Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering.

Daglig verksamhet i Öckerö kommun

För att på bästa sätt möta våra deltagares intresse och behov erbjuder Daglig verksamhet olika inriktningar när det gäller arbetets/aktiviteternas karaktär och innehåll. Genom Daglig verksamhet ges också möjlighet till individuella placeringar i företag och kommunala verksamheter.

I Hönö Klåva, Östra hamnen 15, finns vår huvudsakliga Dagliga verksamhet. I huset finns ett flertal grupper med olika inriktningar som går att läsa om nedan.

Ansökan om daglig verksamhet

Om du vill ansöka om Daglig verksamhet ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. Ring Kommunservice så lotsar de dig vidare till rätt funktion.

Riktlinjer för resor till daglig verksamhet

Om ett beslut tagits av LSS-handläggare i Öckerö kommun att en brukare ska delta i en daglig verksamhet som kommunen bekostar och innehar tillstånd för färdtjänst, så kan brukararen ansöka om extra subventionerade färdtjänstresor till och från verksamheten.

 • Du söker resor hos färdtjänsthandläggaren i kommunen varje år.
 • Du behöver ha ett tillstånd för färdtjänst för att kunna ansöka om extra subventionerade färdtjänstresor.
 • Du får resa två gånger per dag till daglig verksamhet, fem dagar i veckan. Det gäller inte för lördagar och söndagar.
 • Du reser från där du bor till och från daglig verksamhet. Två adresser går bra om brukaren har två olika bostäder (till exempel gruppbostad, egen bostad, kortidsvistelse).
 • Resorna görs efter beslut med taxi eller specialfordon. För en brukare som inte kan åka tillsammans med andra krävs ett särskilt beslut om ensamåkning. Annars gäller samåkning med andra personer.
 • Brukaren kan efter särskilt beslut åka med en ledsagare. Om särskilda skäl finns kan ett beslut förenas med villkor om att en ledsagare ska medfölja tillståndshavaren under resan.
 • När en assistent medföljer som ledsagare på resan till daglig verksamhet får assistenten själv ta sig tillbaka med allmänna kommunikationer.
 • Hjälpmedel som inte behövs under själva resan får tas med om de inte leder till behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär.
 • Resor som görs av verksamheten under dagen bekostas av verksamheten.
 • Ska brukaren göra en fritidsresa före eller efter daglig verksamhet görs denna resa som en färdtjänstresa med egenavgift.
 • Resor till daglig verksamhet gäller för personer 18 till 65 år. I särskilda skäl till 67 år.
 • Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort under 11 månader. Vilken summa som faktureras bestäms utifrån vilken zon som resorna sker i enligt Västtrafiks zonindelning. Den dagliga verksamheten måste ligga inom Öckerö kommuns färdtjänstområde.

Senast uppdaterad:

Publicerad: