Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fyrplatser

Varje år under påsken anordnas det fyrar på platser runtom i Öckerö kommun. Enligt traditionen byggs fyrarna med julgranar men även annat material har eldats under åren. Prover som tagits vid platserna visar att marken är kraftigt förorenad och har förhöjda halter av dioxiner, bly och andra metaller.

Under åren har det eldats med annat material än organiskt i fyrarna. Bland annat har det eldats med tryckimpregnerat virke, däck, spillolja och andra miljöfarliga ämnen.

Föroreningar

Information om föroreningar vid fyrplatserna är baserade på undersökningar som gjorts på och i närheten av fyrplatser i Öckerö kommun. Vid undersökningarna har prover tagits för att se eventuella föroreningar och ämnen i marken. Proverna visar att det finns höga halter av giftiga ämnen som sannolikt bildats vid eldning på fyrplatserna. Det har inte tagits prover vid alla fyrplatser men troligtvis finns dessa föroreningar vid samtliga fyrplatser. Det som hittats är bland annat:

  • Bly och andra metaller
  • Dioxiner

När det eldas på nytt vid fyrplatsen sker troligtvis även en spridning genom den aska och rök som bildas. Det finns därför en risk att besökande vid dessa tillfällen exponeras för föroreningar bland annat genom inandning av partiklar, ånga och aska eller hudtillgänglighet. Bly liksom övriga tungmetaller förekommer i partikulär form och finns i kvarvarande aska efter eldningen.

Undersökningen vid fyrplatsen på Öckerö visar på att det utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden finns en risk för påverkan på människors hälsa och naturmiljön.

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder

Rekommendationer och försiktighetsåtgärder för fastigheter som ligger i direkt anslutning till fyrplatser och personer som rör sig i närheten av fyrplatser:

  • Var försiktig med att odla basgrönsaker som växer eller ligger i anslutning till markskiktet.
  • Skölj lokalt odlade grönskar mycket noggrant. Om det går att skala grönsakerna är det att rekommendera.
  • Om du känner dig orolig för att odla i din trädgård – ta ett jordprov först för att se mängden bly i jorden.
  • Ät inte bär eller andra växter som växer nära marktäcket i direkt anslutning till fyrplats.
  • Om du vill använda vatten från egen brunn. Ta vattenprov för att skicka för analys.
  • Undvik att vistas med små barn i området runt fyrplatser.
  • Undvik att låta tamdjur beta eller dricka av dagvatten i berörda områden.

Rapporter och undersökningar

Det finns även provresultat i rapporterna nedan.

Rapport från Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)PDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

Provresultat

Prover har tagits på fyrplatser för att se vilka miljömässiga konsekvenser som finns. Du kan läsa resultaten i följande dokument:

KnipplaPDF
HälsöPDF
Öckerö NorgårdPDF
Hönö Röd
PDF

Senast uppdaterad: 2020-05-28 08.11

Publicerad: 2020-01-30 08.00
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö