Så fungerar förskolan

Förskolan är ditt barns första skola. Här möts ditt barn av trygga rutiner, lekfulla och lärorika aktiviteter samt kompisar och gemenskap. Det är barnens utveckling och lärande som står i fokus. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.

Det är Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och den kommunala utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden som är politiskt tillsatt som styr förskolans verksamhet och utformning.

Vuxna på förskolan

I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi som arbetar och finns i ditt barns närhet på förskolan består av yrkesgrupper som förskollärare och barnskötare. På förskolan arbetar också köks- och städpersonal. Varje förskola har även en rektor och en specialpedagog.

Öppettider

Ramen för öppettiderna i förskola och fritidshem är 6.15-18.00, men utgår från barnens omsorgsbehov på respektive enhet. Smärre avvikelser från ramtiderna beslutas av rektor. För att kunna planera verksamheten behöver vårdnadshavare registrera ett schema för barnet.

Vistelsetider

Med vistelsetid menas den tid barnet är på förskolan. Barnets vistelsetid beror vårdnadshavarnas arbetstid, studier eller barnets eget behov. Rektor har rätt att vid behov begära intyg från arbetsgivaren gällande vårdnadshavares arbetstider.

Alla barn som är inskrivna har rätt till 15 timmars förskola per helgfri vecka.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att förskolan har tillgång till ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. Detta görs genom att anmäla barnets vistelsetider i Skola24.

Nedan visas olika grunder för placering i förskola. Vid ändrad grund för placering behöver det anmälas av vårdnadshavare via kommunens e-tjänst

Barnets vistelsetid i förskola och fritidshem tillhandahålls i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbetstid, studier eller barnets eget behov. Hänsyn tas även till skälig restid. Rektor fattar beslut om utökade vistelsetider för barnets eget behov. Alla inskrivna barn i förskola har rätt till 15 timmars placeringstid per helgfri vecka som förläggs av rektor. Rektor har rätt att vid behov begära intyg från arbetsgivaren gällande vårdnadshavares arbetstider.

Vistelsetiden för barn i förskola (gäller inte fritidshem), vars vårdnadshavare är föräldralediga är 15 timmar i veckan. Tiden förläggs av rektor för att anpassas till övrig utbildning. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter syskonets födelse.

Vid studier under föräldraledigheten ska ett studieintyg uppvisas för att beviljas utökade vistelsetider. Intyg ska lämnas från lärosäte som visar omfattningen av studierna. För att erbjudas utökad tid ska studierna vara studiestödsgrundande eller yrkesförberedande och bedrivas på minst halvfart. SFI-studier räknas som heltidsstudier. Beslut om utökade vistelsetider fattas av rektor efter individuell prövning.

Barn vars vårdnadshavare är arbetssökande erbjuds plats i förskola 15 timmar per vecka. Tiden förläggs av rektor. Vid tillfällig ändring av vistelsetiden kan detta ske i samråd med personalen. Den begränsade tiden träder i kraft 14 kalenderdagar efter att vårdnadshavaren blivit arbetssökande.

Vårdnadshavare som blir sjukskriven och har barn i förskola eller fritidshem behåller sin rätt till omsorg utifrån de nya förutsättningarna. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Vid växelvis boende har barnet rätt till omsorg utifrån respektive vårdnadshavares omsorgsbehov. Ett barn har inte rätt till två förskoleplatser.

Vistelsetiden för barn från 3 år som går i förskola 15 timmar/vecka förläggs av rektor och följer skolans läsårstider, vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov- och studiedagar.

Under fyra veckor på sommaren bedrivs samordnad verksamhet för förskola och fritidshem. Under dessa veckor anordnas verksamheten på en enhet i kommunen. Under dessa veckor ska omsorgsbehovet styrkas med arbetsgivarintyg från samtliga vårdnadshavare.

Samordnad omsorg kan även ske under andra lov. Under fem dagar per läsår är verksamheten stängd för personalens planering och kompetensutveckling. Alternativ verksamhet ska då erbjudas de barn som är i behov av omsorg.

Längre frånvaro från förskola kan innebära uppsägning av plats i förskola/fritidshem. Om ett barn är frånvarande från förskolan eller fritidshemmet i mer än två månader avslutas placeringen. Vid särskilda skäl kan ett barn efter en individuell prövning få behålla sin plats även vid frånvaro som överstiger två månader.

Diskriminering och kränkande behandling

På varje förskola finns en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen hittar du förskolans webbsida.

Hygienrutiner

Öckerö kommun deltar i projektet Hygiensjuksköterska i förskola (HYFS) tillsammans med övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Projektets syfte är att förbättra hygienrutinerna på förskolorna och därmed minska infektionssjukdomar hos barnen.Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter.

Inskolning

Inskolningen på förskolan tar ungefär två veckor. Vi börjar med korta dagar för att sedan utöka. När ni och vi känner att barnet är redo för lämning samtalar vi och gör upp en plan tillsammans. När ni lämnar vill vi att ni finns tillgängliga och kan komma tillbaka om behov uppstår.

Viktiga saker för ditt barn på förskolan

Det finns några viktiga saker som gör att ditt barn känner sig trygg och säker på förskolan.

Varje dag och i alla väder är vi ute för att leka. Det är viktigt och även ditt ansvar att ditt barn har de kläder som behövs för att vara utomhus. På förskolan ska det även finnas extrakläder om det behövs.
Ibland händer det att barn känner sig oroliga eller ledsna om det inte finns extrakläder eller om de inte vet att det är deras kläder. Kom ihåg att märka ditt barns kläder med namn.

Kläder som alltid ska finnas

 • Byxor och tröjor
 • Gummistövlar
 • Regnkläder
 • Strumpor
 • Underkläder om ditt barn använder det
 • Keps eller solhatt

Kläder under höst och vinter

 • Krage
 • Mössa
 • Vantar, flera par
 • Tjock tröja
 • Tjocka sockor
 • Ytterkläder

Du tar själv med blöjor till ditt barn. Det är även du som ser till att det alltid finns blöjor och fyller på i god tid.

Om ditt barn sover på förskolan ska du ta med det som ditt barn är van vid och behöver. Det kan till exempel vara napp, nalle eller snuttefilt.

Försäkring

Alla barn i Öckerö kommuns förskolor är olycksfallsförsäkrade. Försäkringen gäller dygnet runt alla veckans dagar.

Här hittar du mer information om försäkringen

Sekretess och anmälningsplikt

All personal i förskolan har tystnadsplikt om vad de känner till om barnet och dess familjeförhållanden. Personalen har anmälningsplikt. Det innebär att de är skyldiga att anmäla om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Fotografering

För att pedagogerna ska få fotografera barnet på förskolan krävs skriftligt samtycke av vårdnadshavarna. Som besökare på förskolan får du endast fotografera ditt eget barn.

Senast uppdaterad:

Publicerad: