Frånvaro och sjukanmälan

Att vara uppmärksam på frånvaro är allas ansvar i skolan. I det arbetet behöver vi även din hjälp som vårdnadshavare. Ta stöd av skolan om ditt barn börjar visa tecken på oro inför att gå till eller vara i skolan.

Det kan handla om att hitta sätt att göra det mer positivt för barnet att gå till skolan, att motivera och stötta. Hör av dig till mentor eller klassläraren. Vid utvecklingssamtalet tas frånvaro och närvaro alltid upp.

Frånvaroanmälan

  • Det är vårdnadshavaren som ska göra frånvaroanmälan.
  • Frånvaroanmälan ska göras före kl 08.00
  • Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag
  • I Skola24 loggar du in med Bank-id och kan via mobilappen eller webben göra frånvaroanmälan upp till fem dagar i följd.

Om du gör frånvaroanmälan till Telefon24 måste du göra anmälan varje dag. Följ instruktionerna på telefonsvararen och knappa in ditt barns personnummer (10 siffror)

Svenska 0515-86907

Klickar du på Skola24-ikonen nedan kan du logga in i webbgränssnittet med bank-id. Du kan även anmäla frånvaro i appen Skola24 eller ringa.

Ladda ner app Skola24 webbversion Apple app Google play app

Frånvaro, ledighet och skolplikt - vad gäller i skolan?

Beviljad ledighet

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens studiesituation, tidigare ledigheter och frånvaro, ledighetens längd samt ledighetens angelägenhet. Eleven har själv ansvar för att ta igen missad undervisning samt eventuella bedömningstillfällen. Detta ska ske i samråd med undervisande lärare. Alla ledigheter ska sökas i god tid och vara beviljade innan t.ex. resor beställs. Det är viktigt att vårdnadshavare förlägger semesterresor tillsammans med barn till lovdagar eller ferietid. Rektor är restriktiv med beviljande av ledighet.

Så här arbetar vi med frånvaro

Lärarna registrerar frånvaro vid varje lektionstillfälle eller arbetspass i systemet Skola24. Om en elev är frånvarande får vårdnadshavare ett meddelande.

Mentorerna/klasslärarna följer upp närvaron för sina grupper och elever och särskilt de som har eller har haft oroande eller problematisk skolfrånvaro.

Lärarna träffas i arbetslaget följer upp elevernas frånvaro en gång i månaden, både omfattning och antal tillfällen. Arbetslaget stöttar varandra i arbetet med att tidigt uppmärksamma frånvaro. Mentorerna/klasslärarna går vidare med att undersöka frånvaro och föreslå insatser. En närvaroansvarig finns som stöd i det arbetet på skolan.

Rektor har ett övergripande ansvar att följa och utvärdera arbetet med tidig identifiering av problematisk frånvaro i arbetslagen.

Oroande frånvaro

Det kan finnas många olika orsakerna till frånvaro. Det är därför viktigt att skolan utreder vilka de bakomliggande problemen egentligen är för att kunna sätta in rätt åtgärder. När en elevs frånvaro är oroande undersöker mentorn/klassläraren vad frånvaron kan bero på och en handlingsplan med insatser som ska följas upp.

Undersökning av skolfrånvaro

När en klasslärare/mentor känner en oro för en elevs skolfrånvaro ska de i samråd med arbetslaget fatta beslut om att en undersökning av skolfrånvaro ska göras.

Undersökningen består av en kartläggning och sedan en handlingsplan, men ska inte vara omfattande. Syftet med undersökningen är att få ett underlag för att besluta om insatser som kan öka elevens närvaro i skolan. Varken kartläggningen eller beslut om insatser får ta tid. Här läggs fokus på att reagera snabbt, kartlägga för att ta reda på orsaker till frånvaron och pröva insatser, innan problemet växer.

När en undersökning av skolfrånvaron påbörjas kontaktas vårdnadshavare och elev till ett möte för att få allas syn på frånvaron och hitta lösningar för en ökad skolnärvaro.

Utredning vid skolfrånvaron

Att en elev är borta mycket från skolan är en varningssignal om att eleven riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är därför viktigt att utreda varför eleven är frånvarande så att skolan kan ge det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig.

Rektor beslutar om en utredning av problematisk frånvaro och utser en ansvarig för utredningen från elevhälsoteamet. Mentorn/klasslärare berättar för eleven och vårdnadshavare att rektor fattat ett beslut om en utredning av frånvaro, förklarar syftet och att man kommer att kontaktas av ansvarig för utredningen.

Ansvarig tar kontakt med vårdnadshavare och bokar ett möte för samtal.

Senast uppdaterad:

Publicerad: