Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grundskola

Grundskolan är en nioårig skolform för barn i åldern 7–16 år. Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass.

Utbildningen ska bidra till elevens personliga utveckling, förbereda eleven för aktiva livsval och lägga grunden till fortsatt lärande.

Grundskolor i kommunen

Öckerö kommun finns grundskolor på sju av kommunens tio öar. I Det finns flera kommunala grundskolor och en fristående. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i. I listan nedan hittar du alla grundskolor i kommunen, både kommunala och fristående.

Här hittar du en lista på alla kommunala grundskolor i kommunen. Klicka på skolan för att läsa mer.

Öckerö kommun har en fristående grundskola. Klicka på skolan för att läsa mer.

Förskoleklass

Det år som barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass. Förskoleklassen fungerar som en övergång mellan förskolan och grundskolan.

Det är obligatorisk att gå i förskoleklass och följer samma regler för ledigheter och frånvaro som grundskolorna. Eleverna i förskoleklassen har rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider och har rätt till kostnadsfri skolskjuts på samma villkor som grundskoleelever.

Förskoleklassen har tidigare varit en frivillig skolform, även om de absolut flesta barn har gått där. Från hösten 2018 är förskoleklass obligatorisk. Det betyder att alla barn ska delta om det inte finns särskilda skäl som talar emot.

I januari det år som barnet fyller sex år skickas ett välkomstbrev ut till alla vårdnadshavare. Du fyller i blanketten om önskemål om skola som följer med i utskicket. Denna skickas sedan tillbaka till barn- och utbildningsförvaltningen. Beslut om placering tas av rektor och meddelas via brev i slutet av mars.

Läs mer om regler för skolvalPDF

Nej. När en elev placerats på en av Öckerö kommuns kommunala skolor är det rektor som har ansvar för den specifika skolan. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar. Det går därför inte att önska val av klass, grupp eller lärare.

När ditt barn blivit placerad på en skola kan du anmäla behov av fritidsplats på samma skola. Anmälan till fritidshem ska göras så fort behovet uppstår och plats ska erbjudas så snart det har framkommit att eleven har behov av plats.

Val av skola, anvisad plats

När ditt barn ska börja förskoleklass har du som vårdnadshavare möjlighet att välja skola. Detta gäller även om de högre skolåren inte finns på elevens nuvarande skola. Då måste ni välja en ny skola för att eleven ska kunna fortsätta sin skolgång.

Om en elev vill byta skola trots att den nuvarande skolan erbjuder påföljande skolår, kan du som vårdnadshavare ansöka om byte till en annan skola för ditt barn.

För elever som ska påbörja årskurs 7 och som inte går på en F-9 skola reserveras en plats på någon av våra högstadieskolor enligt närhetsprincipen. Önskas en annan skola än den som eleven reserverats plats på kan vårdnadshavare ansöka om byte till annan skola.

Läs regler för skolval i Öckerö kommunPDF

Fritidsverksamhet

I Öckerö kommun finns fritidsverksamheten integrerad med alla grundskolor som har verksamhet för barn i åldern 6-12 år.

Fritids uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Fritids ska ge barn den omsorg som krävs för att föräldrarna ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. I Öckerö kommun planeras och genomförs verksamheten i nära samarbete med grundskolan. För elever upp till 12 år erbjuds fritidsverksamhet före och efter skoltid på den skola eleven är placerad.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare är föräldralediga, får behålla sin plats två veckor efter syskonets födelse. Därefter avslutas placeringen.

Barn i fritidsverksamhet, vars vårdnadshavare blir arbetslös, får behålla platsen två veckor. Därefter avslutas placeringen.

Lov och ledigheter

Skolan är elevernas arbetsplats och det är skolplikt i grundskolan. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Använd blanketten till höger. Om extra ledighet beviljas förutsätter skolan att eleven på lämpligt sätt inhämtar de kunskaper som eleven skulle ha fått i skolundervisningen.

Ansök om ledighet utanför lov

Frånvaro och sjukanmälan

De kommunala skolorna i Öckerö kommun använder tjänsten Skola24 för frånvaroanmälan. Du som är vårdnadshavare kan välja att göra frånvaroanmälan på telefon, mobilapp eller webb. För att göra frånvaroanmälan på appen eller via webben måste du ha ett konto på Skola24.

  • Det är vårdnadshavaren som ska göra frånvaroanmälan.
  • Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00
  • Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag
  • Om du har ett konto i Skola24 kan du via mobilappen eller webben göra frånvaroanmälan upp till fem dagar i följd.

För att registrera frånvaro på Skola24 mobilapp eller på webben behöver du ett konto. Du beställer ett konto till Skola24 här.

Betyg och bedömning

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg i slutet av varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget elever söker vidare till gymnasieskolan.

Skolverket har ett frågeforum om bedömning och betyg. Där kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg.

Om betyg på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats

Skolverkets frågeforum om bedömning och betyglänk till annan webbplats

Publicerad den: 2019-01-22 14.17
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö