Frånvaro och sjukanmälan

Att vara uppmärksam på frånvaro är allas ansvar i skolan. I det arbetet behöver vi även din hjälp som vårdnadshavare. Du är viktig för ditt barns skolgång. Ta stöd av skolan om ditt barn börjar visa tecken på oro inför att gå till eller vara i skolan.

När du som vuxen tycker att skolan är viktig och pratar positivt om skolan så skickar du viktiga signaler till ditt barn. Det du förmedlar är en bra hjälp för ditt barn att känna motivation och vilja komma till skolan.

 • Var engagerad och visa intresse för vad barnet gör i skolan. Uppmärksamma och bekräfta ditt barns ansträngningar och det som fungerar.

Det kan också handla om att hitta sätt att göra det mer positivt för barnet att gå till skolan, att motivera och stötta. Tänk så här:

 • Ha bra rutiner kring sömn, mat, skärmtid och fysisk aktivitet.
 • Låt inte ditt barn stanna hemma om barnet inte är sjukt. Magont och huvudvärk kan vara tecken på oro, ta reda på orsaken.
 • Stötta ditt barn att stanna kvar skoldagen ut. Varje skoldag är viktig.
 • Hjälp ditt barn att hantera oro och stress. Ta bort onödiga krav.

Så här arbetar vi med frånvaro i skolan

Lärarna registrerar frånvaro vid varje lektionstillfälle eller arbetspass i Skola24. Om en elev är frånvarande får vårdnadshavare ett meddelande.

Mentorerna/klasslärarna tar en kontakt och följer upp all frånvaro.

Lärarna följer upp elevernas frånvaro i möten i arbetslag en gång i månaden, både omfattning och antal tillfällen. Arbetslaget stöttar varandra i arbetet med att tidigt uppmärksamma frånvaro. Mentorerna/klasslärarna går vidare med att undersöka frånvaro och föreslå insatser. En närvaroansvarig finns som stöd i det arbetet på skolan.

Rektor har ett övergripande ansvar att följa och utvärdera frånvaroarbetet på skolan.

Oroande frånvaro

Det är du som förälder som har störst chans att vara tidigt ute och fånga signaler på när ditt barn känner ovilja att gå till skolan eller visar andra förändringar som oroar dig och som kan påverka närvaron i skolan.

Ta kontakt med ditt barns klasslärare/mentor, rektor eller skolans elevhälsa om du har oro kring ditt barns närvaro i skolan. Tillsammans hittar vi ett sätt att hjälpa ditt barn att vara närvarande i skolan.

Frånvaro i skolan beror sällan bara på en sak och därför är det extra viktigt att vi hjälps åt för att ta reda på orsakerna till frånvaron.

Riskfaktorer att vara uppmärksam på:

 • Motvilja att gå till skolan.
 • Närvarande i skolan men vill inte vara där.
 • ”Korridorvandrare” är i skolan men inte på rätt plats.
 • Svårigheter att stanna kvar i skolan hela skoldagen.
 • Frånvaro som upprepas vid vissa situationer eller vid vissa tider och dagar. Även ströfrånvaro (lite då och då) som upprepas.

Både giltig och ogiltig frånvaro kan leda till problem för barnet, både på kort och lång sikt.

Undersökning av skolfrånvaro

När en klasslärare/mentor känner en oro för en elevs skolfrånvaro ska de i samråd med arbetslaget fatta beslut om att en undersökning av skolfrånvaro ska göras.

Undersökningen består av en kartläggning och sedan en handlingsplan, men ska inte vara omfattande. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad vi kan göra för att öka elevens närvaro i skolan. Här läggs fokus på att reagera snabbt, kartlägga för att ta reda på orsaker till frånvaron och pröva insatser, innan problemet växer.

När vi gör en undersökning av skolfrånvaron kontaktar vi vårdnadshavare och elev för att få allas syn på frånvaron och vad som behöver göras för en ökad skolnärvaro.

Utredning vid omfattande skolfrånvaro

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektor fatta beslut om att snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Rektor utser en ansvarig för utredningen från elevhälsoteamet. Mentorn/klasslärare berättar för eleven och vårdnadshavare om att en utredning av frånvaro ska göras, förklarar syftet och att man kommer att kontaktas av ansvarig för utredningen.

Ansvarig tar kontakt med vårdnadshavare och bokar ett möte för samtal. Utredningen leder till en handlingsplan med planerade insatser för att öka skolnärvaron.

Konsekvenser av frånvaro

Forskning visar att skolan är den viktigaste arenan för barn och unga för att främja hälsa och lärande och förebygga en ökad psykisk ohälsa. Upprepad och långvarig frånvaro kan påverka både på kort och lång sikt och leda till:

 • Lägre skolresultat. Barnet går miste om inlärning och undervisning.
 • Risk för utanförskap på kort och lång sikt – barnet känner sig bortglömt (social isolering). Barnet kommer ifrån kompisar.
 • Negativ påverkan på familjen (konflikter, någon måste stanna hemma med barnet).
 • Sämre psykisk hälsa – ökad risk för oro, depression och ångest.
 • Risk för antisocialt beteende (en mer riskfylld livssituation, droger, stukad självkänsla). Gäller äldre åldrar.
 • Ökad risk för oavslutad skolgång (skolavbrott).
 • Risk för att inte bli behörig till gymnasiet.

Frånvaroanmälan

 • Det är vårdnadshavaren som ska göra frånvaroanmälan.
 • Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00 samma dag
 • Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag
 • I Skola24 loggar du in med Bank-id och kan via mobilappen eller webben göra frånvaroanmälan upp till fem dagar i följd.

Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag. Följ instruktionerna på telefonsvararen och knappa in ditt barns personnummer (10 siffror)

Svenska 0515-86907

Klickar du på Skola24-ikonen nedan kan du logga in i webbgränssnittet med bank-id. Du kan även anmäla frånvaro i appen Skola24 eller ringa.

Ladda ner app Skola24 webbversion Apple app Google play app

Frånvaro, ledighet och skolplikt - vad gäller i skolan?

Alla barn har rätt till sin skolgång. Grundskolan är obligatorisk enligt Skollagen och alla elever ska delta. Det kallas skolplikt. Som vårdnadshavare har du ett ansvar för att ditt barn kommer till skolan.

Om eleven är frånvarande, missar eleven undervisning och riskerar att inte klara skolans kunskapskrav. Oavsett om frånvaron handlar om sjukdom, beviljad ledighet eller något annat så missar eleven viktig undervisningstid.

Du kan som vårdnadshavare ansöka om ledighet, men det är ingen rättighet att få ledighet beviljad och enligt lagen ska rektor vara återhållsam med att bevilja ledighet. Det påverkar eleven både kunskapsmässigt och socialt att vara borta från skolan.

Beviljad ledighet

Sök ledighet i god tid

Det är rektor som beslutar om ledighet utifrån en bedömning av elevens studiesituation, tidigare ledigheter och frånvaro, ledighetens längd samt ledighetens angelägenhet. Eleven har själv ansvar för att ta igen missad undervisning samt eventuella bedömningstillfällen i samråd med sin lärare. Det är inte säkert att rektor beviljar en ansökan om ledighet.

Undvik ledigheter under terminerna

All frånvaro är missad undervisning oavsett anledning. Tänk efter innan du söker ledigt för ditt barn. Förlägg semesterresor till lovdagar och ferier. Ge ditt barn de bästa förutsättningarna att vara närvarande i skolan!

Senast uppdaterad:

Publicerad: