Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

Grundskolor i kommunen

Öckerö kommun finns grundskolor på sju av kommunens tio öar. I Det finns flera kommunala grundskolor och en fristående. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i. I listan nedan hittar du alla grundskolor i kommunen, både kommunala och fristående.

Kommunala grundskolor

Här hittar du en lista på alla kommunala grundskolor i kommunen.

Fristående grundskolor

Öckerö kommun har en fristående grundskola.

Betelskolan

Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Det är obligatorisk att gå i förskoleklass och följer samma regler för ledigheter och frånvaro som grundskolorna. Eleverna i förskoleklassen har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider och har rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Förskoleklassen har tidigare varit en frivillig skolform, även om de absolut flesta barn har gått där. Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn har skolplikt om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

I januari det år som barnet fyller sex år skickas ett välkomstbrev ut till alla vårdnadshavare om att det är dags att börja skolan. Du som vårdnadshavare får önska skola i etjänsten för skolval. Beslut om placering meddelas via e-tjänsten i slutet av mars.

Läs mer om riktlinjer för skolplaceringar Pdf, 434.6 kB.

Nej. Du kan inte önska klass, grupp eller lärare för ditt barn. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar.

När ditt barn blivit placerad på en skola kan du anmäla behov av fritidsplats på samma skola. Anmälan till fritidshem ska göras så fort behovet uppstår och plats ska erbjudas så snart det har framkommit att eleven har behov av plats.

Val av skola, anvisad plats

När ditt barn ska börja förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 har du som vårdnadshavare möjlighet att välja skola.

Läs om skolvalet och riktlinjer för skolplaceringar i Öckerö kommun

Fritidshem

I Öckerö kommun är fritids integrerad med alla grundskolor som har verksamhet för barn i åldern 6-12 år.

Fritids uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritids ska ge barn den omsorg som krävs för att föräldrarna ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. I Öckerö kommun planeras och genomförs verksamheten i nära samarbete med grundskolan. För elever upp till 12 år erbjuds fritidsverksamhet före och efter skoltid på den skola eleven är placerad.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor. Därefter avslutas placeringen.

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst (brutto, för närvarande 11 000–52 410 kronor) enligt följande, där barn 1 är det yngsta barnet i familjen:

Förskola 1-2 år

Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 572 kronor/månad
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 048 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka

15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1 130 kronor/månad
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 753 kronor/månad
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 377kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1048 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 524 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster.

Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av omsorg, skickas delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Ny Inkomstuppgift ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Ja, fyll i och skicka in blanketten Ansökan om autogiro.

Maxtaxa innebär att avgiften inte kan överstiga maxbelopp oavsett om vårdnadshavare väljer kommunal eller fristående verksamhet.

Du får en påminnelse från kommunen 7 dagar efter att räkningen förfallit. Om räkningen trots detta inte betalas skickas ett inkassokrav från inkassobolaget Prioritet Inkasso 20 dagar efter förfallodatum. Du kan förlora din rätt till barnomsorgsplats om inte avgiften betalas. Observera att du inte kan få någon ny barnomsorgsplats om du har obetalda barnomsorgsavgifter.

Avgiften betalas två månader i efterskott, det vill säga i slutet på september betalar du för din barnomsorg under juli månad. Fakturan skickas ut i slutet av varje månad.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader per år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran och att familjen mister sin plats i förskolan/fritidshemmet. Vid övergång från förskola till fritidshem blir första debiteringsdag 1 augusti.

Du abonnerar på en plats och ska betala enligt ordinarie taxa. Om ditt barn är 3 år eller äldre får du avdrag för 15 timmar/vecka.

Ja, du betalar för platsen enligt abonnemangsprincipen.

Vi erbjuder en delad faktura för er som har delad vårdnad. Avgiften beräknas utifrån var och ens hushållsekonomi, och viktas sedan utifrån varje hushålls inkomst. Var och en är ansvarig för sin egen faktura och för att säga upp platsen.

Ja, kontakta inkassobolaget Prioritet Inkasso

Prioritet Inkasso telefon: 031-200 100

Ledighet utanför lov

Elever i grundskola har skolplikt och närvaroplikt i 178 skoldagar per läsår. Skolan är elevernas arbetsplats och det är skolplikt i grundskolan. Det är viktigt att regler om närvaro och arbetstider följs, för att ge eleven en så god utbildning som möjlighet. Vårdnadshavarna har ansvaret för att omyndiga barn kommer till skolan. Ansvaret regleras i skollagen och i föräldrabalken.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Det är rektorn som beslutar om ledighet. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, tidigare ledigheter och frånvaro, ledighetens längd samt ledighetens angelägenhet. Eleven har själv ansvar för att ta igen missad undervisning samt eventuella bedömningstillfällen. Detta ska ske i samråd med undervisande lärare. Alla ledigheter ska sökas i god tid och vara beviljade innan t.ex. resor beställs. Det är viktigt att vårdnadshavare planerar semesterresor tillsammans med barn till lovdagar eller ferietid. Rektor är restriktiv med beviljande av ledighet.

Ansök om ledighet utanför lov

Frånvaro och sjukanmälan

De kommunala skolorna i Öckerö kommun använder tjänsten Skola24 för frånvaroanmälan. Du som är vårdnadshavare kan välja att göra frånvaroanmälan på telefon, mobilapp eller webb. För att göra frånvaroanmälan på appen eller via webben måste du ha ett konto på Skola24.

  • Det är vårdnadshavaren som ska göra frånvaroanmälan.
  • Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00
  • Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag
  • Om du har ett konto i Skola24 kan du via mobilappen eller webben göra frånvaroanmälan upp till fem dagar i följd.

För att registrera frånvaro på Skola24 mobilapp eller på webben behöver du ett konto. Du beställer ett konto till Skola24 här.

Betyg och bedömning

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg.

Om betyg på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Skolverkets frågeforum om bedömning och betyg Länk till annan webbplats.

Skolfotografering

Öckerö kommun arrangerar inte någon skolfotografering annat än i pedagogiskt syfte, det vill säga för personalens eget bruk.

Skulle exempelvis en föräldragrupp välja att själva arrangera en fotografering ska den ske utanför skoltid.

Senast uppdaterad:

Publicerad: