av hav. De södra delarna av kommunen ligger nära Göteborg och dess hamninlopp och de norra delarna sträcker sig upp mot Nordre älvs estuarium. Naturen på samtliga öar är präglad av det havsnära läget. Runt öarna finns alltifrån djupare stenstränder till mjuka sandbottnar.

Naturen i havet

I Öckerö kommun finns marina miljöer med höga naturvärden. Grunda havsvikar är livsmiljö för tång, musslor, snäckor, fiskar och en myriad av andra organismer. Här hittar fåglar mat och fiskyngel finner skydd från det öppna vattnet. Utmed kustlinjen finns flera olika bottentyper. Hårdbotten, det vill säga klippor och block, är den dominerande bottentypen. Hårdbotten finns framför allt på de vågexponerade bottnarna.

Här växer olika brunalger som sågtång, fingeroch skräppetare. I skyddade vikar är det vanligt med mjukbottnar av lera, organiskt sediment eller sand. Mjukbottnarna kan vara med eller utan vegetation. På vegetationsfria bottnar är det ofta gott om sandmask och nedgrävda sand- och hjärtmusslor. De lockar till sig såväl fiskar som fåglar på jakt efter mat. Bottnarna är också viktiga uppväxtområden för plattfisk. På de vegetationsklädda bottnarna dominerar ålgräs, men här växer också tråd- och skruvnate. Dessa undervattensängar har en unik ekologisk roll i svenska hav. De är viktiga livsmiljöer för många olika marina djur och växter, och fungerar som barnkammare åt arter som torsk och strandkrabba. Ålgräsängar är idag en hotad naturtyp. Till exempel har ålgräsets utbredning i Bohuslän minskat med cirka 60 procent sedan 1980-talet.

I havet är många av djuren knutna till bottnen. Till skillnad från djur på land är många av de marina organismerna fastsittande. De fångar upp mat och syre i vattnet och behöver därför inte förflytta sig. Vissa gräver ner sig i sedimenten, som sandmussla, hjärtmussla och sandmask. Andra, som till exempel anemoner, sjöpungar, blåmusslor och havstulpaner, sitter på allt från klippor och stenar till större brunalger. En rad andra djur är också knutna till bottnen på ett eller annat sätt, som hummer, havskräfta, torsk, kolja och rödspätta. Även i den fria vattenmassan lever en rad djur. Krabbor, musslor, koralldjur och sjöborrar tillbringar sin första levnadstid som frisimmande larver. Maneter har också ett larvstadie. Larverna utvecklas till fastsittande polyper. Från polyperna knoppas sedan de små maneterna av, som därefter driver omkring fritt i vattnet. Pelagiska fiskarter som sill och makrill lever hela livet i den fria vattenmassan. Det marina däggdjur som du har störst chans att få se i kommunen är knubbsäl. Har du riktigt tur, och havet ligger kav lugnt, kan du få se tumlare.

Hummerfiske utan spöken

Fiskeutrustning som oavsiktligt blir kvar i havet kan fortsätta fiska under en lång tid och agna sig själv med de organismer som fastnar och dör i den. Detta kallas spökfiske. Utanför Västkusten är det vanligast med spökfiske från hummertinor och burar. Många burar förloras varje säsong och fortsätter fiska år efter år. Inför årets hummersäsong finns det några saker du kan tänka på för att minska risken för att förlora hummertinor.

  • Kontrollera att vikten är tillräcklig så att tinan inte transporteras bort med strömmar.
  • Se till att repet till bojen är tillräckligt starkt och utan skador.
  • Se till att repet är ordentligt fastgjort i tina och boj.
  • Kontrollera att repet är tillräckligt långt så att bojen inte hamnar under vatten eller att tinan inte når botten.
  • Placera inte tinan där det är mycket trafik så att propellrarna kan skära av repet.

OM DU TROTS ALLT FÖRLORAR EN TINA KAN DU RAPPORTERA DETTA PÅ:

https://ghostguard.havochvatten.se/ Länk till annan webbplats.

Spökfiskeprojekt i Öckerö kommun

Under 2023 driver Öckerö kommun ett projekt som finansieras med EU-bidrag från Jordbruksverket och medfinansieras av Havs- och Vattenmyndigheten. Projektet syftar till att minska spökfisket och nedskräpningen i havet. Med hjälp av yrkesfiskare draggas förlorade fiskeredskap upp från botten. Draggningarna utförs med hänsyn till känsliga bottnar och havsliv. På svåråtkomliga ställen bärgas redskap med dykare. Redskap som är märkta lämnas tillbaka till sina ägare, de trasiga transporteras till den marina återvinningscentralen i Sotenäs.

Projektet har redan gett bra resultat, med ett stort antal burar, tinor och annat material som tagits upp.

Europeiska unionens flagga

Vattendirektiv

Sedan år 2000 finns EU:s ramdirektivet för vatten som även kallas vattendirektivet. Vattendirektivet ska utgöra grunden för EU-ländernas kvalitet och tillgång på vatten. Direktivet bygger på att vatten inte bryr sig om några administrativa gränser och att vi därför behöver ha en helhetssyn på vatten där vi hjälps åt med förvaltningen av våra vatten. Vattenförvaltningen omfattar både ytvatten alltså sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten och grundvatten. Vattenförvaltningsarbetet ska ske inom vattnets olika avrinningsområden och följas upp i sexårscykler. Vi är nu på väg in i den tredje cykeln som börjar 2016.

Målet med vattenförvaltningen

Målet är att uppnå en god vattenstatus. Det innebär att både tillgång och kvaliteten på vatten ska vara god. Siktet är därför inställt på att så långt som möjligt vidta åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten. Vatten som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras.

Vill du veta mer om hur havet fungerar och vilka organismer som lever där: se under "länkar".

Nu finns filmen "Strömmar av plast - västerhavets dilemma" tillgänglig på webben. Filmen hade premiär under Västerhavsveckan och har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med VGR, länsstyrelsen i Västra Götaland, Ren kust-projektet, KIMO Sverige, Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Håll Sverige Rent med flera och syftar till att beskriva problematiken med marint skräp längs Bohuskusten. 

Muddring

Ett muddringsarbete kräver vanligtvis tre prövningar; strandskyddsdispens, tillstånd till/anmälan om vattenverksamhet och en anmälan om uppläggning av muddermassor.

De flesta fastigheter där muddringsarbete ska utföras ligger inom strandskyddat område. Strandskyddsdispensen prövas först och en ansökan lämnas till Bygg- och miljönämnden.
 
Om dispens från strandskyddet beviljas ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser. En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av Mark- och Miljödomstolen.
 
Uppläggning av muddermassor på land är anmälnings- eller tillståndspliktigt.

  • Vid uppläggning av mindre än 1000 ton muddermassor på land ska en anmälan göras till Bygg- och miljöenheten. Eventuellt krävs även här strandskyddsdispens.  
  • Vid uppläggning av mer än 1000 ton muddermassor på land krävs tillstånd. Ansökan om tillstånd prövas normalt sett av Länsstyrelsen om det inte har samband med tillståndspliktig vattenverksamhet, då Mark- och miljödomstolen är prövningsmyndighet.

Ska muddermassorna dumpas i havet måste en ansökan om dispens från förbudet av dumpning av avfall till havs, göras till Havs- och vattenmyndigheten.

Strandskydd

Strandskyddet finns till för att trygga allmänhetens tillgång till våra stränder och för att skydda växter och djur. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att röra oss fritt längs stränderna i biologiskt värdefulla miljöer. Strandskyddet tillkom redan 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet även till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.

Här finns strandskydd

Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet längs alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. På några få platser är strandskyddet borttaget, exempelvis i en del tätorter. På känsliga platser kan istället strandskyddet vara utökat till 300 meter, vilket exempelvis gjorts längs stora delar av Bohuskusten, Vänern och Vättern.

Efter en översyn beslutade länsstyrelsen den 1 december 2014 om utvidgat strandskydd för Öckerö. Beslutet innebar att gränserna för strandskyddet på många ställen utökades så att större områden omfattas av strandskyddsbestämmelserna. Kommunen överklagade detta beslut och under 2016 upphävdes det, dock bara på grund av ett formfel. Länsstyrelsen har nu kommit med nya tillfälliga beslut och ett nytt slutgiltigt beslut är på väg. Gränserna för strandskyddet är dock fortfarande desamma som de varit sedan 2014. Om du vill se hur gränsen för strandskyddat område går på någon plats i kommunen kan du kontakta kommunservice.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan man söka dispens för att få tillåtelse till det man vill göra. Dispensen söker du hos Miljö- och hälsoskydd, se blankett till höger.

Förbjudna åtgärder


FörbjudetExempel


Bygga ny byggnad

Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu

Ändra byggnad eller en byggnads användning

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad

Förberedelsearbete

Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång

Åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet

Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på strandenStrandskyddsdispens

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet, så som t ex att bygga en brygga eller ett förråd. För att få dispens måste det finnas särskilda skäl. Vad som räknas som särskilda skäl finns bestämt i kapitel 7 i miljöbalken. Åtgärden får heller inte gå emot strandskyddets syften, vilket är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Beslut om strandskyddsdispens fattas i Öckerö kommun av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som sammanträder en gång i månaden.

Bygglov, dispens och andra tillstånd

Tänk på att du kan behöva göra flera olika ansökningar eller anmälningar för samma åtgärd, t. ex. bygglov och strandskyddsdispens. Det är också viktigt att komma ihåg att en strandskyddsdispens kan behövas även om åtgärden in kräver bygglov. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt kapitel 11 miljöbalken. Dessa ärenden hanteras av Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland, så det är dem du ska kontakta om du vill ha hjälp att bedöma om ärendet är en vattenverksamhet.

Strandstädning

Bohuskusten drabbas ovanligt hårt av skräp från havet. Det beror på att skräp som flyter på Nordsjön driver med vindar och ytvattenströmmar till Skagerrak där skräpet samlas ute till havs. När vindarna är kraftiga, blåser det upp på de svårstädade stränderna utefter Bohuskusten. En del av skräpet kommer från besökare på Bohuskusten, men så mycket som 80 procent flyter hit från andra länder.

I Öckerö kommun har strandstädning pågått sedan 1992. Det är i huvudsak ett arbetslag från arbetsmarknadsenheten som under sommarhalvåret jobbar med strandstädning. De som städar för anteckningar om hur mycket skräp de tar hand om och vad de hittar. Öckerö kommun är också med i projektet Ren och Attraktiv kust i Bohuslän, där Bohuskommunerna arbetar tillsammans för att få fram en långsiktigt struktur och finansiering för strandstädning.

Strandstädarkartan

En del i projektet Ren och Attraktiv kust är en karta där allmänheten kan rapportera platser där städbehov finns. Om du vill städa själv kan du även markera hämtbehov eller bara att du städat och tagit hand om skräpet själv.

Strandstädarkartan på webben Länk till annan webbplats.

Det går även att ladda ner appen Strandstädarkartan till Android eller Iphone.

Strömmar av plast

Filmen Strömmar av plast - västerhavets dilemma syftar till att beskriva problematiken med marint skräp längs Bohuskusten. Filmen hade premiär under Västerhavsveckan 2014 och har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med VGR, länsstyrelsen i Västra Götaland, Ren kust-projektet, KIMO Sverige, Miljöförvaltningen Göteborgs stad, Håll Sverige Rent m. fl.

Se filmen Strömmar av plats - västerhavets dilemma Länk till annan webbplats.

Båtliv

Båtlivet är något som ger många avkoppling och under sommarhalvåret fylls vår skärgård av fritidsbåtar. Användningen av fritidsbåtar påverkar dock miljön på olika sätt. Det finns några saker du som båtägare behöver tänka på för att minska den negativa miljöpåverkan från din båt.

Läs mer om båtar på sidan Kemikalier

KIMO – tillsammans för ett renare hav

Öckerö kommun är medlem i KIMO, ett internationellt nätverk med syftet att bidra till utvecklingen av kustkommuner och att förbättra den marina miljön till nytta för kommande generationer. Nätverket består av över 80 medlemskommuner i åtta länder runt Östersjön och Nordsjön och representerar därmed mer än fem miljoner medborgare i Europa.

Inom KIMO arbetar vi aktivt med att påverka lagstiftare och beslutsfattare genom att driva projekt och uppmärksamma forskning som rör havsmiljön. Kontakter med regeringar och myndigheter, Europakommissionen och olika organisationer är en viktig del i arbetet. KIMO Sverige har till exempel arbetat mycket med olika typer av marint skräp genom handlingsplan mot utsläpp av mikroplast, att minska läckage av plastgranulat från konstgräsplaner, informationskampanjer om ballongsläpp och plastkonfetti och rapportering om mikrofibrer från textilier m.m.

På KIMO:s hemsida kan du läsa mer om arbetet

https://www.kimointernational.org/networks/sweden/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänhetens rapporter från kusten – information om vart man vänder sig

Vart ska du vända dig om du till exempel hittar en död säl eller en skadad tumlare? Eller om du ser en vik med flytande olja, märker att vattnet är grumligt och färgat eller om du tror att du har hittat en främmande art?

Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot dina observationer eller hjälper dig med dina frågor om kustvattenmiljön. Kontakta oss lättast via mail på infovasterhavet@lansstyrelsen.se eller vår Facebooksida: https://www.facebook.com/infovasterhavet/ Länk till annan webbplats.. Här är vår hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/atgarder-och-verksamheter-i-vatten/vasterhavet---informationscentral.html Länk till annan webbplats.
Det finns också flera sidor där du kan rapportera in dina observationer direkt till ansvariga aktörer och Informationscentralen Västerhavet har här listat några av de viktigaste.

Vilda blåmusslor – plocka inte själv utan köp dom!

Först en uppmaning till er som brukar plocka och äta vilda blåmusslor på västkusten:
Informationscentralen för Västerhavet gör vanligtvis uppdateringar varje vecka för att alla ska kunna ta del av eventuella förhöjda halter av bakterier och olika alggifter som ansamlas i musslor och ostron i Bohuskustens musselodlingar. Nya forskningsresultat visar dock att vilda blåmusslor har minskat avsevärt, inte bara i Sverige utan i hela Europa. Därför är det bättre att köpa blåmusslor i handeln.
Vi uppmanar därför alla att i stället köpa blåmusslor från svenska odlingar. Om du vill se vilka odlingar som är igång och skördar hittar du det på Livsmedelsverkets webbplats: Musselkontroll - öppna och stängda odlingsområden Länk till annan webbplats.

Rapportera döda djur, till exempel sälar och valar

Om du hittar en död säl, hör av dig till den kommunen du befinner dig i. Kommunen ansvarar för att ta bort döda djur på allmänna platser. Ligger sälen på en privat strand är det markägaren som får ta bort den eller eventuellt sänka den i havet om den utgör en olägenhet. Skicka gärna in din observation med position och bild till Naturhistoriska riksmuseet eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). De ansvarar för forskning och övervakning om hälsotillståndet hos fisk, utter, tumlare och säl: Rapportera dött djur Länk till annan webbplats..

Döda sjöfåglar

Under våren 2022 (liksom tidigare år) hade vi en hel del döda sjöfåglar vid västkusten och de visade sig vara utmärglade. En teori är att de inte har tillräckligt med föda, t.ex. blåmusslor. Om du ser en död sjöfågel så önskar vi få in denna observation med position till infovasterhavet@lansstyrelsen.se alternativt direkt till Statens veterinärmedicinska anstalt: Rapportera dött djur Länk till annan webbplats..

Rapportera skadade eller unga sälar

Om du hittar en sälkut (sälunge) eller en skadad säl kan du kontakta Naturhistoriska riksmuseet; Hittat en levande eller skadad sälkut Länk till annan webbplats. . Du kan också kontakta Informationscentralen på infovasterhavet@lansstyrelsen.se. Då kan vi skicka vidare eventuell information till ansvariga aktörer.

Sjuka djur

Om man observerar ett djur på kusten som verkar sjukt eller har svåra skador (fisk, säl, tumlare, sjöfågel m.m.), kontakta infovasterhavet@lansstyrelsen.se så att vi kan förmedla detta till rätt personer för hantering. Var noga med att aldrig ta i ett misstänkt sjukt djur utan handskar och lämplig skyddsutrustning.

Valar är statens vilt

Under de senaste åren har observationer av valar på västkusten ökat. Observationer av bland annat tumlare, späckhuggare, knölval, vikval och näbbval är bara några som inrapporterats längs västkusten. Alla valar är statens vilt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Fynd av döda valar ska därför rapporteras till Polisen (114 14) och antingen Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats. eller SVA: Rapportera dött djur Länk till annan webbplats..
Inrapportering av observationer av levande valar kan med fördel göras till oss på Informationscentralen för Västerhavet eller nätverket www.valar.se Länk till annan webbplats..

Främmande (invasiva) arter

När djur och växter flyttas till nya områden där de inte har funnits tidigare kan det bli stora problem. Nya främmande arter som kommer till ett område kan tränga undan de arter som redan finns där eller så kan de föra med sig sjukdomar och parasiter till det nya området. En främmande art som har förmågan att allvarligt förändra sin omgivning på ett oönskat sätt, till exempel genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida smittor, kallas för invasiv. På västkusten kan man bland annat hitta stillahavsostron, blåskrabba, penselhårskrabba, klängmanet och svartmunnad smörbult. Man vet att de kan ha (eller redan har) en stor påverkan på vår kustmiljö. Om du misstänker att du hittat en främmande art, rapportera in till Havs- och vattenmyndighetens rapporterings-app för vattenorganismer: Rappen Länk till annan webbplats.. Är du osäker på hur du ska hantera den så höra av dig till oss på Informationscentralen för Västerhavet infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Rapportera gärna observationer av ovanliga arter

Rappen Länk till annan webbplats. används med fördel även för inrapportering av ovanliga arter som inte nödvändigtvis är vare sig främmande eller invasiva. Detta kan t.ex. vara späckhuggare, tumlare, sköldpaddor, lungmaneter och klumpfiskar.

Utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen

Om man observerar t.ex. olja, diesel, plastpellets eller paraffinklumpar längs kusten så kontakta först din kommun eller maila infovasterhavet@lansstyrelsen.se med position och gärna foto. Skulle det vara något mycket storskaligt så kontakta kommunen samt hör av er till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap som har jour alla dagar på året: tib.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Algblomning

Ser vattnet missfärgat och grumligt ut kan det röra sig om en algblomning. På västkusten har vi flera algsläkten som kan producera gifter, men det är främst när de ansamlas i musslor och ostron som det kan bli giftiga halter för oss människor. Ibland färgas vattnet i strandkanten och i båthamnar orange och då rör det sig sannolikt om algen Noctiluca scintillans även kallad mareld, vilken är ofarlig. Om man tar en skopa av det färgade vattnet och går in i ett mörkt rum och skakar så kan man bekräfta att det är mareld då de skapar eget ljus (bioluminiscens) vid stress och vattnet lyser då upp.
Informationscentralen för Västerhavet tar gärna emot observationer av alla misstänkta blomningar via infovasterhavet@lansstyrelsen.se.
För mer information om mikroalger och deras gifter kan man kontakta experter på SMHI på planktongroup@smhi.se eller besöka deras webbsida nordicmicroalgae.org/sv.

Ny podcast om havsmiljön

Nytt för i år från Informationscentralen för Västerhavet är en podcast om havsmiljön i Västerhavet, med utgångspunkt i det arbete som vi bedriver på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi avhandlar aktuella ämnen under ca 30 min en gång i månaden. Vår podcast heter ”Under havsytan” och finns redan nu att lyssna på där poddar finns (t.ex. Spotify - Under havsytan) Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö