Dödsfall och begravning

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och bouppteckning. Det är alltid begravningskostnaden som är prioriterad, inga andra räkningar skall betalas innan en bouppteckning eller dödsboanmälan är klar. Tänk även på att stoppa autogiron.

När någon avlidit och anhöriga eller annan närstående saknas, som kan ansvara för att beställa begravning, har kommunen ansvar att ordna med detta. Kommunen har i vissa situationer ett yttersta ansvar att förvalta dödsbon till dess dödsbodelägare anträffas.
Svenska kyrkan har ansvar för begravningsverksamheten för alla medborgare i Sverige oavsett religions- eller kyrkotillhörighet. Det gäller också om den avlidne inte har någon kyrko- eller religionstillhörighet.

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning eller dödsboanmälan göras inom tre månader efter dödsfallet. En dödsboanmälan är kostnadsfri och kan ersätta bouppteckningen, när boets tillgångar inte räcker för denna. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden och visar den avlidnes ekonomiska situation på dödsdagen.

Om tillgångarna efter den avlidne (tillsammans med efterlevande makes/partners egendom) inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, kan en dödsboanmälan göras. För att socialnämnden ska kunna utreda om en dödsboanmälan är aktuell behövs följande handlingar;

  • Dödsfallsintyg och släktutredning, beställs från Skatteverket, telefon 0771-567 567.
  • Namn och personnummer till samtliga dödsbodelägare/arvingar. Gäller även sambo.
  • Kopia av hela deklarationen, det vill säga fyra sidor eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot (gäller även make/maka).
  • Underlag på begravningskostnaden.
  • Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/maka.
  • Begär kapital- och räntebesked på dödsdagen från bank/banker. Gäller även make/maka.
  • Kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och framåt.
  • Dödsboet måste vara orört så att det kan värderas vid ett hembesök. Dödsboanmälan får inte göras utav kommunen när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Detta gäller även om det finns ett testamente eller äktenskapsförord. Det får inte heller finnas fast egendom eller tomträtt i boet.

För att ansöka om en dödsboanmälan kontaktar du kommunens växel 031-97 62 00.

Begravningshjälp

Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till en värdig begravning finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd för hela eller delar av begravningskostnaden hos socialtjänsten enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §. Med värdig begravning menas upp till ett halvt prisbasbelopp. För 2019 är prisbasbeloppet fastställt till 46 500 kr.

Bouppteckning

Om tillgångarna efter den avlidne (tillsammans med efterlevande makes/partners egendom) räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet, ska en bouppteckning göras. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. En bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller era gemensamma konton. En bouppteckning kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller jurist.
Bouppteckningen bör ske senast tre månader efter dödsfallet. Kontakta Skatteverket för närmare information.

Begravning

För att få hjälp med själva begravningen kan du vända dig till en begravningsbyrå.

Begravningsavgift betalas av alla via skattsedeln och den ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, vissa transporter samt lokal för begravningsceremonin. Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan har den avlidne rätt till begravningsakt i kyrkan.

Hos Länsstyrelsen Länk till annan webbplats. söker du tillstånd för att strö ut aska efter en avliden person.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö